Anamia 55 เลือก Denver II มา 44 หัวข้อ ค่า Percentile เป็นของ Denver II (click ที่หัวข้อเพื่อดูรายละเอียด)
No. code Title P25 P50 P75 P90
1
G02
ยกศีรษะ (Hx)
0.0
0.0
0.0
0.8
2
G03
ยกศีรษะ 45 องศา
0.1
1.0
2.0
2.8
3
G07
ท่านอนคว่ำยกอกพ้นพื้น
2.7
3.5
4.1
4.9
4
G09
ดึงขึ้นนั่งศีรษะไม่ห้อย
2.5
3.5
4.2
6.2
5
G13
ลุกขึ้นนั่ง(Hx)
7.8
8.5
9.1
10.0
6
G14
ยืนนาน 2 วินาที
9.4
10.2
11.0
11.8
7
G19
วิ่ง
13.9
15.9
18.1
20.0
8
G23
โยนบอล
17.2
19.3
24.0
36.0
9
G25
ยืนขาเดียว 1 วินาที
28.5
29.5
34.0
41.0
10
G28
ยืนขาเดียว 3 วินาที
34.0
40.0
47.0
56.0
11
L02
ส่งเสียง (Hx)
0.0
0.0
0.0
0.8
12
L03
ทำเสียงอูอา (Hx)
0.7
1.2
1.6
2.8
13
L05
ทำเสียงสูงๆต่ำๆ (Hx)
1.3
1.8
2.9
4.5
14
L07
หันหาเสียงเรียก
3.6
4.8
5.8
6.8
15
L12
เลียนเสียงพูดคุย (Hx)
5.8
7.0
8.2
12.1
16
L13
ปาปา มามา มีความหมาย (Hx)
7.0
9.5
11.0
13.4
17
L14
พูดได้ 1 คำ (Hx)
9.9
11.5
13.2
16.1
18
L16
พูดได้ 3 คำ (Hx)
11.2
13.8
15.9
17.1
19
L19
พูด 2 คำต่อกัน (Hx)
19.5
20.0
22.5
27.0
20
L21
ชี้อวัยวะ 6 ส่วน
18.9
20.0
23.0
29.0
21
L26
รู้คุณศัพท์ 2 คำ
31.0
34.0
37.0
43.0
22
L34
บอกได้ 4 สี
37.0
43.5
51.0
58.0
23
L36
รู้คุณศัพท์ 3 คำ
35.0
38.5
46.5
64.0
24
F01
มองตามถึงกึ่งกลางตัว
0.1
0.1
0.3
1.4
25
F02
มองตามผ่านกึ่งกลางตัว
0.8
1.0
2.0
2.9
26
F05
มองตาม 180 องศา
2.1
3.0
3.9
4.7
27
F08
มองตามของตก
5.0
5.8
6.5
7.4
28
F11
ถือก้อนไม้มือละก้อน
5.7
6.2
7.1
9.2
29
F14
หยิบก้อนไม้ใส่ถ้วย
9.8
11.1
12.4
13.9
30
F17
ต่อก้อนไม้ 2 ชั้น
13.6
15.0
17.0
20.9
31
F18
ต่อก้อนไม้ 4 ชั้น
16.5
19.1
22.0
24.0
32
F20
เลียนแบบวาดเส้นตั้ง
24.5
25.9
34.5
39.0
33
F21
ต่อก้อนไม้ 8 ชั้น
24.0
28.0
33.0
41.0
34
F23
ลอกรูปวงกลม
37.0
41.0
44.0
48.0
35
S01
จ้องหน้า
0.0
0.0
0.0
1.1
36
S03
ยิ้มทัก (Hx)
0.0
0.5
1.2
2.1
37
S04
มองมือตัวเอง(Hx)
0.8
2.1
3.0
4.1
38
S06
หยิบของป้อนเอง (Hx)
4.8
5.2
5.9
6.6
39
S08
แสดงความต้องการ (Hx)
7.1
9.1
11.0
13.0
40
S09
โบกมือลา (Hx)
6.8
7.8
9.1
14.0
41
S14
ใช้ช้อน/ส้อม กินอาหาร (Hx)
12.8
15.1
17.4
20.0
42
S15
ถอดเสื้อผ้า (Hx)
13.2
16.0
20.1
24.0
43
S21
ใส่เสื้อสวมศีรษะ (Hx)
27.0
32.0
36.0
41.0
44
S22
แต่งตัวเอง (Hx)
36.0
41.0
47.0
53.0