Code Topic
0500 ตอบสนองความต้องการของประชาชนที่มีทักษะด้านความรอบรู้สุขภาพในระดับที่แตกต่างกัน โดยหลีกเลี่ยงการตีตรา
0501 ใช้แนวทางเชิงป้องกันปัญหาจากความรอบรู้ด้านสุขภาพครอบคลุมในทุกคนอย่างถ้วนหน้า (health literacy universal precautions)
0502 สร้างสิ่งแวลล้อมที่ต้อนรับทุกคน และไม่ทำการสื่อสารที่ทำให้เกิดความยุ่งยากต่อการทำความเข้าใจโดยเฉพาะในการกลุ่มที่มีความรอบรู้ด้านสุขภาพในระดับจำกัด (เช่น การใช้สื่อประชาสัมพันธ์ที่พิมพ์ข้อความมากมายด้วยภาษาที่ยากต่อการเข้าใจ)
0503 ปรับปรุงการเก็บรวบรวมข้อมูลสารสนเทศ โดยเก็บรวบรมข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็นและรวบรวมอยู่แหล่งเดียว
0504 ใช้นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อเอาชนะอุปสรรคต่อการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในกลุ่มที่มีความรอบรู้ด้านสุขภาพจำกัด
0505 เตรียมความช่วยเหลือเพิ่มเติม (เช่น นักการศึกษา (Educator) เจ้าหน้าที่ช่วยนำทางผู้ป่วย (Patient navigator) ,เจ้าหน้าที่ที่จะมาช่วยอธิบายหรือชี้แจงเกี่ยวกับสิทธิการรักษา ,การนัดหมายการมารับการรักษาครั้งต่อไป ) (Schillinger et al., 2008; Dewalt et al., 2010).
0506 สอบถามเกี่ยวกับปัญหาในเรื่องค่าใช้จ่ายด้านยา และให้การช่วยเหลือโดยให้ใช้ยาเฉพาะในรายการที่ครอบคุมตามสิทธิการรักษา และส่งต่อหน่วยงานที่จะสงเคราะห์ค่ายาให้(DeWalt et al. 2010).
0507 ใช้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นรายลักษณ์อักษร เพื่อชี้นำให้การสื่อสารด้วยการพูดนั้นตรงกับข้อความที่เป็นตัวหนังสือ และใช้สื่อเช่น video ที่มีทั้งรูปและเสียงแทนเอกสารที่แต่ตัวหน้งสือให้อ่านเอง ซึ่งยากต่อการทำความเข้าใจในกลุ่มที่มีความรอบรู้ด้านสุขภาพในระดับจำกัด
0508 จัดสรรทรัพยากรโดยมุ่งเน้นไปช่วยเหลือกลุ่มที่มีความรอบรู้ด้านสุขภาพจำกัด