น.พ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล
    

 

System governance
บำรุงรักษา Information Sharing File- กลับหน้าเดิม
วันที่ หัวข้อ เพิ่มรายการ
3 ก.ค. 62 เพื่อให้สามารถรองรับการดูจากหน้าจอ Moblie และทุกหน้าจอ จึงพัฒนา Site ใหม่ใน site ของสมาคมส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพไทย (THLA) เชิญเข้า web ดังกล่าวได้ครับ แก้ไข ลบ
17 พ.ค. 62 ระบบสุขภาพปฐมภูมิ แก้ไข ลบ
11 พ.ค. 62 รวบรวมประเด็นจาก Global Health Promotion Conference ครั้งที่ 1-9 แก้ไข ลบ
29 เม.ย. 62 หัวข้อที่น่าสนใจเกี่ยวกับความรอบรู้ด้านสุขภาพ แก้ไข ลบ
12 เม.ย. 62 PMQA กรมอนามัย แก้ไข ลบ
11 เม.ย. 62 PMQA 4.0 On web แก้ไข ลบ
29 มี.ค. 62 Boundary Layer Climate เรียบเรียงเป็นภาษาไทย แก้ไข ลบ
28 มี.ค. 62 PMQA 4.0 Manual แก้ไข ลบ
28 มี.ค. 62 PMQA 4.0 อ.กิตติณัฐ พนมฤทธิ์ แก้ไข ลบ
28 ธ.ค. 61 นิยามศัพท์ส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion Glossary) แก้ไข ลบ
28 ธ.ค. 61 นิยามและแนวคิด Health Liteacy แก้ไข ลบ
28 ธ.ค. 61 Health Literacy & Health Promotion เชื่อมโยงกันอย่างไร แก้ไข ลบ
28 ธ.ค. 61 Health Education ความท้าทายในศตวรรษที่ 21 ในการยกระดับ Health Literacy แก้ไข ลบ
13 ธ.ค. 61 ผลของการรณรงค์สร้างความตระหนักต่อสุขภาพเต้านมต่อการค้นพบมะเร็งเต้านมระยะเริมแรก นำเสนอในที่ประชุม National Cancer Conference รร.มิราเคิล แก้ไข ลบ
6 ธ.ค. 61 สรุปผลการดำเนินงานโครงการสืบสานพระราชปณฺิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม รร.มิราเคิล แก้ไข ลบ
6 ธ.ค. 61 เอกสารการประชุมใหญ่ประจำปี โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม รร.มิราเคิล แก้ไข ลบ
6 ธ.ค. 61 คู่มือการทำ Targeted Breast Ultrasound ศูนย์ถันยรักษ์ แก้ไข ลบ
14 พ.ย. 61 การขับเคลื่อนโครงการ LTC และโปรแกรม LTC สู่ความสำเร็จ (นพ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล) แก้ไข ลบ
27 ต.ค. 61 ประสิทธิผลของการตรวจเต้านมด้วยตนเอง (BSE) ร่วมกับการใช้สมุดบันทึกการตรวจเต้านมด้วยตนเอง ในการคัดกรองมะเร็งเต้านมในประเทศไทย Prospective Study น.พ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล (วารสาร Health) แก้ไข ลบ
27 ต.ค. 61 ประสิทธิผลของการตรวจเต้านมด้วยตนเอง (BSE) ร่วมกับการใช้สมุดบันทึกการตรวจเต้านมด้วยตนเอง ในการคัดกรองมะเร็งเต้านมในประเทศไทย Prospective Study น.พ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล (Full Paper) แก้ไข ลบ
26 ต.ค. 61 ปัจจัยเสี่ยงที่เหมาะสมในการคัดกรองการคลอดก่อนกำหนด น.พ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล (วารสารวิชาการสาธารณสุข) แก้ไข ลบ
26 ต.ค. 61 ปัจจัยเสี่ยงที่เหมาะสมในการคัดกรองการคลอดก่อนกำหนด น.พ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล (Full Paper) แก้ไข ลบ
26 ต.ค. 61 Effect of provincial Campaign in breast health awareness for early Breast cancer detection แก้ไข ลบ
10 ต.ค. 61 The Great Cholesterol Lie อ่านหนังสือเล่มนี้แล้วจะทำให้เรารู้ว่า ธุรกิจยา เขา Boombard เราให้เรากลัว Cholesterol ซึ่งที่จริงเป็นอย่างไร หาอ่านได้ แก้ไข ลบ
10 ต.ค. 61 จับประเด็นนำมาคิดหลังอ่าน The Great Cholesterol Lie แก้ไข ลบ
1 ต.ค. 61 MICS 5 - 2016 เป็นการสำรวจของสำนักสถิติร่วมกับหลายหน่วยงานรวมถึง Unicef ด้วย แก้ไข ลบ
1 ต.ค. 61 ปีแห่งการสูญเสียสุขภาวะ 2557 จาก Burden of Diseases Thialand แก้ไข ลบ
1 ต.ค. 61 แผนปฏิรูปสาธารสุข คณะกรรมาธิการปฏิรูปประเทศ 2561 แก้ไข ลบ
1 ต.ค. 61 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัฒนาคุณภาพชีวิติระดับพื้นที่ แก้ไข ลบ
1 ต.ค. 61 PMQA หมวด 4 นำเสนอ site visit แก้ไข ลบ
1 ต.ค. 61 แผนงบประมาณรายจ่ายปี 2562 ขาวคาดแดง แก้ไข ลบ
1 ต.ค. 61 ทบทวนวรรณกรรมการตายของทารก (Neonatal Mortality Rate หรือ NMR) แก้ไข ลบ
30 ก.ย. 61 นิยาม Breast Health Literacy แก้ไข ลบ
21 ก.ย. 61 ปัญหาสขภาพเขตสุขภาพที่ 5 และการแก้ปัญหาโดยใช้แนวทาง PP แก้ไข ลบ
20 ก.ย. 61 Excel การคิดรายรับรายจ่ายเงินบำรุง Cost Center ต่างๆ แก้ไข ลบ
19 ก.ย. 61 ร่าง แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณปี 2562 กรมอนามัย แก้ไข ลบ
19 ก.ย. 61 ร่าง แนวทางการจัดทำแผนกรมอนามัย ปีงบประมาณ 2562 แก้ไข ลบ
25 มิ.ย. 61 PMQA จากแผนยุทธศาสตร์สู่แผนปฏิบัติการ แก้ไข ลบ
19 พ.ค. 61 New HA Standard (Summary) แก้ไข ลบ
9 เม.ย. 61 แผนพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ แก้ไข ลบ
9 เม.ย. 61 แผนปฏิรูปด้านการบริหารราชการแผ่นดิน แก้ไข ลบ
3 พ.ย. 60 คำสั่งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพคู่คุณธรรม แก้ไข ลบ
18 ต.ค. 60 มอบ PA โดยใช้ PMQA Mechanism แก้ไข ลบ
18 ต.ค. 60 A2IM Value chain แก้ไข ลบ
18 ต.ค. 60 การพัฒนาองค์กรตาม PMQA Mechanism แก้ไข ลบ
18 ต.ค. 60 ร่าง ระเบียบสำนักนายกฯเรื่อง คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอ พชอ. แก้ไข ลบ
18 ต.ค. 60 ประชุมเจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ 5 เดือน ตุลาคม 2560 แก้ไข ลบ
1 ต.ค. 60 Appropriate Risk Factors for Preterm Labour Screening) - Full Paper (นพ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล MD ,MPH, BMA) แก้ไข ลบ
1 ต.ค. 60 ปัจจัยที่เหมาะสมในการคัดกรองการคลอดก่อนกำหนด (Appropriate Risk Factors for Preterm Labour Screening) - ตีพิมพ์ในวารสารสาธารณสุข (นพ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล MD ,MPH, BMA) แก้ไข ลบ
28 ก.ย. 60 พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560 แก้ไข ลบ
28 ก.ย. 60 กรอบอัตรากำลังขั้นสูงและขั้นต่ำของศูนย์อนามัย แก้ไข ลบ
28 ก.ย. 60 สรุปการประชุม P4P ของคณะกรรมการ P4P ของกรมอนามัย แก้ไข ลบ
28 ก.ย. 60 การประชุมเจ้าหน้าที่ศูนย์ ชี้แจงเรื่องโครงสร้าง อัตรากำลัง ,PA ,และ P4P แก้ไข ลบ
20 ก.ย. 60 ทำไมสาวไทยถึงต้องแก้มแดง แก้ไข ลบ
16 ส.ค. 60 ระบบจัดซื้อจัดจ้างตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง แก้ไข ลบ
16 ส.ค. 60 การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการประเมินองค์กรคุณธรรม แก้ไข ลบ
16 ส.ค. 60 องค์กรคุณภาพ คู่คุณธรรมของกรมอนามัย ตามมาตรฐาน PMQA แก้ไข ลบ
13 ส.ค. 60 สาเหตุที่ทำให้ รพ.ของ สป.ขาดทุน (นวพร เรืองสกุล) แก้ไข ลบ
13 ส.ค. 60 ปรับรื้อสาธารณสุข และการจัดโครงสร้างสาธารณสุขใหม่ (นวพร เรืองสกุล) แก้ไข ลบ
13 ส.ค. 60 แนวทางการกำหนดกรอบอัตรากำลังภาครัฐ แก้ไข ลบ
2 ก.ค. 60 Power สรุป ปีแห่งการสูญเสียสุขภาวะ 2557 โดย นพ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล แก้ไข ลบ
14 มิ.ย. 60 PP Excellence Forum 2017 สนย.ร่วมกับ กรมอนามัย แก้ไข ลบ
14 มิ.ย. 60 ผู้นำที่แท้จริงในศตวรรษที่ 21 แก้ไข ลบ
14 มิ.ย. 60 ผู้นำแห่งอนาคต แก้ไข ลบ
14 มิ.ย. 60 โครงสร้างกรมอนามัยที่ผ่านความเห็นชอบจาก อกพ.กระทรวง 18 พ.ค. 2560 แก้ไข ลบ
14 มิ.ย. 60 Career Development กรมอนามัย ผ่านความเห็นชอบในหลักการจากที่ประชุมกรม 13 มิย.60 แก้ไข ลบ
14 มิ.ย. 60 กฎ กพ.ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการออกจากราชการกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 2552 แก้ไข ลบ
14 มิ.ย. 60 Effectiveness of Breast Self Examination (Prospective Study) นพ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล แก้ไข ลบ
21 พ.ค. 60 Power point : Policy Strategy สำหรับนิสิตจากจุฬาที่มาฝึกงานโภชนาการ แก้ไข ลบ
31 มี.ค. 60 National Health Examination Survey 2557 แก้ไข ลบ
24 มี.ค. 60 กฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการกรมอนามัย 2552 แก้ไข ลบ
24 มี.ค. 60 อกพ.กรมอนามัยเห็นชอบการปรับโครงการสร้่างกรม 2560 เพื่อเสนอ อกพ.กระทรวงเห็นชอบ แก้ไข ลบ
22 มี.ค. 60 ทิศทางการพัฒนาโรงพยาบาลในด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในยุค 4.0 แก้ไข ลบ
18 มี.ค. 60 DOH 4.0 แก้ไข ลบ
15 มี.ค. 60 แนวทางลดการผ่าตัดคลอดที่ไม่จำเป็นทั้งในและนอกเวลาราชการ ศอ. 5 แก้ไข ลบ
14 มี.ค. 60 วาระการประชุมกรมอนามัยเดือนมีนาคม 2560 แก้ไข ลบ
14 มี.ค. 60 Short Note ประชุมกรมฯ เดือน มีนาคม 2560 แก้ไข ลบ
10 มี.ค. 60 WHO Statement on Caesarean Section Rates แก้ไข ลบ
5 มี.ค. 60 Vision 20 year DOH 4.0 Smart Thai Citizen 4.0 พ.ศ.2579 นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อธิบดีกรมอนามัย แก้ไข ลบ
26 ก.พ. 60 พรบ.การแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ.2551 แก้ไข ลบ
26 ก.พ. 60 ประกาศ กสธ.ว่าด้วยมาตรฐานบริการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ของสถานพยาบาล พ.ศ.2557 แก้ไข ลบ
26 ก.พ. 60 ข่าวการเสียชีวิตของอดีตนักฟุตบอลทีมชาติ ที่สนามฟุตบอลภายในกระทรวงสาธารณสุข แก้ไข ลบ
6 ม.ค. 60 คู่มือการบริหารความเสี่ยงของ สป. แก้ไข ลบ
6 ม.ค. 60 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายค่าตอบแทนฉบับที่ 12 แก้ไข ลบ
6 ม.ค. 60 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติการเบิกจ่ายค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข (วิชาชีพแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล) แก้ไข ลบ
6 ม.ค. 60 คณะกรรมการบริหารความปลอดภัยและความเสี่ยงศูนย์อนามัยที่ 5 แก้ไข ลบ
6 ม.ค. 60 สมุดสีชมพู (อนามัยแม่และเด็ก) ปี 2560 แก้ไข ลบ
6 ม.ค. 60 องค์ความรู้เกี่ยวกับอาหารและโภชนาการ แก้ไข ลบ
5 ม.ค. 60 การขับเคลื่อนศูนย์อนามัยปี 2560 แก้ไข ลบ
1 ธ.ค. 59 คู่มือบริหารการเปลี่ยนแปลงกรมอนามัย แก้ไข ลบ
1 ธ.ค. 59 ยุทธศาสตร์ KISS แก้ไข ลบ
1 ธ.ค. 59 การนำข้อมูลอื่นๆเข้า DOHDC แก้ไข ลบ
1 ธ.ค. 59 ประเด็นที่เกี่ยวกับกลุ่มงานในส่วนกลุ่มวัยและสิ่งแวดล้อมที่จะชี้แจงให้เกิดความเข้าใจ แก้ไข ลบ
13 ต.ค. 59 ภารกิจศูนย์อนามัยที่ 5 นำเสนอผู้ตรวจราชการเขต 5 ที่มาตรวจเยี่ยมศูนย์อนามัยที่ 5 แก้ไข ลบ
11 ต.ค. 59 การกระจาย KPI ไปสู่ระดับหน่วยงาน (PA) กรมอนามัย แก้ไข ลบ
28 ก.ย. 59 การปรับปรุง Action plan เพื่อขออนุมัติจากกรม แก้ไข ลบ
22 ก.ย. 59 Zika Surveillance กรมควบคุมโรค แก้ไข ลบ
22 ก.ย. 59 Zika Guideline กรมการแพทย์ แก้ไข ลบ
22 ก.ย. 59 Head Circumference Standard เพื่อวัด microcephaly ใน Zika แก้ไข ลบ
9 ก.ย. 59 ตัวอย่างสมมุติเพื่อประกอบการอธิบายการทำหลายบทบาทในคนเดียวกัน แก้ไข ลบ
2 ก.ย. 59 ระเบียบ กสธ.ว่าด้วยการบริหารและจัดหาคอมพิวเตอร์ของ กสธ. 2559 แก้ไข ลบ
31 ส.ค. 59 การบูรณาการแผนปฏิบัติการ แผนการบริหารการเปลี่ยนแปลง แผนยุทธศาสตร์และการจัดการระบบคุณภาพปี 2560 แก้ไข ลบ
30 ส.ค. 59 ประชุมจังหวัด แก้ไข ลบ
25 ส.ค. 59 ประชุมเขตสุขภาพ แก้ไข ลบ
24 ก.ค. 59 แผนพัฒนาสาธารณสุข 20 ปี 2560-2579 แก้ไข ลบ
24 ก.ค. 59 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (2560-2564) แก้ไข ลบ
27 มิ.ย. 59 ตำบลบูรณาการ 5 กลุ่มวัยและสิ่งแวดล้อมโดยใช้การดูแลผู้สูงอายุระยะยาวเป็นจุดนำสู่การบูรณาการ แก้ไข ลบ
14 มิ.ย. 59 เอกสาร ประชุมกรมอนามัย เดือน มิ.ย.59 แก้ไข ลบ
27 พ.ค. 59 สรุป ประเด็น Change ที่ท่านควรอ่านและทำความเข้าใจ แก้ไข ลบ
4 พ.ค. 59 Global Age Friendly City - A Guide (WHO) แก้ไข ลบ
4 พ.ค. 59 มาตรฐานบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 2 แก้ไข ลบ
2 พ.ค. 59 การเยี่ยมเสริมพลังโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กเฉลิมพระเกียรติ ฯ ภาคกลาง เขต 4,5 แก้ไข ลบ
25 เม.ย. 59 CCO,CO ของศูนย์อนามัยที่ 5 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดการค่ากลาง ที่ศูนย์อนามัยที่ 5 แก้ไข ลบ
3 เม.ย. 59 การอบรมการบูรณการตำบลโดยใช้หลักการเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ด้วยการจัดการค่ากลาง ที่เชียงใหม่ แก้ไข ลบ
13 มี.ค. 59 Conceptual Frame work ในการจัดทำ Blue Print for change ศูนย์อนามัยที่ 5 แก้ไข ลบ
14 ก.พ. 59 Care Manager Training for Trainer Agenda (draft) แก้ไข ลบ
2 ก.พ. 59 e bidding Process บันทึกช่วยจำ แก้ไข ลบ
1 ก.พ. 59 เอกสารเพื่อการสื่อสาร การบริหารการเปลี่ยนแปลงของศูนย์อนามัย แก้ไข ลบ
8 ม.ค. 59 Practical Epidemiology ใช้แลกเปลี่ยนกับ Residence เด็กจุฬาฯ แก้ไข ลบ
5 ม.ค. 59 เอกสารประชุมกรมอนามัย 5 มค.59 แก้ไข ลบ
23 ธ.ค. 58 อธิบดีกรมอนามัย นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ ตรวจเยี่ยมศูนย์อนามัยที่ 5 แก้ไข ลบ
22 ธ.ค. 58 สรุปข้อมูลแม่และเด็กไทย เปรียบเทียบกับแม่ต่างชาติ เขต 5 ปี 2554-2558 แก้ไข ลบ
12 ธ.ค. 58 Reduce Maternal Mortality in Thailand นพ.สุธิต คุณประดิษฐ์ แก้ไข ลบ
12 ธ.ค. 58 Prevention of Asphyxia นพ.สุธิต คุณประดิษฐ์ แก้ไข ลบ
12 ธ.ค. 58 แบบอาคาร 4 ชั้น Lab X ray ห้องผสมยา แก้ไข ลบ
8 ธ.ค. 58 ประชุมกรมอนามัย เดือนธันวาคม 2558 แก้ไข ลบ
8 ธ.ค. 58 โครงการเด็กไทยสายตาดี แก้ไข ลบ
8 ธ.ค. 58 วิธีการออกกำลังกายกล้ามเนื้อตา แก้ไข ลบ
6 ธ.ค. 58 Download รายชื่อตำบล LTC เขตสุขภาพที่ 12 แก้ไข ลบ
6 ธ.ค. 58 Download รายชื่อตำบล LTC เขตสุขภาพที่ 11 แก้ไข ลบ
6 ธ.ค. 58 Download รายชื่อตำบล LTC เขตสุขภาพที่ 10 แก้ไข ลบ
6 ธ.ค. 58 Download รายชื่อตำบล LTC เขตสุขภาพที่ 9 แก้ไข ลบ
6 ธ.ค. 58 Download รายชื่อตำบล LTC เขตสุขภาพที่ 8 แก้ไข ลบ
6 ธ.ค. 58 Download รายชื่อตำบล LTC เขตสุขภาพที่ 7 แก้ไข ลบ
6 ธ.ค. 58 Download รายชื่อตำบล LTC เขตสุขภาพที่ 6 แก้ไข ลบ
6 ธ.ค. 58 Download รายชื่อตำบล LTC เขตสุขภาพที่ 5 แก้ไข ลบ
6 ธ.ค. 58 Download รายชื่อตำบล LTC เขตสุขภาพที่ 4 แก้ไข ลบ
6 ธ.ค. 58 Download รายชื่อตำบล LTC เขตสุขภาพที่ 3 แก้ไข ลบ
6 ธ.ค. 58 Download รายชื่อตำบล LTC เขตสุขภาพที่ 2 แก้ไข ลบ
6 ธ.ค. 58 Download รายชื่อตำบล LTC เขตสุขภาพที่ 1 แก้ไข ลบ
30 ต.ค. 58 คณะทำงานจัดทำแผนความต้องการ ในการบูรณาการระบบ ICT,Medical Imaging, Network and Storage ,Security สำหรับงานบริการในโรงพยาบาล แก้ไข ลบ
30 ต.ค. 58 Sustainable Development Goals (SDG) แก้ไข ลบ
30 ต.ค. 58 Monitor of six building blocks of Health System แก้ไข ลบ
30 ต.ค. 58 The Strategy for women child and adolescent health แก้ไข ลบ
30 ต.ค. 58 ประเด็นหารือกับท่านรองปลัดในเรื่องการสนับสนุนการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ แก้ไข ลบ
29 ต.ค. 58 บันทึกการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดราชบุรี เดือน ตุลาคม 2558 แก้ไข ลบ
29 ต.ค. 58 ชุดสิทธิประโยชน์ส่งเสริมป้องกันของ สปสช.ปี 2559 แก้ไข ลบ
27 ต.ค. 58 ประชุมยุทธศาสตร์กรมอนามัย ท่านอธิบดี วชิระเป็นประธาน แก้ไข ลบ
14 ต.ค. 58 ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่่ยา ของส่วนราขการและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2557 แก้ไข ลบ
14 ต.ค. 58 เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อ จัดหา และการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา ของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2557 แก้ไข ลบ
14 ต.ค. 58 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการบริหารจัดการด้านยาและเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่่ยา โดยคณะกรรมการ หรือคณะกรรมการร่วมหรือคณะทำงานย่อย พ.ศ.2557 แก้ไข ลบ
14 ต.ค. 58 ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางการจัดทำแผนซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา พ.ศ.2557 แก้ไข ลบ
13 ต.ค. 58 Power Point การบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับระบบคุณภาพขึ้น Web แก้ไข ลบ
13 ต.ค. 58 รหัส ห้องต่างๆในระบบคุณภาพ แก้ไข ลบ
13 ต.ค. 58 Link ไปยัง โปรแกรม HA ของ โรงพยาบาล แก้ไข ลบ
8 ต.ค. 58 สรุปรายงานการประชุมกรรมการบริหารโรงพยาบาล ครั้งที่ 1/2558 แก้ไข ลบ
5 ต.ค. 58 การแบ่งสัดส่วนความรับผิดทางละเมิด แก้ไข ลบ
5 ต.ค. 58 การจ่ายค่าตอบแทน ฉบับที่ 8 และที่ 9 พ.ศ.2556 แก้ไข ลบ
5 ต.ค. 58 การจ่ายค่าตอบแทน ฉบับที่ 8 และ ที่ 9 ปรับปรุงใหม่ 2558 แก้ไข ลบ
5 ต.ค. 58 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล 1 ต.ค.2558 แก้ไข ลบ
5 ต.ค. 58 พรบ.การแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ.2511 แก้ไข ลบ
5 ต.ค. 58 ประกาศกระทรวง เรื่องมาตรฐานการบริการด้านการแพทย์ฉุกเฉินของสถานพยาบาล พ.ศ.2557 แก้ไข ลบ
5 ต.ค. 58 FTE รองปลัด นพ.สุเทพ วัชรปิยานันทน์ แก้ไข ลบ
5 ต.ค. 58 ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องมาตรฐานการส่งต่อผู้ป่วย 2545 แก้ไข ลบ
2 ต.ค. 58 Power Point จากนโยบายสู่การปฏิบัติ (From Policy to Practice) แก้ไข ลบ
1 ต.ค. 58 Abstract : Effectiveness of BSE นำเสนอในที่ประชุมของ วิทยาลัยการสาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แก้ไข ลบ
21 ก.ย. 58 กฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งส่วนราชการกรมอนามัย พ.ศ.2552 แก้ไข ลบ
28 ส.ค. 58 บันทึกส่วนตัว วันที่ รมต.สาธารณสุข ตรวจเยี่ยมกรมอนามัย แก้ไข ลบ
28 ส.ค. 58 Power point การนำเสนอการ รมต.สาธารณสุข ของ กรมอนามัย แก้ไข ลบ
5 ส.ค. 58 Power Point ระบบบริการส่งเสริมสุขภาพ ในทศวรรษหน้า นำเสนอที่ประชุมวิชาการกรมอนามัย 2558 แก้ไข ลบ
4 ส.ค. 58 ร่างโครงสร้างศูนย์อนามัย (เสนอเพื่อนำสู่การถกเถียงปรับปรุง) แก้ไข ลบ
14 ก.ค. 58 ผลการคัดกรองพัฒนาเด็ก 42 เดือนของเขต 5 ในศูนย์เด็กเล็ก มีพัฒนาการล่าช้า 47 % แต่วิเคราะห์ข้อมูลแล้วสมเหตุสมผล แก้ไข ลบ
7 ก.ค. 58 เอกสารประกอบการประชุมกรมอนามัย เดือน กค.58 แก้ไข ลบ
7 ก.ค. 58 บันทึกส่วนตัวการประชุมกรมอนามัย เดือน ก.ค.58 แก้ไข ลบ
6 ก.ค. 58 บริการส่งเสริมสุขภาพในทศวรรษหน้า (HP Service in next decade) แก้ไข ลบ
29 มิ.ย. 58 สรุปย่อการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดราชบุรี เดือน มิ.ย.58 แก้ไข ลบ
15 มิ.ย. 58 Power Point โรงพยาบาลคุณธรรม Best Practice ของ รพ.ชลบุรี แก้ไข ลบ
24 เม.ย. 58 Power Point สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม อ.ธรรมนิตย์ + ชลทิศ แก้ไข ลบ
17 มี.ค. 58 สรุปการตรวจราชการจากกรมอนามัย แก้ไข ลบ
15 มี.ค. 58 สรุปโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม แก้ไข ลบ
12 มี.ค. 58 บันทึกย่อ การประชุมกรมอนามัย 12 มี.ค.2558 แก้ไข ลบ
10 มี.ค. 58 สรุปประชุม กบศ.เดือน ก.พ.58 และประชุมเจ้าหน้าที่เดือน มี.ค.58 แก้ไข ลบ
20 ก.พ. 58 คู่มือ แนวทาง การควบคุมและป้องกันโลหิตจางจากการชาดธาตุเหล็กกรมอนามัย แก้ไข ลบ
20 ก.พ. 58 Iron Deficiency anemia : Assessment Prevention and Control WHO 2001 แก้ไข ลบ
18 ก.พ. 58 PMQA เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 2558 แก้ไข ลบ
11 ก.พ. 58 เปลี่ยน Spec เครืองปั่นไฟจาก 500 KVA เป็น 300 KVA พร้อมเครื่องครอบระบบ (Canopy) แก้ไข ลบ
11 ก.พ. 58 บันทึกส่วนตัว ประชุมกรมอนามัย 11 ก.พ.58 แก้ไข ลบ
6 ก.พ. 58 ทุกหน่วยบริการที่ให้บริการหน่วยบริการภายในที่ไม่ได้คิดค่าบริการเป็นตัวเงิน ให้ทำการเรียกเก็บค่าบริการทางบัญชีตามเอกสารที่แนบมา แก้ไข ลบ
2 ก.พ. 58 คำสั่งกระทรวงสาธารสุขเกี่ยวกับเรื่องเขตสุขภาพ แก้ไข ลบ
29 ม.ค. 58 บันทึกการประชุม หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดราชบุรี แก้ไข ลบ
26 ม.ค. 58 จับประเด็นนำมาคิดภายหลังอ่าน The Great Cholesterol Lie แก้ไข ลบ
15 ม.ค. 58 Physical Activity Guide line 2008 แนะนำให้ออกกำลังกายสะสม 150 ชั่วโมงอย่างต่ำ โดยไม่บอกว่าต้องออกกี่วัน แก้ไข ลบ
15 ม.ค. 58 Dietary Guide line 2010 แก้ไข ลบ
14 ม.ค. 58 สรุป แนวทางการตรวจราชการ ปี 2558 ที่ โรงแรม Centra ศูนย์ราชการ แก้ไข ลบ
14 ม.ค. 58 Anemia ในเด็ก 6-12 เดือน ปี 2557 เขตสุขภาพที่ 5 แก้ไข ลบ
12 ม.ค. 58 อบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขเพื่อส่งเสริมการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ รุ่น1 แก้ไข ลบ
8 ม.ค. 58 วาระการประชุมกรมฯ มกราคม 2558 แก้ไข ลบ
8 ม.ค. 58 คำรับรองระหว่างกรมอนามัยกัย ผอ.ศูนย์อนามัยที่ 4 ปี 2558 แก้ไข ลบ
8 ม.ค. 58 บันทึกการประชุมกรม มกราคม 2558 แก้ไข ลบ
23 ธ.ค. 57 Power point บรรยาย การพัฒนาบริการสาธารสุข 23 ธ.ค.57 แก้ไข ลบ
22 ธ.ค. 57 สรุปการประชุมเจ้าหน้าที่ ศอ.4 วันที่ 22 ธันวาคม 2557 แก้ไข ลบ
18 ธ.ค. 57 แผนยุทธศาสตร์เขตสุขภาพที่ 5 พ.ศ.2558 แก้ไข ลบ
18 ธ.ค. 57 สรุปผลการดำเนินงานปี 2557 เขตสุขภาพที่ 5 แก้ไข ลบ
18 ธ.ค. 57 ข้อสั่งการ กสธ.ในการ ลด ละ เลิก การใช้ Foam แก้ไข ลบ
9 ธ.ค. 57 สรุปข้อมูลแม่และเด็กของเขตบริการสุขภาพที่ 5 ปี 2557 แก้ไข ลบ
1 ธ.ค. 57 สรุปการประชุมกรมอนามัย 1 ธ.ค.57 แก้ไข ลบ
26 พ.ย. 57 ประชุมโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม สำหรับเจ้าหน้าที่ รพ.สต. จังหวัดนครราชสีมา แก้ไข ลบ
21 พ.ย. 57 สรุปประชุมเจ้าหน้าที่ศูนย์ 18 พ.ย.57 แก้ไข ลบ
20 พ.ย. 57 ประชุมโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม สำหรับเจ้าหน้าที่ รพ.สต.โรงแรม Daimond จังหวัดสุราษฎร์ธานี แก้ไข ลบ
17 พ.ย. 57 หัวข้อ การทำคำรับรองการปฏิบัติงาน ระหว่าง ผอ.ศูนย์ฯกับ ผอ.รพ./หัวหน้ากลุ่มงาน (pdf สำหรับอ่าน) แก้ไข ลบ
17 พ.ย. 57 หัวข้อ การทำคำรับรองการปฏิบัติงาน ระหว่าง ผอ.ศูนย์ฯกับ ผอ.รพ./หัวหน้ากลุ่มงาน (Excel เพื่อให้แก้ไขใน Excel) แก้ไข ลบ
13 พ.ย. 57 ประชุมโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม สำหรับเจ้าหน้าที่ รพ.สต.ที่ KP Gland จังหวัดจันทบุรี แก้ไข ลบ
9 พ.ย. 57 CPG เกี่ยวกับการป้องกันการติดเชื้อกรณีมี Case Ebola แก้ไข ลบ
9 พ.ย. 57 8 Fitfall about IDA (Iron Deficiency Anemia) สงเคราะห์ความรู้จากเอกสารและประสบการณ์ แก้ไข ลบ
7 พ.ย. 57 Logical File Design - Manifest ขยะติดเชื้อ Version Web แก้ไข ลบ
6 พ.ย. 57 Ratchaburi Smart Industrial City นำเสนอโดยบริษัท Monarch Ville Development (MVD) แก้ไข ลบ
6 พ.ย. 57 การต่ออายุบันไดขั้นที่ 2 สู่ HA ปีงบประมาณ 2558 แก้ไข ลบ
30 ต.ค. 57 สรุปการประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ราชบุรี แก้ไข ลบ
29 ต.ค. 57 Power Point ระบบข้อมูลโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม จังหวัดเชียงราย แก้ไข ลบ
29 ต.ค. 57 ประชุมพัฒนาบุคลากร รพ.สต.ภายใต้โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม แก้ไข ลบ
24 ต.ค. 57 การมอบหมายผู้รับผิดชอบแผนและเครื่องชี้วัด (ให้กลุ่มวัยและ สวล เป็น Focal Point ในการกำหนด เครื่องชี้วัด วิธีการวัด และงบประมาณภายในวันที่ 28 ต.ค.57) แก้ไข ลบ
22 ต.ค. 57 Preliminary Report โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม แก้ไข ลบ
21 ต.ค. 57 การประเมินหลักสูตรแพทย์ประจำบ้านสาชาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนง สาธารณสุข แก้ไข ลบ
11 ต.ค. 57 สรุป ประชุมกรมอนามัย 11 ตุลาคม 2557 แก้ไข ลบ
6 ต.ค. 57 Review Maternal & child (0-5 year) and related Issues แก้ไข ลบ
3 ต.ค. 57 การทำแผนยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการ ศูนย์อนามัยที่ 4 แก้ไข ลบ
2 ต.ค. 57 การมอบนโยบายของนายสุรพล แสวงศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี แก้ไข ลบ
1 ต.ค. 57 กพว. New Look to Excellence Knowledge Center แก้ไข ลบ
1 ต.ค. 57 แผนการใช้เงินบำรุงปีงบประมาณ 2558 ศูนย์อนามัยที่ 4 แก้ไข ลบ
30 ก.ย. 57 วิสัยทัศน์ ศูนย์อนามัยที่ 4 พ.ศ.2558-2560 นพ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล แก้ไข ลบ
20 ก.ย. 57 แต่งตั้ง คณะกรรมการอำนวยการ คณะทำงาน ทีมงาน พัฒนาการฝึกอบรมและบริการสาธิตเพื่อให้เป็น Health Plaza แก้ไข ลบ
18 ก.ย. 57 Preliminary Report การสำรวจพัฒนาการเด็ก นพ.พนิต โล่ห์เสถียรกิจ ผอ.ศูนย์อนามัยที่ 3 แก้ไข ลบ
18 ก.ย. 57 วิกฤติการพัฒนาการเด็กปฐมวัยไทย นพ.พนิต โล่ห์เสถียรกิจ ผอ.ศูนย์อนามัยที่ 3 แก้ไข ลบ
15 ก.ย. 57 มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งบประมาณปี 2558 แก้ไข ลบ
13 ก.ย. 57 นโยบาย สธ. นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน และ นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ แก้ไข ลบ
10 ก.ย. 57 PACS (Pictures Archive Communication System) เรื่องที่ เจ้าหน้าที่ รพ.ต้องรู้ แก้ไข ลบ
9 ก.ย. 57 สรุปการประชุมกรมฯเบื้องต้น 9 ก.ย.57 แก้ไข ลบ
9 ก.ย. 57 สรุป ที่ประชุม ผอ.ศูนย์ Vertical Program & Better Services แก้ไข ลบ
3 ก.ย. 57 ประชุม Better Service ของกรมอนามัย แก้ไข ลบ
26 ส.ค. 57 สรุปผลโครงการ การสร้างนักวิชาการศูนย์เขตให้ Smart และเป็นมืออาชีพ (มสช+สปสช+กรมอนามัย) แก้ไข ลบ
24 ส.ค. 57 MP4 ประชุมผู้บริหารกระทรวง แผนบูรณากลุ่มวัย กรณีศึกษาวัยเรียนวัยรุ่น (20 ส.ค.57) แก้ไข ลบ
24 ส.ค. 57 ประชุมผู้บริหารกระทรวง แผนบูรณากลุ่มวัย กรณีศึกษาวัยเรียนวัยรุ่น (20 ส.ค.57) แก้ไข ลบ
21 ส.ค. 57 คำสั่งศูนย์อนามัยเรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาบริการฉุกเฉิน รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ศูนย์อนามัยที่ 4 แก้ไข ลบ
19 ส.ค. 57 Preliminary Summary โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านม แก้ไข ลบ
18 ส.ค. 57 Power Point ประชุมเจ้าหน้าที่ศูนย์เดือนสิงหาคม 2557 แก้ไข ลบ
17 ส.ค. 57 แบบรายงานการปฎิรูประบบราชการและแนวทางจริยธรรมสร้างเมืองไทยที่มีความสุข ศูนย์อนามัยที่ 4 แก้ไข ลบ
13 ส.ค. 57 Lecture MCH Data System Development แก้ไข ลบ
1 ส.ค. 57 10 เมนูอาหารลดเค็ม รสมัน เพื่อป้องกันโรค NCD แก้ไข ลบ
30 ก.ค. 57 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดราชบุรี แก้ไข ลบ
24 ก.ค. 57 สรุป รายงานภาวะสังคมไทย ไตรมาสที่ 1 ปี 2557 สภาพัฒน์ แก้ไข ลบ
15 ก.ค. 57 การปฏิรูปการเงินการคลังของ กสธ. แก้ไข ลบ
15 ก.ค. 57 นโยบาย กสธ.เกี่ยวกับหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า แก้ไข ลบ
15 ก.ค. 57 สรุป Board ระดับต่างๆในระดับเขต/จังหวัด/อำเภอ แก้ไข ลบ
15 ก.ค. 57 Executive Summary ผู้บริหารกระทรวงในประเด็นการปฏิรูประบบวสุขภาพ แก้ไข ลบ
10 ก.ค. 57 บันทึกช่วยจำ การประชุมกรมเดือน กค.57 แก้ไข ลบ
6 ก.ค. 57 ร่างเขตสุขภาพจากการรับฟัง 4 ภาค (เขตสุขภาพ จะต่างกับเขตบริการสุขภาพ ) แก้ไข ลบ
6 ก.ค. 57 Harrison Text Book 18 Edition แก้ไข ลบ
1 ก.ค. 57 สรุปเบื้องต้น การนิเทศศูนย์อนามัยที่ 4 โดยทีมนิเทศกรมอนามัย แก้ไข ลบ
30 มิ.ย. 57 แบบฟอร์มการทำแผนงบประมาณ2558 แก้ไข ลบ
25 มิ.ย. 57 เอกสารบรรยายระบบข้อมูลมะเร็งเต้านม - หาดใหญ่ แก้ไข ลบ
12 มิ.ย. 57 มอบหมายให้แต่ละงานจัดทำ FTE ของแต่ละงาน แก้ไข ลบ
11 มิ.ย. 57 Excel ในการคำนวณหาค่า Full Time Equivalence แก้ไข ลบ
5 มิ.ย. 57 ข้อเสนอกลไกการเฝ้าระวังตรวจสอบและถ่วงดุลการบริหารราชการ กสธ. มอบทุกกลุ่มงานศึกษา แก้ไข ลบ
5 มิ.ย. 57 การพัฒนาระบบธรรมาภิบาล เกณฑ์จริยธรรม การจัดซื้อยา และวัสดุอื่นๆ มอบคณะกรรมการยาของ รพ. และกลุ่มอำนวยการ แก้ไข ลบ
5 มิ.ย. 57 นโยบาย กสธ.ด้านการพัฒนากำลังคน มอบทุกกลุ่มงานศึกษา แก้ไข ลบ
5 มิ.ย. 57 ร่างเขตบริการสุขภาพ มอบทุกกลุ่มงานศึกษา และวางแผนสนับสนุนเขตบริการสุขภาพ แก้ไข ลบ
5 มิ.ย. 57 การพัฒนาบริการที่ดีขึ้นเพื่อประชาชน Better Service มอบ ผอ.รพ.เขียนแผนและดำเนินการ แก้ไข ลบ
5 มิ.ย. 57 นโยบายการพัฒนาด้านสาธารณสุข ของปลัดกระทรวง มอบทุกกลุ่มงานศึกษาและกำหนดแผนเพื่อรองรับนโยาบายในส่วนที่ตนเกี่ยวข้อง แก้ไข ลบ
25 พ.ค. 57 World Poplation 2013 จัดทำโดย Population Reference Bureau ซึ่งมีข้อมูลเกี่ยวกับประชากรทั่วโลก แก้ไข ลบ
13 พ.ค. 57 ตัวอย่าง Unit Profile ของ OPD เด็ก รพ.จุฬา ตึก ภปร.ชั้น 9 (น่าสนใจมาก) แก้ไข ลบ
12 พ.ค. 57 Web site HA ของโรงพยาบาลส่งเสริม เพื่อการเรียนรู้ร่วมกัน และช่วยกันทำผ่าน Web แก้ไข ลบ
30 เม.ย. 57 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ 2523 แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2-6 แก้ไข ลบ
25 เม.ย. 57 eWSD4B http://www.LnAJ7K8QSpfMO2wQ8gO.com แก้ไข ลบ
25 เม.ย. 57 งบลงทุนศูนย์อนามัยปี 2557-2558 แก้ไข ลบ
25 เม.ย. 57 Course Baby Swiming - หลักสูตรของ Australia แก้ไข ลบ
22 เม.ย. 57 สรุปประชุมมูลนิธิพิพิธภัณฑ์สโมสรเสือป่า ราชบุรี แก้ไข ลบ
22 เม.ย. 57 ผลสรุปที่ประชุมมูลนิธิ จะจัดงานวิ่งรำลีก 101 ปีสโมสรเสือป่า 21 ก.ย.2557 จึงนำภาพเก่าเมื่อปีที่แล้วมาให้ดูใหม่ แก้ไข ลบ
21 เม.ย. 57 แบบประเมินความพึงพอใจของเขตบริการสุขภาพต่อการสนับสนุนเขตของศูนย์อนามัย แก้ไข ลบ
17 เม.ย. 57 โปรแกรมวิเคราะห์การเงิน Key ผ่าน Web เรียบร้อยแล้ว แก้ไข ลบ
8 เม.ย. 57 กฎ ก.พ.ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.2556 แก้ไข ลบ
7 เม.ย. 57 สรุปการประชุมกรมอนามัย ประจำเดือนมีนาคม 2557 แก้ไข ลบ
28 มี.ค. 57 สรุปการประชุม Tele Conference ในเรื่องการวิเคราะห์ทางการเงิน แก้ไข ลบ
27 มี.ค. 57 สรุป Revenue Center ศูนย์อนามัยที่ 4 ให้ทีมนิเทศกรม แก้ไข ลบ
26 มี.ค. 57 ประชุมการจัดการสิ่งแวดล้อมใน รพ. 26-28 มี.ค.57 ที่ศูนย์อนามัยที่ 4 แก้ไข ลบ
18 มี.ค. 57 นำเสนอทีมนิเทศกรมอนามัย 18 มีนาคม 2557 แก้ไข ลบ
17 มี.ค. 57 สรุปงบลงทุนของศูนย์อนามัยที่ 4 จนถึงปี 2558 แก้ไข ลบ
13 มี.ค. 57 บรรยาย ตำบลนมแม่ ศูนย์เด็กเล็ก ที่ โรงแรมเวสเทิร์นแกรนด์ ราชบุรี แก้ไข ลบ
7 มี.ค. 57 สรุปงานที่เกี่ยวกับอนามัยสิ่งแวดล้อมปี 2557 - การติดตามจาก สำนักสิ่งแวดล้อม แก้ไข ลบ
5 มี.ค. 57 แบบมอบหมายงานปี 57 แก้ไข ลบ
4 มี.ค. 57 เครื่องชี้วัด กพร.ปี 2557 ได้ทำ Web site เพื่อกระจายเครื่องชี้วัดไปสู่ระดับบุคคล และควบคุมกำกับ แก้ไข ลบ
3 มี.ค. 57 ปรับค่าเบิกบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียนใหม่ โดยให้ใช้ตั้งแต่ภาคเรียนที ่2 ของปี 2556 เป็นต้นไป แก้ไข ลบ
3 มี.ค. 57 การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ โดยเฉพาะกรรมการตรวจการจ้างที่ราคาต่ำกว่า 10 ล้านจะไม่ได้ค่าตอบแทนจากหลักเกณฑ์ที่กรมกำหนด แก้ไข ลบ
24 ก.พ. 57 มอบหัวหน้ากลุ่มงานติดตามงาน และรายงานความก้าวหน้าในที่ประชุม กบศ.เดือน กพ.57 ด้วย แก้ไข ลบ
24 ก.พ. 57 การวิเคราะห์งบการเงิน บริการ และบุคลากร Version 24 Feb 2014 แก้ไข ลบ
19 ก.พ. 57 ประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร (Man Money Material) โดยใช้การวิเคราะห์ทางการเงินและ FTE แก้ไข ลบ
13 ก.พ. 57 ประชุมที่ปรึกษากรมอนามัย (นพ.อมร,มรกต,ไพจิต ,ปรากรม,วิชัย,ปราชญ์,ยุทธ์) แก้ไข ลบ
12 ก.พ. 57 ฐานข้อมูลประชากร Db Pop เขตบริการสุขภาพที่ 5 จำแนกรายจังหวัด อำเภอ ปี 2557 แก้ไข ลบ
11 ก.พ. 57 มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ มสช. จัดอบรมเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย i Analysis โดย พญ.ลัดดา เหมาะสุวรรณ ได้ร่วมบรรยายเกี่ยวกับเครื่องชี้วัดด้านแม่และเด็ก แก้ไข ลบ
10 ก.พ. 57 ประชุมเจ้าหน้าที่ศูนย์ 10 ก.พ.2557 และการมอบหมายงาน แก้ไข ลบ
7 ก.พ. 57 มอบผู้เกี่ยวข้องกรอกข้อมูลทางการเงิน การบริการ และบุคลากร เข้าใน Excel แก้ไข ลบ
2 ก.พ. 57 แผนเปิด Day Care 1 เม.ย.57 แก้ไข ลบ
1 ก.พ. 57 รายงานสรุป การตรวจสอบภายใน การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล จัดซื้อจัดจ้างการเงิน พัสดุ แก้ไข ลบ
1 ก.พ. 57 ห้องเก็บเสียง ซ้อมดนตรี เพื่อเตรียมการสำหรับการส่งเสริมสุขภาพวัยรุ่น (อ.สุปัน ) แก้ไข ลบ
1 ก.พ. 57 Web site อาชีวอนามัยและความปลอดภัย Occupational health and Safety แก้ไข ลบ
31 ม.ค. 57 ร่างระเบียบปฏิบัติอาชีวอนามัยและความปลอดภัย OH&S (อ่านแล้วจะแก้ไขอย่างไรตามสะดวกครับ) แต่ต้องครอบคลุมขอบเขตที่ flow Chart กำหนด แก้ไข ลบ
27 ม.ค. 57 สรุปการวิเคราะห์งบทางการเงิน งบดุล งบกำไร ขาดทุน (อ่านยากแต่ก็อยากให้ศึกษา) แก้ไข ลบ
24 ม.ค. 57 ตรวจรับงานก่อสร้างงวดที่ 2 และความก้าวหน้าในเรื่องการก่อสร้าง แก้ไข ลบ
17 ม.ค. 57 นำเสนอตรวจราชการ จังหวัดราชบุรี Flagship ที่กรมอนามัยรับผิดชอบ แก้ไข ลบ
15 ม.ค. 57 ประชุมกรมอนามัย 15 มกราคม 2557 แก้ไข ลบ
14 ม.ค. 57 แผนพัฒนาโรงพยาบาลให้เป็น Excellence Center เขียนตั้งแต่ปี 2555 แก้ไข ลบ
14 ม.ค. 57 ระเบียบต่างๆเกี่ยวกับ P4P ให้ช่วยศึกษาเพื่อให้ถูกค้องตามระเบียบ รวมถึงคำสั่งศูนย์ฯอีก 2 ฉบับ คณะกรรมการกำหนดค่าคะแนน และคณะกรรมการติดตามประเมินผล (ศูนย์ได้ทำหนังสือให้ รพ.เสนอเรื่องให้เขตอนุมัติหลักการตั้งแต่ ส.ค.56) แก้ไข ลบ
8 ม.ค. 57 ปลัดและรองปลัดกระทรวง สธ.มาติดตามเรื่อง Service Plan ของเขตบริการสุขภาพที่ 5 แก้ไข ลบ
8 ม.ค. 57 แผนยุทธศาสตร์เขต 5 ปี 2557 - ผู้นิเทศควรศึกษา แก้ไข ลบ
7 ม.ค. 57 กรมอนามัยประกาศวิชั่นใหม่ "ภายในปี 2563 ประเทศไทยจะเป็นผู้นำในอาเซียน ด้านระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อคนไทยสุขภาพดี" โดยมีพันธกิจคือเป็นผู้อภิบาลระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม แก้ไข ลบ
7 ม.ค. 57 ระบบการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลของกรมอนามัย DHO M&E มิติใหม่ แก้ไข ลบ
6 ม.ค. 57 ร่างแผนกลยุทธ์ SBU บริการของโรงพยาบาล แก้ไข ลบ
25 ธ.ค. 56 สรุปการตรวจราชการ จังหวัดสมุทรสาคร 25-27 ธ.ค.56 แก้ไข ลบ
9 ธ.ค. 56 Power Point การประชุมเจ้าหน้าที่ศูนย์ 9 ธ.ค.56 แก้ไข ลบ
8 ธ.ค. 56 บทบาทของศูนย์อนามัย ถอดคำพูดของ นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ แก้ไข ลบ
8 ธ.ค. 56 Web Site Strategic Management เขียนเกือบสมบูรณ์แล้ว อิง Text book ของ Lawrence และ Marketing ของ Kotler แก้ไข ลบ
4 ธ.ค. 56 สรุปรายการประชุมกรมอนามัย เดือน พ.ย.56 และที่ประชุม ผอ.ศูนย์ (Quick Summary) แก้ไข ลบ
4 ธ.ค. 56 สรุปสิ่งที่ดูงานที่จีนที่จะนำมาประยุกตฺ์ใช้ในศูนย์อนามัยในการบริการส่งเสริมสุขภาพแบบครบวงจร แก้ไข ลบ
4 ธ.ค. 56 แผนการปรับระบบบริการของศูนย์อนามัยที่ 1 ที่เสนอกรม แก้ไข ลบ
4 ธ.ค. 56 ความก้าวหน้าในการปรับโครงสร้างกรมอนามัย ที่นำเสนอที่ประชุมกรมฯเพื่อทราบ แก้ไข ลบ
29 พ.ย. 56 สรุปรายงานการประชุม กบศ. และ กวป. ครั้งที่ 6/56 แก้ไข ลบ
28 พ.ย. 56 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ประจำเดือนพฤศจิกายน 2556 แก้ไข ลบ
27 พ.ย. 56 ภาพเหตุการณ์การรับฟังความคิดเห็นการจัดการน้ำ Module A5 ที่ ราชภัฎ จอมบึง แก้ไข ลบ
21 พ.ย. 56 สรุปการก่อสร้างภายในศูนย์ (วันเกิดศูนย์ 21 พ.ย. จึงขอสรุปว่าแผนการก่อสร้างให้ทราบทั่วกัน) แก้ไข ลบ
21 พ.ย. 56 Web site การจัดทำแผนยุทธศาสตร์ (วันเกิดศูนย์ 21 พ.ย.จึงขอใช้เป็นวันเริ่มต้นจัดทำ Site ว่าอนาคตเราจะไปไหน และไปอย่างไร) แก้ไข ลบ
21 พ.ย. 56 21 พฤศจิกายน 2556 วันครบรอบวันเกิด 44 ปี - ประวัติความเป็นมาศูนย์อนามัยที่ 4 แก้ไข ลบ
18 พ.ย. 56 สรุปผลการประชุมองค์กรแพทย์ 18 พ.ย.56 (Doctors Commitment ครั้งที่ 1) แก้ไข ลบ
14 พ.ย. 56 แผนเงินบำรุง ศอ 4 ปี 2557 ให้เลือก 2 แนวทางว่าจะใช้รายรับ 53 หรือ 56 ล้าน แก้ไข ลบ
13 พ.ย. 56 ที่ประชุม กสธ.เรื่อง Blue print for Change 29 ตุลาคม 2556 แก้ไข ลบ
11 พ.ย. 56 การจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข แก้ไข ลบ
6 พ.ย. 56 สรุปประชุมกรมอนามัย 6 พ.ย.56 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ ศอ.4 แก้ไข ลบ
1 พ.ย. 56 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดราชบุรี 1 พ.ย.56 แก้ไข ลบ
31 ต.ค. 56 กระทรวงแต่งตั้งคณะกรรมการเขตสุขภาพทั้ง 12 เขต แนบมาเฉพาะเขตสุขภาพที่ 5 แก้ไข ลบ
30 ต.ค. 56 อบจ.ราชบุรี สนับสนุนมูลนิธิสโมสรเสือป่าราชบุรี 2 ล้านบาทในการปรับปรุงให้เป็นพิพิธภัณฑ์ แก้ไข ลบ
25 ต.ค. 56 สำนักตรวจราชการ ทำหนังสือขออนุเคราะห์ชั้น 3 อาคารอำนวยการ (ยกเว้นห้องประชุม) เพื่อตั้ง office ของเขตสุขภาพ ส่วนการปรับปรุงห้องและค่าใช้จ่าย ผู้ตรวจมอบ ผอ.รพ.ราชบุรีเป็นผู้ดำเนินการ แก้ไข ลบ
25 ต.ค. 56 อธิบดีกรมอนามัยมอบหมาย ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิบดีกรมอนามัย แก้ไข ลบ
24 ต.ค. 56 การมอบหมาย ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 4 แก้ไข ลบ
24 ต.ค. 56 การจัดอัตราฝ่ายบริหารของโรงพยาบาล แก้ไข ลบ
24 ต.ค. 56 โครงสร้างองค์กรของศูนย์อนามัยที่ 4 ล่าสุด - 24 ตุลาคม 2556 แก้ไข ลบ
22 ต.ค. 56 Update ข้อมูลเกี่ยวกับเขตสุขภาพ และแผนสุขภาพเขตบริการที่ 5 ปี 2557 แก้ไข ลบ
17 ต.ค. 56 Update ข่าวที่เกี่ยวกับนโยบายผู้บริหารระดับกระทรวง กรม เขต แก้ไข ลบ
8 ต.ค. 56 รวมภาพ เทียนอันเหมิน และ พระราชวังต้องห้าม 28 ตุลาคม 2556 แก้ไข ลบ
8 ต.ค. 56 แนวทางการบริหารงานเขตสุขภาพที่ 5 แก้ไข ลบ
5 ต.ค. 56 สรุปเรื่องที่ศูนย์จะดำเนินการในช่วงเดือนตุลาคม 256 แก้ไข ลบ
1 ต.ค. 56 เขตสุขภาพ ที่ประชุมกระทรวง 1 ต.ค.56 รองปลัด กสธ. แก้ไข ลบ
27 ก.ย. 56 เขตสุขภาพ Update 24 ก.ย.56 น่าจะ Final Draft แล้ว เพื่อใช้ 1 ต.ค.56 แก้ไข ลบ
26 ก.ย. 56 ชม Web รำลึก 100 รัชกาลที่ 6 เสด็จสโมสรเสือป่า ได้โดย Click ที่ รายละเอียด แก้ไข ลบ
26 ก.ย. 56 ราชการไทยไปถึงไหน บทความที่น่าสนใจอยากให้อ่าน เพราะศูนย์กำลังจะพัฒนาไปตามแนวทางนี้ แก้ไข ลบ
25 ก.ย. 56 ชม Web รัชกาลที 6 เสด็จราชบุรี 18-25 ก.ย.2456 ได้โดย Click ที่ รายละเอียด แก้ไข ลบ
23 ก.ย. 56 การแต่งตั้งโยกย้าย นพ.สสจ.และ ผอ.รพศ/รพท.23 ก.ย.56 แก้ไข ลบ
23 ก.ย. 56 หนังสือ กสธ.เรื่อง ชะลอการจัดทำสัญญาจ้าง พนักงานกระทรวงสาธารณสุข 23 ก.ย.56 แก้ไข ลบ
20 ก.ย. 56 เอกสารประกอบการประชุม กสธ.เรื่องเขตสุขภาพ 15 กันยายน 2556 แก้ไข ลบ
12 ก.ย. 56 การเปลี่ยนแปลงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ กสธ. นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ 12 ก.ย.56 แก้ไข ลบ
10 ก.ย. 56 เครื่องชี้วัดกระทรวงสาธารณสุขปี 2557 ประชุม 24 สิงหาคม 2556 แก้ไข ลบ
6 ก.ย. 56 เรียนเจ้าหน้าที่ร่วมงานวางศิลาฤกษ์อาคาร ผู้ป่วยนอก อาคารผ่าตัด คลอด ทันตกรรม และผู้ป่วยใน วันที่ 20 แก้ไข ลบ
3 ก.ย. 56 การพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารของเขต โครงการร่วม กรมอนามัย มสช. และราชวิทยาลัยกุมาร แก้ไข ลบ
2 ก.ย. 56 อธิบดี น.พ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ มอบนโยบาย 2 ก.ย.56 แก้ไข ลบ
29 ส.ค. 56 แถลงข่าว งานรำลึก 100 ปี รัชกาลที่เสด็จสโมสรเสือป่า ราชบุรี วันที่ 9 ก.ย.56 ณ.สโมสรเสือป่า แก้ไข ลบ
28 ส.ค. 56 คำสั่งจังหวัดราชบุรี งานรำลึก 100 ปี รัชกาลที่ 6 เสด็จสโมสรเสือป่า 20 ก.ย.56 แก้ไข ลบ
28 ส.ค. 56 สรุปรายงานการประชุมเจ้าหน้าที่ศูนย์อนามัยที่ 4 27 สิงหาคม 2556 แก้ไข ลบ
22 ส.ค. 56 ตอนที่ 2 โรงพยาบาลของกรมอนามัย อดีต ปัจจุบัน อนาคต (1 ต.ค.56) แก้ไข ลบ
22 ส.ค. 56 ตอนที่ 3 จะบริหารจัดการโรงพยาบาลกรมอนามัยให้คุ้มค่า คุ้มทุน อย่างไร แก้ไข ลบ
22 ส.ค. 56 ตอนที่ 4 รูปธรรมที่จะก้าวไปสู่การเป็น Regional Health Authority (RHA) แก้ไข ลบ
7 ส.ค. 56 ตอนที่ 1 ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิรูปกระทรวงสาธารณสุขที่จะเริ่มใช้ 1 ต.ค.56 แก้ไข ลบ
3 ส.ค. 56 ผู้ว่าราชการจังหวัดได้ลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้าง ศูนย์อนามัยที่ 4 วันที่ 31 ก.ค.56 แก้ไข ลบ
2 ส.ค. 56 ร่าง การปฏิรูปกระทรวงสาธารณสุข - ห้ามใช้ในการอ้างอิง แก้ไข ลบ
2 ส.ค. 56 ร่าง แผนปฏิรูป กรมอนามัย ประชุม Tele Conference 31 ก.ค.56 แก้ไข ลบ
29 ก.ค. 56 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดราชบุรี 30 ก.ค.56 แก้ไข ลบ
3 ก.ค. 56 รายงานความก้าวหน้า การก่อสร้างอาคารใหม่ และแผนการเตรียมการ แก้ไข ลบ
1 ก.ค. 56 ประชุมเจ้าหน้าที่ศูนย์ 1 ก.ค.56 ในส่วนของประธานแจ้งให้ทราบ แก้ไข ลบ
28 มิ.ย. 56 โปรแกรมการบันทึกงานวิจัย หรือ อวช.- โปรแกรมใหม่ แก้ไข ลบ
28 มิ.ย. 56 โปรแกรมการบันทึกผู้มารับบริการใน Fitness Center - โปรแกรมใหม่ แก้ไข ลบ
27 มิ.ย. 56 ประชุมหัวหน้าส่วนประจำจังหวัด 27 มิ.ย.2556 แก้ไข ลบ
22 มิ.ย. 56 ผลสรุปที่ประชุม กสธ.เกี่ยวกับการปฏิรูปกระทรวง ให้อ่านในส่วนที่ high light สีชมพู แก้ไข ลบ
18 มิ.ย. 56 ตัวอย่าง Purpose Statement ของศูนย์เด็กเล็ก ให้ท่านครูใหญ่พิจารณาว่าจะแก้ไขอย่างไร แก้ไข ลบ
11 มิ.ย. 56 One Page Summary - Surveillance Abortion in Thailan 2011 (Re write Data From RH Division DOH) แก้ไข ลบ
10 มิ.ย. 56 ประชุมประจำเดือนมิถุนายน แก้ไข ลบ
5 มิ.ย. 56 โครงการ รำลึก 100 ปี เสด็จสโมสรเสือป่า แก้ไข ลบ
3 มิ.ย. 56 ข้อเสนอเพื่อการเปลี่ยนแปลงกรมอนามัย (แก้ไข) มิ.ย.56 แก้ไข ลบ
3 มิ.ย. 56 รมต.สาธารณสุข ให้ข่าวเรื่องการปฏิรูป กระทรวงสาธารณสุข 3 มิ.ย.56 แก้ไข ลบ
31 พ.ค. 56 สรุปรายงานการประชุม กบศ. และ กวป. ครั้งที่ 3/56 แก้ไข ลบ
30 พ.ค. 56 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดราชบุรี วันที่ 30 พ.ค.56 แก้ไข ลบ
27 พ.ค. 56 ร่าง ฺBlue Print for Change ในการเป็น National Health Authority ด้านส่งเสริมสุขภาพ แก้ไข ลบ
23 พ.ค. 56 สรุปการประชุมเตรียมความพร้อม Day Care ใหม่ แก้ไข ลบ
23 พ.ค. 56 สรุปความก้าวหน้าในการก่อสร้างตึกใหม่ ของ ศูนย์อนามัยที่ 4 แก้ไข ลบ
21 พ.ค. 56 สรุปการประชุมเพื่อเตรียมงาน ประชุมสาธารณสุขอำเภอ ภาคกลาง ชลพฤกษ์รีสอร์ต แก้ไข ลบ
15 พ.ค. 56 สรุป การประชุม ประจาเดือน พฤษภาคม 2556 แก้ไข ลบ
7 พ.ค. 56 ร่าง Blue Print for Change ศูนย์อนามัยที่ 4 แก้ไข ลบ
6 พ.ค. 56 43 แฟ้ม ข้อมูลที่ควรศึกษาเพื่อสามารถดึงข้อมูลมาใช้ แก้ไข ลบ
6 พ.ค. 56 ผลสรุป ผอ.ศูนย์ 1,4,68,10,12 ในการพัฒนา ร.พ.ส่งเสริมฯให้เป็น Excellence Center แก้ไข ลบ
3 พ.ค. 56 Web Site ใหม่ Breast Cancer Surveillance System Version 2 แก้ไข ลบ
2 พ.ค. 56 Web Site ใหม่ ศูนย์อนามัยที่ 4 - www.hpc4.go.th แก้ไข ลบ
1 พ.ค. 56 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดราชบุรี 29 เม.ย.56 แก้ไข ลบ
11 เม.ย. 56 ปลัดกระทรวงสั่งการ ให้ยกเลิกบัญชี 4,6,7 มาใช้บัญชี 8 และ 9 แทน แก้ไข ลบ
11 เม.ย. 56 การจ่ายค่าตอบแทน P4P ตามบัญชี 9 แก้ไข ลบ
29 มี.ค. 56 สรุปรายงานการประชุม กบศ. และ กวป. ครั้งที่ 2/56 แก้ไข ลบ
1 มี.ค. 56 สรุป การประชุม ประจำเดือน มีนาคม 2556 แก้ไข ลบ
27 ก.พ. 56 การประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดราชบุรี 27 ก.พ.56 แก้ไข ลบ
8 ก.พ. 56 สรุป การประชุม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2556 แก้ไข ลบ
4 ก.พ. 56 เก็บตกสาระจากการประชุมผู้บริหารกระทรวง 2-3 ก.พ.56 แก้ไข ลบ
1 ก.พ. 56 KPI กรมอนามัยปี 2556 เป้าหมายและคะแนน ที่เกี่ยวข้องกับ ศอ.4 แก้ไข ลบ
31 ม.ค. 56 สรุปรายงานการประชุม กบศ. และ กวป. ครั้งที่ 1/56 แก้ไข ลบ
28 ม.ค. 56 Excel การประเมินผลการปฏิบัติงานของกรมอนามัย แก้ไข ลบ
25 ม.ค. 56 การถ่ายทอดเครื่องชี้วัด เป้าหมายสู่ระดับบุคคล (KPI Cascading) เครื่องชี้วัดที่ 7 แก้ไข ลบ
25 ม.ค. 56 ปลัดกระทรวงประชุม สสจ.ทั่วประเทศ และได้กล่าวถึง ร.พ.แม่และเด็ก ของกรมอนามัย แก้ไข ลบ
24 ม.ค. 56 แผนปฏิรูปของกรมวิชาการ นำเสนอโดยผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละกรมฯ แก้ไข ลบ
10 ม.ค. 56 แผนสุขภาพเขตบริการสุขภาพ เครือข่ายบริการที่ 5 แก้ไข ลบ
2 ม.ค. 56 PP Forum กรมอนามัยเจ้าภาพ 25 ธ.ค.2555 น.พ.สุริยะ วงศ์คงคาเทพ ประธาน แก้ไข ลบ
1 ม.ค. 56 PP Flagship 1 . ANC แก้ไข ลบ
31 ธ.ค. 55 PP Flagship 2 เด้กปฐมวัย แก้ไข ลบ
30 ธ.ค. 55 PP Flagship 3 . เด็ก 3-5 ปี แก้ไข ลบ
29 ธ.ค. 55 PP Flagship 4 . วัยเรียน แก้ไข ลบ
28 ธ.ค. 55 PP Flagship 5 . วัยรุ่น แก้ไข ลบ
27 ธ.ค. 55 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัด ราชบุรี แก้ไข ลบ
27 ธ.ค. 55 PP Flagship 7 มะเร็งในสตรี แก้ไข ลบ
26 ธ.ค. 55 PP Flagship 8 . ผู้สูงอายุ แก้ไข ลบ
18 ธ.ค. 55 กำลังคนด้านสาธารณสุข นพ.สุพรรณ ศรีธรรมา รองปลัดกระทรวง สธ. แก้ไข ลบ
18 ธ.ค. 55 แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาเขตสุขภาพ น.พ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวง สธ. แก้ไข ลบ
18 ธ.ค. 55 District Health System น.พ.โสภณ เมฆธน รองปลัดกระทรวง สธ. แก้ไข ลบ
17 ธ.ค. 55 ร่าง รายงานการบริการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ แก้ไข ลบ
27 พ.ย. 55 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดราชบุรี 27 พ.ย.55 แก้ไข ลบ
22 พ.ย. 55 การตรวจเยี่ยมศูนย์อนามัยที่ 4 โดย นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมอนามัย แก้ไข ลบ
20 พ.ย. 55 ประชุม Tele Conference อำเภอสุขภาพดี 80 ปียังแจ๋ว แก้ไข ลบ
15 พ.ย. 55 สไลด์ประชุมควบคุมภายใน ศูนย์อนามัย 4 วันที่ 5 พย.55 แก้ไข ลบ
15 พ.ย. 55 รายงานการประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน 2555 แก้ไข ลบ
8 พ.ย. 55 แนวทางการดำเนินงานด้านสุขภาพ 2556 น.พ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข แก้ไข ลบ
6 พ.ย. 55 หน้าที่ความรับผิดชอบเพิ่มเติมของระดับเชี่ยวชาญ แก้ไข ลบ
6 พ.ย. 55 หน้าที่ความรับผิดชอบเพิ่มเติมของระดับชำนาญการพิเศษ แก้ไข ลบ
6 พ.ย. 55 นโยบายการบริหารงานกระทรวงสาธารณสุข น.พ.ประดิษฐ์ สินธวณรงค์ รมต.สธ. แก้ไข ลบ
30 ต.ค. 55 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดราชบุรี 30 ตุลาคม 2555 แก้ไข ลบ
12 ต.ค. 55 หลักเกณฑ์ใหม่การประเมินผลการปฏิบัติราชการชองข้าราชการกรมอนามัย แก้ไข ลบ
12 ต.ค. 55 ร่าง แผน PP ปี 2556-2559 ของกระทรวง แก้ไข ลบ
10 ต.ค. 55 ประชุมต้อนรับอธิบดีกรมอนามัยใหม่ น.พ.เจษฎา โชคดำรงสุข 10 ต.ค.55 แก้ไข ลบ
9 ต.ค. 55 สรุปการประชุม กรรมการบริหารศูนย์ 9 ตุลาคม 2556 แก้ไข ลบ
5 ต.ค. 55 งบประมาณกรมอนามัย ปี 2556 แก้ไข ลบ
5 ต.ค. 55 ปฏิรูป กพว.ของศูนย์อนามัยที่ 4 ปี 2556 แก้ไข ลบ
5 ต.ค. 55 กรอบการใช้เงินตามแผนเงินบำรุงของศูนย์ปี 2556 แก้ไข ลบ
3 ต.ค. 55 ทบทวนวรรณกรรม เกี่ยวกับ Health System Governance แก้ไข ลบ
2 ต.ค. 55 นโยบายปลัดกระทรวงคนใหม่ นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ แก้ไข ลบ
1 ต.ค. 55 ประชุมเจ้าหน้าที่ศูนย์ ฯ 1 ตุลาคม 2555 แก้ไข ลบ
28 ก.ย. 55 ประชุมกรมอนามัย 28 ก.ย.55 แก้ไข ลบ
12 ก.ย. 55 แผนยุทธศาสตร์ศูนย์อนามัยที่ 4 (2556-2559) แก้ไข ลบ
30 ส.ค. 55 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ วันที 30 ส.ค.55 แก้ไข ลบ
28 ส.ค. 55 Balanced Scorecard แก้ไข ลบ
28 ส.ค. 55 ประชุมสรุปงานกรมอนามัยปี 2555 และทิศทางปี 2556 แก้ไข ลบ
7 ส.ค. 55 R2R เรื่อง Neonatal joundice แก้ไข ลบ
7 ส.ค. 55 R2R เรื่อง เปรียบเทียบการวัด Body Temp ใน NB แก้ไข ลบ
7 ส.ค. 55 Tele Conference รองอธิบดีกับ โรงพยาบาลส่งเสริม แก้ไข ลบ
7 ส.ค. 55 Service Plan บริการส่งเสริมสุขภาพทุกกลุ่มวัย แก้ไข ลบ
7 ส.ค. 55 Service Plan พวงบริการของ สป. แก้ไข ลบ
3 ส.ค. 55 การบูรณาการ การพัฒนา งาน ระบบ คน ไปสู่บทบาทการอภิบาลระบบ แก้ไข ลบ
3 ส.ค. 55 Health Promotion System แก้ไข ลบ
30 ก.ค. 55 ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ 30 ก.ค.55 แก้ไข ลบ
30 ก.ค. 55 ผังหลักของศูนย์อนามัย 2555-2568 (Scenario ที่คาดว่าเกิดขึ้น) แก้ไข ลบ
26 ก.ค. 55 ประชุมกรมอนามัย 26 ก.ค.55 ที่ โรงแรมนานาชาติ บางแสน ชลบุรี แก้ไข ลบ
23 ก.ค. 55 ประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์ กรมอนามัย แก้ไข ลบ
23 ก.ค. 55 Health System : Definition , Goal and Functions แก้ไข ลบ
12 ก.ค. 55 หนังสือ สธ.0436.2/ว 450 เรื่องการควบคุมโรค มือ เท้าที่มีอาการรุนแรง แก้ไข ลบ
0 3 What The Duck What The Duck What The Duck What The Duck What The Duck What The Duck What The Duck What The Duck What The Duck What The Duck What The Duck What The Duck What The Duck What The Duck What The Duck What The Duck What The Duck What The Duc แก้ไข ลบ