Health Literacy Card
วัดป่านานาชาติ อ.วารินชำราบ อุบลราชธานี
 
วัดป่า นานาชาติเป็นอีกสาขาหนึ่งของวัดหนองป่าพง ในวัดจะมีชาวต่างประเทศบวชจำพรรษาเป็นจำนวนมาก เพื่อศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัย และปฏิบัติทางวิปัสสนากัมมัฏฐาน ปัจจุบันมีเจ้าอาวาสเป็นชาวต่าง ประเทศ พระภิกษุในวัดเกือบทุกรูปจะสามารถพูดภาษาไทย สวดภาษาบาลีได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังเป็น พระที่เคร่งครัดในพระธรรมวินัย ทำให้เป็นที่เคารพศรัทธาแก่พระพุทธศาสนิกชนทั่วไป
วันที่ 3 ธ.ค. 57

ตั้งอยู่ที่บ้านบุ่งหวาย ตำบลบุ่งหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ห่างจากตัวจังหวัดอุบลราชธานีในเส้นทางศรีสะเกษ ประมาณ 14 กม. ตามทางหลวงหมายเลข 226


โดยมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า WAT PAH NANACHAT. BUNG WAI FOREST MONASTERY. ซึ่งเป็นวัดที่มีพระภิกษุชาวต่างชาติ เช่น อังกฤษ อเมริกัน ออสเตรเลีย แคนาดา ฝรั่งเศส นิวซีแลนด์และญี่ปุ่น เป็นต้น มาจำพรรษาอยู่มิได้ขาด


จุดกำเนิดของวัดป่านานาชาตินั้น ต้องย้อนไปเมื่อ พ.ศ.2510 ซึ่งเป็นปีแรกที่ วัดหนองป่าพง ได้มีโอกาสต้อนรับอาคันตุกะชาวอเมริกัน ซึ่งอยู่ในสมณะเพศในพระพุทธศาสนา โดยพระภิกษุรูปนั้นมีนามว่า "โรเบิร์ต" ฉายา "สุเมโธ" ซึ่งวัตถุประสงค์ของการมาครั้งนี้คือ เพื่อมาถวายตัว เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่ชา สุภัทโธ ต่อมา เมื่อวันที่ 11 มีนาคม พ.ศ.2518 ท่านสุเมโธ และพระภิกษุรูปอื่นๆ ได้ดินทางไปพักอยู่ในเขตป่าช้า บ้านบุ่งหวาย ต.บุ่งหวาย อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ชาวบ้านบุ่งหวายจึงปลูกกระท่อมให้อยู่อาศัย เพื่อการปฏิบัติธรรม และเมื่อจวนจะเข้าพรรษา หลวงปู่ชา สุภัทโธ ได้อนุญาตให้พระชาวต่างประเทศไปจำพรรษารวมกันที่กระท่อมนั้น และได้มอบหมายให้ท่าน สุเมโธ เป็นประธาน เพื่ออบรมพระสามเณรเหล่านั้น เพราะนานครั้งหลวงปู่ชา สุภัทโธ จะไปให้โอวาทสักครั้ง โดยวัตถุประสงค์ที่ให้พระชาวต่างประเทศไปอยู่รวมกัน เพื่อเป็นการเตรียมตัวไว้ เมื่อถึงคราวพระเหล่านี้ กลับไปประเทศของตน จะได้สะดวกในการปกครอง ถ้ามีสิ่งใดบกพร่อง จะได้แก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้น


การที่พระภิกษุสามเณรไปอยู่รวมกัน ก็ได้รับการอุปถัมภ์อย่างดี จากชาวบ้านบุ่งหวาย ห้วยขยุง ชาวตลาดวารินฯ และชาวตลาดฝั่งอุบลฯ จนทำให้เกิดสิ่งก่อสร้างเท่าที่จำเป็นมาจนถึงทุกวันนี้ ปัจจุบันนี้ วัดป่านานาชาติ ได้มีพระภิกษุสามเณรชาวต่างชาติมาจำพรรษาจำนวนมาก เพื่อศึกษาเล่าเรียนพระธรรมวินัย และปฏิบัติทางวิปัสสนากรรมัฎฐาน พระภิกษุในวัดเกือบทุกรูป จะสามารถพูดภาษาไทย สวดภาษาบาลีได้เป็นอย่างดี นอกจากนั้นยังเป็นพระที่เคร่งครัดในพระธรรมวินัย ทำให้เป็นที่เคารพศรัทธาแก่พุทธศาสนิกชนทั่วไป


เจ้าอาวาสวัดป่านานาชาติ เรียงตามลำดับดังนี้ ๑)อาจารยสุเมโธ ชาวอเมริกันพ.ศ. ๒๕๑๘-๒๕๑๙ ๒) อาจารยปภากโร ชาวอเมริกัน พ.ศ. ๒๕๒๐-๒๕๒๑ ๓) อาจารยชาคโร ชาวออสเตรเลีย พ.ศ. ๒๕๒๒-๒๕๒๔ ๔) อาจารยปสันโน ชาวแคนาดา พ.ศ. ๒๕๒๕-๒๕๓๙ ๕) อาจารยชยสาโร ชาวอังกฤ พ.ศ. ๒๕๔๐-๒๕๔๔ ๖) อาจารยญาณธมฺโม ชาวออสเตรเลีย พ.ศ. ๒๕๔๕-๒๕๕๐ ๗) อาจารยเกวลี ชาวเยอรมัน พ.ศ. ๒๕๕๑ – ปจจุบัน


พระที่ไปจากวัดปานานาชาติ ไดไปตั้งสาขาในตางประเทศ ทั้งหมด ๑๓ แหง กระจายอยูในอังกฤษ, อิตาลี, ฝรั่งเศส, สวิสเซอรแลนด,ออสเตรเลีย, นิวซีแลนด และอเมริกา เปนตัวอยางในการปฏิบัติ ใหญาติโยมทั้งชาวไทยและชาวตางประเทศ ไดเขามาศึกษาเปนจํานวนมากทุกป มีพระเณรที่เคยผานการอบรม จากวัดปานานาชาติและยังครองเพศบรรพชิตอยูถึง ๑๐๐ กวารูป มาจาก ๒๗ เชื้อชาติ


วัดปานานาชาติพยายามอยางยิ่ง ที่จะรักษาขอวัตรปฏิบัติของหลวงพอชาเอาไวปจจุบันคณะสงฆวัดปานานาชาติยังมีความผูกพันกับวัดหนองปาพงอยางใกลชิด ถึงแมวาหลวงพอชา ทานไดมรณภาพไปหลายปแลว เพราะเจาอาวาสวัดหนองปาพงรูปปจจุบัน (พระราชภาวนาวิกรม, หลวง พอเลี่ยม ฐิตธมฺโม) ทานไดเมตตาเปนพระอุปชฌายแกพระเณรวัดปานานาชาติ รวมทั้งอบรมสั่งสอนพระเณรรุนหลังใหไดเขาถึงธรรมะ เปนเวลามากกวา ๑๐ ปแลว การปฏิบัติดังนี้เปนการถายทอดสืบตอซึ่งขอวัตรปฏิบัติของหลวงพอชา ที่ไมจํากัดเชื้อชาติและสีผิว


หลวงปู่ชาเคยกล่าวว่า “เราอยูคนละประเทศไดมาอยูรวมกันที่นี่ มันเปนของแปลกเหมือนกัน ประชาชนทั้งหลายเห็นพวกทานทั้งหลาย ซึ่งอยูในเมืองนอก มารวมกัอยูในเมืองไทย มาฉันขาวเหนียวก็ได มาพูดภาษาไทยก็ได มาพูดภาษาลาวก็ได มาอยูที่ทุกขๆ ยากๆ ลําบากก็อยูได อยางนั้นผมจึงพูดไป เมื่อไปกรุง ลอนดอน วา ทานพวกนี้จะตองไปทําดอกเตอร ที่วัดหนองปาพง คือเปลี่ยน ผมมีความรูสึกวา พวกทานตายไปแลวฟนขึ้นมา คือมาพบ ปรับตัวเขากับอากาศกับอาหารสารพัดอยางพวกทานทั้งหลายก็มีความอุตสาหะฝาฟนอุปสรรคอันนี้มาแมตลอดถึงคําพูดหรือขานนาคเปนตน บวชไดในพุทธศาสนานี้ก็เรียกวานาเลื่อมใสที่พยายามเปนไปไดอยางนี้ ความจริงของพระพุทธศาสนานั้นดึงดูดจิตใจคนไทย จิตใจคนเมืองนอกใหมารวมกลุมอันเดียวกันได มันก็เปนของแปลกอยูเหมือนกัน ฉะนั้นจงพากันตั้งอกตั้งใจสังวรสํารวมตอไป”


หลวงพอชาเคยกลาวไววา “บวชงายสึกงาย บวชยากสึกยาก” จึงเปนเหตุใหผูที่จะเขามาบวชที่วัดปานานาชาติตองเปนผูที่ตั้งใจจริง ผูมาขอบวชไมวาจะอายุเทาใดตองมาเปนผาขาว ๔-๕ เดือน เปน สามเณร ๑ ปเพื่ออบรมบมนิสัยใหเหมาะแกสมณะกอนที่จะบวชเปนพระภิกษุได


เนื่องจากวาการสื่อสารใชภาษาอังกฤษ ดังนั้นผูที่ตั้งใจจะบวชที่นี่จึงตองมีความรูภาษาอังกฤษพอสมควร หลวงพอชายังมุงหมายใหที่นี่เปนที่ฝกพระใหมีคุณสมบัติเปนผูนําฝกประสบการณในการเปนหัวหนาสงฆและปกครองวัด โดยทําหนาที่เปนเจาอาวาสวัดดวย


คำสอนต่างๆที่เขียนติดแผ่นป้ายที่ติดอยู่ทั่วไปในบริเวณวัด
ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นห้องน้ำที่ทำอย่างดี


ศาลาที่นี่มีขนาดใหญ่กว่าอุโบสถมาก


ประตูหน้าศาลา มีอ่างบัวน่าจะทำด้วยไม้ถ่ายภาพให้เห็นความโอ่โถงของศาลา ที่สามารถที่จะให้ชาวบ้านมาปฏิบัติศาสนากิจได้เป็น 100 คน ภายในค่อนข้างมืด เพราะใช้แสงธรรมชาติ ไม่เห็นดวงไฟในศาลา


ธรรมมาสที่ใช้เทศน์ ถ้าไปที่วัดหนองป่าพง ก็จะมีลักณะเดียวกัน


อาสนะสงฆ์หินขัดยกขึ้นจากพื้น ติดป้ายห้ามผู้ที่ไม่ใช่พระสงฆ์ขึ้นไปนั่ง


พระประธานในศาลา
รางน้ำเล็กๆ รอบอาคาร เหมือน จานรองตู้กับข้าว น่าจะกันมดหรือแมลงต่างๆ เข้า่ไปในตัวอาคาร


ในป พ.ศ. ๒๕๒๘ เริ่มสรางพระอุโบสถในตําแหนงที่พบเสมาเกา เพื่อใหพระสงฆใชสวดทําสังฆกรรมตางๆ และเปนที่อบรมพระสงฆสามเณร พระอุโบสถสรางเสร็จในอีก ๒ ปตอมาเนื่องจาก พระชาวตาง ประเทศมีเพิ่มมากขึ้นทุกปีญาติโยมจึงไดมีจิตศรัทธาถวายที่ดินเพิ่มปจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๕๑) มีเนื้อที่วัดทั้งหมด ๓๕๖ ไร มีกุฏิ ๓๗ หลังพ.ศ. ๒๕๓๖ ไดทํากําแพงลอมรอบวัดและไดมีการปลูกปาทดแทนขึ้นจากเดิมที่เปนไรปอที่ถูกทิ้งรางไว


ทางที่จะเข้าสู่พระอุโบสถ ติดป้ายว่า "แดนเคารพ โปรดสำรวม "


ในตัวอุโบสถไม่มีดวงไฟ ใช้แสงธรรมชาติ หลังคาจึ่งใช้กระจกใส เพื่อให้แสงสว่างรอดเข้าไปในอุโบสถได้


ส่วนยอดของพระอุโบสถ มองคล้ายส่วนยอดของเจดีย์พระโพธิญาณเถร ที่วัดหนองป่าพง


ใบเสมารอบอุโบสถ


พระประธานภายในอุโบสถ ส่วนด้านหน้าเป็นรูปหล่อของหลวงปู่ชา ด้านหลังเป็นกระจก เพื่อให้แสงรอดเข้ามาที่อุโบสถได้


ภายใบโบสถทำอย่างเรียบง่าย และอุโบสถขนาดเล็กทำอย่างพอเพียง เนื่องจากอุโบสถเป็นที่ใช้ทำสังฆกรรม ไม่จำเป็นต้องใช้พื้นที่ใหญ่