Breast Cancer Staging

ขนาดก้อนมะเร็ง
ระบุขนาดของก้อนมะเร็ง
ต่อมน้ำเหลือง
ระบุการแพร่กระจายไปต่อมน้ำเหลือง
Metastasis
ระบุการแพร่กระจาย