Code Topic
0100 ผู้บริหารได้บูรณาการเรื่องความรอบรู้ด้านสุขภาพเข้ากับ พันธกิจ โครงสร้าง และการปฏิบัติงานขององค์กร หรือไม่
0101 ให้ความสำคัญกับการสื่อสารที่ขัดเจนและมีประสิทธิภาพในทุกระดับภายในองค์กร และผ่านสื่อหลายช่องทาง
0102 สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ให้คุณค่ากับผู้ป่วยและลูกค้า และมุ่งเน้นการสื่อสารแบบสองทางอย่างมีปฏิสัมพันธ์ และมีความเท่าเทียม
0103 การมีความมุ่งมุั่นในทำให้เกิดความรอบรู้ด้านสุขภาพในองค์กรที่ปรากฏอย่างชัดแจ้ง และมีพันธกิตที่จะสร้างวัฒนธรรมที่ให้คุณค่ากับผูุป้วยหรือผู้มารับบริการ
0104 มอบหมายความรับผิดชอบรวมถึงมอบอำนาจในการดำเนินการในภาพภาพรวมของความรอบรู้ด้านสุขภาพ (เช่น มีการแต่งตั้ง Health Literacy Officers หรือกำหนดความรับผิดชอบใน Job description ให้แก่ หัวหน้าหน่วยงานที่ให้บริการทางการแพทย์
0105 กำหนดเป้าหมายของการปรับปรุงความรอบรู้ด้านสุขภาพ มีระบบให้แรงจูงใจเมื่อผลงานบรรลุเป้าหมายดังกลาว และกำหนดความรับผิดชอบให้แก่บุคลากรในทุกระดับในการบรรลุผลลัพธ์ของการดำเนินการในเรื่องความรอบรู้ด้านสุขภาพ
0106 จัดสรรทรัพยากรทั้งด้านการเงินและบุคคลากร ที่จำเป็นสำหรับการดำเนินการ หรือการปรับปรุงเรื่องความรอบรู้ด้านสุขภาพให้เกิดประสิทธิภาพ (เช่น งบประมาณในการแก้ไขหรือตรวจสอบสื่อต่างๆว่าเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายหรือไม่ ให้เวลามากขึ้นเพื่อสนับสนุนบุคคลที่ต้องการความช่วยเหลือ หรือการสนับสนุนสนับงบประมาณและเวลาสำหรับการฝึกอบรมเพื่อสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ
0107 ปลูกฝังหรือสร้างให้เกิด Health Literacy Champion ทั่วทั้งองค์กร
0108 ออกแบบระบบ เพื่อพัฒนาคนให้เกิดศักยภาพสูงสุด ในการเรีบนรู้เพื่อธำรงรักษาไว้ซึ่งสุขภาพดี และสามารถจัดการโรคต่างๆได้ สามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการตัดสินใจได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมและเกิดผลดีต่อสุขภาพ
0109 ออกแบบสถานที่และสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการสื่อสารแย่างมีประสิทธิภาพ เช้น การจัดที่ที่เป็นส่วนตัวเพื่อให้ปรึกษาในเรื่องการใช้ยา
0110 ส่งเสริมให้องค์กรอื่นให้มาดำเนินการเรื่องความรอบรู้ด้านสุขภาพ โดยใช้รูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง เช่น การสั่งการหน่วยงานใต้บังคับบัญชา หรือใช้อำนาจซื้อ หรือใช้ประสานเครือข่าย
0111 มีส่วนร่วมกับระดับ ท้องถิ่น/จังหวัด/ประเทศ ในการพัฒนาองค์กรเพื่อตอบสนองความรอบรู้ด้านสุขภาพ (เช่น เข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายความรอบรู้ด้านสุขภาพทั้งระดับชุมชรหรือระดับประเทศ)
0112 ให้ทุนสนับสนุนการวิจัยหรือกิจกรรมอื่นๆ เพื่อหาหลักฐานเชิงประจักษ์ถึง มาตรการทรามีประสิทธิผลในการลดความเลื่อมล้ำ ระหว่าง กลุ่มที่มีควารอบรู้ด้านสุขภาพเพียงพอ กับกลุ่มที่มีความรอบรู้ด้านสุขภาพอย่างจำกัด