Health Literacy Card
Jiexiu Family Planing and Maternal & Child Health Service Center (เจี้ยซิ่ว)
 
คณะของกรมอนามัย นำโดยท่านอธิบดี นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ ได้ไปดูงานที่เมืองเจี้ยซิ่ว เมื่อ 21-24 ตุลาคม 2556 และได้นำมาแลกเปลี่ยนในที่ประชุมกรมเมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2556 จึงนำสาระที่เป็นประโยชน์เล่าสู่กันฟัง
วันที่ 4 ธ.ค. 56

Jiexiu Family planing maternal and child health service ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น โดยสิ่งที่ได้จากการดูงานที่จะนำมาศึกษาประสิทธิภาพประสิทธิผลของการบริการที่ รพ.ส่งเสริมสุขภาพ ของกรมอนามัยได้แก่


การตรวจ Four dimension Ultrasound เพื่อประเมินทารกในครรภ์และตรวจความผิดปกติ โดยขณะนี้ศูนย์อนามัยเด่นทางแม่และเด็ก ได้มีเครื่อง 4D Ultrasound แล้ว อยู่ในช่วงการทำแผนฝึกอบรมสูติแพทย์ในการทำ 4D Ultrasound


บริการที่ให้กับเด็กปกติ และเด็กพิเศษเช่น เด็กสมาธิสั้น เด็ก Autistic ซึ่งเป็นหลักสูตรสอนพ่อแม่ หรือผู้เลี้ยงดู เพื่อที่จะนำวิธีการดังกล่าวที่ได้รับการสอนไปใช้ฝึกเด็กในความดูแลที่บ้านเอง ก่อนที่จะนัดมาตรวจครั้งต่อไป


ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการ Train กล้ามเนื้อตา เพื่อรักษาเด็กที่มีปัญหาสายตาเอียง โดยมีแนวคิดที่จะซื้อ software ดังกล่าวมาใช้ ร่วมกับการให้ผู้เชี่ยวชาญจาก Jiexiu มาฝึกอบรมเราที่เมืองไทย


โปรแกรมการฝึกเด็กแรกเกิดว่ายน้ำโดยใช้ห่วงยางที่คอ โดยต้องปรับอุณหภูมิของน้ำประมาณ 33-38 องศา และปรับอุณหภูมิห้องไม่ต่ำกว่า 27 องศา ในน้ำที่สะอาด และบุคลากรทางการพยาบาลให้การดูแลอย่างใกล้ชิด


ห่วงยางที่คอ เป็นอุปกรณ์ที่กันเด็กจมน้ำ โดยทางกรมอนามัยได้ซื้อมาในราคาที่ไม่ถึง 100 บาท เพื่อที่จะมาทำการศีกษาใน รพ.ของกรมอนามัย ถ้ามีประสิทธิผลที่ดี ก็จะนำไปสู่การขยายผลต่อไป


American Academy of Pediatric ได้ recommend ว่าการสอนเด็กที่อายุต่ำกว่า 1 ปี ว่ายน้ำ ไม่เพิ่มอุบัติการณ์ของการจมน้ำตายในเด็ก โดยแนะนำว่าเป็นทางเลือกสำหรับพ่อแม่ โดยต้องพิจารณาปัจจัยความพร้อมของเด็กด้วย ซึ่งมีการวิจัยระบุถึง Benefit of baby swimming


มีงานวิจัยสรุปประโยชน์ 10 อย่างสำหรับสอนทารกว่ายน้ำได้แก่ 1.สร้างความเชื่อมั่นและ self esteem ให้เด็กทารก 2.อยู่ในน้ำปลดปล่อยเด็กให้อิสระ และเพิ่มความตื่นตัวให้เด็ก 3.ทำให้คุ้นเคยกับน้ำและไม่กลัวน้ำ เป็น Vaccine ป้องกันเด็กจมน้ำ 4 ส่งเสริมวิถีชีวิตสุขภาพ


5.พัฒนาทางด้านภาษา เนื่องจากในห่วงยางนอกจากจะมีที่ล๊อคที่บริเวณคอ ป้องกันศีรษะจมน้ำแล้ว ห่วงยางยังมีสีสรร และมีลูกกระพวนที่ส่งเสียง ที่จะช่วยเรื่องภาษา นอกจากนั้นเสียงกระตุ้นจากพยาบาลให้เตะขาในน้ำ ขยับแขนขา จะช่วยในเรื่องภาษา และการเคลื่อนไหวกล้ามเนื้อมัดใหญ่ได้เป็นอย่างดี


6.กระตุ้นการพัฒนาของสมอง 7.เพิ่มทักษะทางสังคม ในชวงเด้กเล็กที่ว่ายอยู่ในถังน้ำ ก็จะเพิ่มทักษะสังคมกับพยาบาลหรือพ่อแม่ที่มากระตุ้นให้เด็กว่ายน้ำ สำหรับเด็กโตที่มาเรียนว่ายน้ำในสระก็จะสร้างทักษะทางสังคม จากการได้มีปฏิสัมพันธ์กับเด็กที่มาเรียนว่ายน้ำด้วยกัน และกับครูผู้สอน 8.เพิ่ม Bonding ระหว่างพ่อแม่กับลูก เพราะการสอนเด็กว่ายน้ำ พ่อและหรือแม่ ต้องมีส่วนร่วมสอนและดูแลความปลอดภัยลูกอย่างใกล้ชิด ภายใต้การแนะนำของครูผู้สอน


9.สุขภาพแข็งแรง เด็กที่หัดว่ายน้ำจะพบว่าหัวใจและปอดแข็งแรงกว่าเด็กที่ไม่ได้หัดว่ายน้ำ 10.เด็กนอนหลับได้ดีขึ้น