น.พ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล
    

 

Information& Knowledge Sharing
Information Sharing. - แสดงทั้งหมด
วันที่
หัวข้อ
Click
3 ก.ค. 62
เพื่อให้สามารถรองรับการดูจากหน้าจอ Moblie และทุกหน้าจอ จึงพัฒนา Site ใหม่ใน site ของสมาคมส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพไทย (THLA) เชิญเข้า web ดังกล่าวได้ครับ
17 พ.ค. 62
ระบบสุขภาพปฐมภูมิ
11 พ.ค. 62
รวบรวมประเด็นจาก Global Health Promotion Conference ครั้งที่ 1-9
29 เม.ย. 62
หัวข้อที่น่าสนใจเกี่ยวกับความรอบรู้ด้านสุขภาพ
12 เม.ย. 62
PMQA กรมอนามัย
11 เม.ย. 62
PMQA 4.0 On web
29 มี.ค. 62
Boundary Layer Climate เรียบเรียงเป็นภาษาไทย
28 มี.ค. 62
PMQA 4.0 Manual
28 มี.ค. 62
PMQA 4.0 อ.กิตติณัฐ พนมฤทธิ์
28 ธ.ค. 61
Health Education ความท้าทายในศตวรรษที่ 21 ในการยกระดับ Health Literacy
28 ธ.ค. 61
Health Literacy & Health Promotion เชื่อมโยงกันอย่างไร
28 ธ.ค. 61
นิยามและแนวคิด Health Liteacy
28 ธ.ค. 61
นิยามศัพท์ส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion Glossary)
13 ธ.ค. 61
ผลของการรณรงค์สร้างความตระหนักต่อสุขภาพเต้านมต่อการค้นพบมะเร็งเต้านมระยะเริมแรก นำเสนอในที่ประชุม National Cancer Conference รร.มิราเคิล
6 ธ.ค. 61
คู่มือการทำ Targeted Breast Ultrasound ศูนย์ถันยรักษ์
6 ธ.ค. 61
เอกสารการประชุมใหญ่ประจำปี โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม รร.มิราเคิล
6 ธ.ค. 61
สรุปผลการดำเนินงานโครงการสืบสานพระราชปณฺิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม รร.มิราเคิล
14 พ.ย. 61
การขับเคลื่อนโครงการ LTC และโปรแกรม LTC สู่ความสำเร็จ (นพ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล)
27 ต.ค. 61
ประสิทธิผลของการตรวจเต้านมด้วยตนเอง (BSE) ร่วมกับการใช้สมุดบันทึกการตรวจเต้านมด้วยตนเอง ในการคัดกรองมะเร็งเต้านมในประเทศไทย Prospective Study น.พ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล (Full Paper)
27 ต.ค. 61
ประสิทธิผลของการตรวจเต้านมด้วยตนเอง (BSE) ร่วมกับการใช้สมุดบันทึกการตรวจเต้านมด้วยตนเอง ในการคัดกรองมะเร็งเต้านมในประเทศไทย Prospective Study น.พ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล (วารสาร Health)
วัตถุประสงค์
เพื่อสื่อสารข้อมูลและความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข  อสม.และผู้สนใจ โดยเน้นหัวข้อหรือประเด็น ดังนี้
  1. ความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy)
  2. Health Information System & Digital Health.
  3. Preventive Medicine (Public Health)
  4. Epidemilogy
  5. Health Service System / Health Reform /Health Financing
  6. Quality Management System ได้แก่ HA,PMQA,
  7. พระราชกรณียกิจของรัชกาลที่ 6 โดยเฉพาะเรื่อง เสือป่าและลูกเสือ
  8. เก็บภาพและประวัติของสถานที่สำคัญ
.
..