Health Literacy Card
Sunsun Resort Shinsakae
 
เป็น Private Day care Long Term care (ไปเช้าเย็นกลับ) โดยผู้มารับบริการคือ ผู้ที่ Care Manager ประจำตัวของผู้สูงอายุแนะนำให้มารับบริการ หรือเจ้าตัวผู้สูงอายุสมัครมารับบริการ การจะมารับบริการขึ้นกับว่าผู้สูงอายุจัดอยู่ใน Level ใด เช่น Level โดย Level 1 สามารถมารับบริการอาทิตย์ละ 1 วัน เสียค่า co payment ที่มารับบริการ 1800 yen ต่อครั้ง ส่วน Level 5 สามารถจะมารับบริการได้ทุกวัน แต่ต้องเสียค่าบริการ 10,000 Yen ต่อครั้ง
วันที่ 20 เม.ย. 61 ถึง 24 เม.ย. 61