Code Topic
0300 เตรียมบุคลากรในองค์กรให้มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ และคิดตามความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง
0301 จ้างบุคคลที่มีความชำนาญในเรื่องความรอบรู้ด้านสุขภาพ.
0302 กำหนดเป้าหมายและทำให้บรรลุเป้าหมายในการฝึกอบรมบุคลากรเอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการกี่ยวกับเรื่องความรอบรู้ด้านสุขภาพ แก่บุตลากรทุกคนทั่วทั้งองค์กร
0303 ประเมินทักษะความรอบรู้ด้านสุขภาพของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง และให้การฝึกอบรมในรายที่ผลการประเมินยังไม่ผ่านมาตรฐานที่กำหนด รวมถึงการประะมินผลกระทบของการฝึกอบรมดังกล่าว
0304 บรรจุเรื่องความรอบรู้ด้านสุขภาพเข้าไปอยู่ในโปรแกรมของการปฐมนิเทศ และการฝึกอบรมอืนๆ (ได้แก่ ความปลอดภัยของผู้ป่วย วัฒนธรรมองค์กร การดูแลโดยเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง)
0305 เตรียมให้บุคลากรให้ได้ประโยชน์จากสื่อ online เกี่ยวกับความรอบรู้ด้านสุขภาพ ( เช่น AHRQ, 2007b; AMA, 2007; CDC, 2011 ODPHP, 2007; DeWalt et al., 2010; HRSA, 2012; New York New Jersey Public Health Training Center, 2011).
0306 สนับสนุนบุคลากรใการเข้ารับการอบรมหลักสูตรภายนอกเกี่ยวกับความรอบรู้ด้านสุขภาพ
0307 เชิญผู้เชี่ยวชาญภายนอก มาทำการอบรมบุคคลกรภายในเกี่ยวกับความรอบรู้ด้านสุขภาพ.
0308 พัฒนา นักการศึกษาเชี่ยวชาญ (Expert educators) ที่มีทักษะในด้านการให้การศึกษา และเป็นแบบอย่าง (Role model) เป็นพี่เลี่ยง (Mentor) และเป็นครูที่สอนทักษะความรอบรู้ด้านสุขภาพ
0309 บ่งชี้หลักสูตรใหม่ที่จำเป็น และดำเนินการให้มีการอบรมตามหลักสูตรนั้น
0310 ประสานความร่วมมือกับผู้ปวยที่มีความสามารถในการพูดหรือบรรยายและสามารถที่จะมาเป็นผู้ฝึกสอนได้ (Garcia and Brach, 2008).