Health Literacy Card
วังฤดูร้อน ปักกิ่ง
 
พระราชวังฤดูร้อน หลังจากถูกฝรั่งเผา พระนางซูสีไทเฮา ได้เข้ามาปรับปรุงเพื่อสร้างวังฤดูร้อนขึ้นมาใหม่ โดยนำเงินที่จะพัฒนากองทัพเรือมาสร้างวังแทน โดยทำการขุดพื้นดินให้เป็นทะเลสาปแล้วนำดินที่ได้จากการขุดะเลสาปมาทำเนินเขา
วันที่ 30 ก.ย. 56