Denver II มีทั้งหมด 125 หัวข้อ (click ที่หัวข้อเพื่อดูรายละเอียด)
No. code Title P25 P50 P75 P90
1
G01
เคลื่อนไหวแขนทั้ง 2 ข้างเท่ากัน
0.0
0.0
0.0
0.8
2
G02
ยกศีรษะ (Hx)
0.0
0.0
0.0
0.8
3
G03
ยกศีรษะ 45 องศา
0.1
1.0
2.0
2.8
4
G04
ยกศีรษะ 90 องศา
1.5
2.3
3.0
3.8
5
G05
จับนั่งศีระษะมั่นคง
1.7
2.6
3.1
3.9
6
G06
ลงน้ำหนักที่เท้า
1.8
3.0
3.7
4.6
7
G07
ท่านอนคว่ำยกอกพ้นพื้น
2.7
3.5
4.1
4.9
8
G08
พลิกคว่ำ พลิกหงาย (Hx)
2.2
3.5
4.3
5.6
9
G09
ดึงขึ้นนั่งศีรษะไม่ห้อย
2.5
3.5
4.2
6.2
10
G10
นั่งได้มั่นคง
5.5
6.0
6.3
7.0
11
G11
เกาะยืน
6.4
7.2
7.9
8.8
12
G12
ลุกขึ้นยืนจากท่านั่ง
7.9
8.5
9.0
9.9
13
G13
ลุกขึ้นนั่ง(Hx)
7.8
8.5
9.1
10.0
14
G14
ยืนนาน 2 วินาที
9.4
10.2
11.0
11.8
15
G15
ยืนตามลำพัง
11.2
12.4
12.8
13.9
16
G16
นั่งยองและลุกขึ้น
11.0
12.5
13.8
14.9
17
G17
เดินเอง
11.1
12.5
13.8
15.0
18
G18
เดินถอยหลัง (Hx)
12.4
13.9
13.5
16.8
19
G19
วิ่ง
13.9
15.9
18.1
20.0
20
G20
เกาะราวขึ้นบันไดเอง(Hx)
14.2
16.8
19.2
22.0
21
G21
เตะบอล
16.0
18.6
21.0
23.5
22
G22
กระโดดอยู่กับที่
21.2
25.0
27.0
29.0
23
G23
โยนบอล
17.2
19.3
24.0
36.0
24
G24
กระโดดข้าม
28.5
31.5
36.0
38.0
25
G25
ยืนขาเดียว 1 วินาที
28.5
29.5
34.0
41.0
26
G26
ยืนขาเดียว 2 วินาที
32.0
37.0
43.0
48.0
27
G27
กระโดดขาเดียว
38.0
43.0
47.0
52.0
28
G28
ยืนขาเดียว 3 วินาที
34.0
40.0
47.0
56.0
29
G29
ยืนขาเดียว 4 วินาที
42.0
49.0
55.0
61.0
30
G30
ยืนขาเดียว 5 วินาที
46.0
51.0
59.0
66.0
31
G31
เดินต่อเท้าเป็นเส้นตรง
48.0
55.0
61.5
68.0
32
G32
ยืนขาเดียว 6 วินาที
51.0
58.0
64.0
72.0
33
L01
ตอบสนองต่อเสียงกระดิ่ง
0.0
0.0
0.0
0.6
34
L02
ส่งเสียง (Hx)
0.0
0.0
0.0
0.8
35
L03
ทำเสียงอูอา (Hx)
0.7
1.2
1.6
2.8
36
L04
หัวเราะ (Hx)
1.4
1.9
2.6
3.1
37
L05
ทำเสียงสูงๆต่ำๆ (Hx)
1.3
1.8
2.9
4.5
38
L06
หันหาเสียงเขย่า
2.9
3.9
4.8
5.8
39
L07
หันหาเสียงเรียก
3.6
4.8
5.8
6.8
40
L08
ทำเสียงพยางค์เดียว (Hx)
4.8
6.0
6.8
7.8
41
L09
เลียนเสียง (Hx)
3.0
5.2
6.0
8.9
42
L10
ปาปา มามา ไม่มีความหมาย (Hx)
5.8
6.6
7.8
9.1
43
L11
ทำเสียงหลายพยางค์ (Hx)
5.9
6.5
7.5
10.2
44
L12
เลียนเสียงพูดคุย (Hx)
5.8
7.0
8.2
12.1
45
L13
ปาปา มามา มีความหมาย (Hx)
7.0
9.5
11.0
13.4
46
L14
พูดได้ 1 คำ (Hx)
9.9
11.5
13.2
16.1
47
L15
พูดได้ 2 คำ (Hx)
10.8
11.8
13.8
15.6
48
L16
พูดได้ 3 คำ (Hx)
11.2
13.8
15.9
17.1
49
L17
พูดได้ 6 คำ (Hx)
13.9
16.0
19.0
21.8
50
L18
ชี้รูปตามคำบอก 2 รูป
17.5
19.0
21.0
24.0
51
L19
พูด 2 คำต่อกัน (Hx)
19.5
20.0
22.5
27.0
52
L20
บอกชื่อได้ 1 รูป
18.8
19.0
27.0
29.0
53
L21
ชี้อวัยวะ 6 ส่วน
18.9
20.0
23.0
29.0
54
L22
ชี้รูปตามคำบอก 4 รูป
20.1
23.0
27.0
31.0
55
L23
พูดให้ผู้อื่นเข้าใจครึ่งหนึ่ง
18.4
21.0
24.0
36.0
56
L24
บอกชื่อ 4 รูป
24.0
28.0
33.0
36.0
57
L25
รู้กริยา 2 อย่าง
24.0
29.0
34.0
39.0
58
L26
รู้คุณศัพท์ 2 คำ
31.0
34.0
37.0
43.0
59
L27
บอกได้ 1 สี
29.0
35.0
39.5
45.0
60
L28
บอกประโยชน์วัตถุ 2 อย่าง
30.5
36.0
41.0
49.0
61
L29
นับก้อนไม้ 1 ชิ้น
34.5
39.0
43.0
47.0
62
L30
บอกประโยชน์วัตถุ 3 อย่าง
34.0
37.0
39.0
50.0
63
L31
รู้กริยา 4 อย่าง
31.0
33.0
45.0
52.0
64
L32
พูดให้คนอื่นเข้าใจทั้งหมด
23.0
29.0
40.0
53.0
65
L33
เข้าใจบุพบท 4 คำ
33.0
36.0
46.0
56.0
66
L34
บอกได้ 4 สี
37.0
43.5
51.0
58.0
67
L35
บอกความหมาย 5 คำ
40.0
46.0
55.0
64.0
68
L36
รู้คุณศัพท์ 3 คำ
35.0
38.5
46.5
64.0
69
L37
นับก้อนไม้ 5 ชิ้น
50.0
55.0
60.0
65.0
70
L38
บอกคำตรงกันข้าม 2 อย่าง
44.0
55.0
60.0
67.5
71
L39
บอกความหมาย 7 คำ
48.0
55.0
64.0
72.0
72
F01
มองตามถึงกึ่งกลางตัว
0.1
0.1
0.3
1.4
73
F02
มองตามผ่านกึ่งกลางตัว
0.8
1.0
2.0
2.9
74
F03
จับกรุ๊งกริ๊ง
2.7
3.4
3.8
4.0
75
F04
มือจับกัน
2.1
2.6
2.9
4.1
76
F05
มองตาม 180 องศา
2.1
3.0
3.9
4.7
77
F06
จ้องมองลูกเกด
2.9
3.8
4.5
5.3
78
F07
คว้าของใกล้ตัว
4.3
4.9
5.2
5.7
79
F08
มองตามของตก
5.0
5.8
6.5
7.4
80
F09
เขี่ยลูกเกด
5.6
6.0
6.5
7.5
81
F10
เปลี่ยนมือถือก้อนไม้
5.2
6.1
6.9
7.9
82
F11
ถือก้อนไม้มือละก้อน
5.7
6.2
7.1
9.2
83
F12
หยิบลูกเกด
7.2
8.1
9.2
10.2
84
F13
ถือก้อนไม้ 2 อันเคาะกัน R
6.8
7.8
9.9
11.0
85
F14
หยิบก้อนไม้ใส่ถ้วย
9.8
11.1
12.4
13.9
86
F15
ขีดเส้นยุ่งๆ
11.9
13.2
15.9
16.4
87
F16
เทลูกเกดตามแบบ
13.0
14.5
15.8
19.8
88
F17
ต่อก้อนไม้ 2 ชั้น
13.6
15.0
17.0
20.9
89
F18
ต่อก้อนไม้ 4 ชั้น
16.5
19.1
22.0
24.0
90
F19
ต่อก้อนไม้ 6 ชั้น
19.8
22.0
24.2
26.8
91
F20
เลียนแบบวาดเส้นตั้ง
24.5
25.9
34.5
39.0
92
F21
ต่อก้อนไม้ 8 ชั้น
24.0
28.0
33.0
41.0
93
F22
ชูนิ้วหัวแม่มือ
31.0
35.0
40.0
44.0
94
F23
ลอกรูปวงกลม
37.0
41.0
44.0
48.0
95
F24
วาดรูปคน 3 ส่วน
40.0
42.0
51.0
55.0
96
F25
ลอกรูป +
40.0
42.0
50.0
56.0
97
F26
ชี้เส้นที่ยาวกว่า
36.0
42.0
48.0
63.1
98
F27
เลียนแบบวาดสี่เหลี่ยม
47.0
54.0
60.0
66.0
99
F28
วาดคน 6 ส่วน
49.0
55.0
61.0
67.0
100
F29
ลอกรูปสี่เหลี่ยม
56.0
62.0
67.0
72.0
101
S01
จ้องหน้า
0.0
0.0
0.0
1.1
102
S02
ยิ้มตอบ
0.5
0.9
1.2
1.6
103
S03
ยิ้มทัก (Hx)
0.0
0.5
1.2
2.1
104
S04
มองมือตัวเอง(Hx)
0.8
2.1
3.0
4.1
105
S05
เอื้อมมือหยิบของไกล
4.1
4.8
5.2
5.9
106
S06
หยิบของป้อนเอง (Hx)
4.8
5.2
5.9
6.6
107
S07
ปรบมือ (Hx)
7.1
9.2
10.2
11.5
108
S08
แสดงความต้องการ (Hx)
7.1
9.1
11.0
13.0
109
S09
โบกมือลา (Hx)
6.8
7.8
9.1
14.0
110
S10
เล่นบอลกับผู้ทดสอบ (เทียบเคียงกับเล่นจ๊ะเอ๋ ?)
9.4
11.6
12.0
15.8
111
S11
เลียนแบบท่าทาง (Hx)
10.0
11.0
12.5
16.0
112
S12
ถือถ้วยดื่มน้ำเอง (Hx)
8.9
12.8
15.1
18.1
113
S13
ช่วยงานบ้าน (Hx)
12.6
14.2
15.8
17.2
114
S14
ใช้ช้อน/ส้อม กินอาหาร (Hx)
12.8
15.1
17.4
20.0
115
S15
ถอดเสื้อผ้า (Hx)
13.2
16.0
20.1
24.0
116
S16
ป้อนตุ๊กตา
14.9
17.0
19.0
24.0
117
S17
ใส่เสื้อผ้า (Hx)
20.0
23.0
27.0
30.5
118
S18
แปรงฟันโดยต้องช่วยเหลือ (Hx)
16.0
21.1
27.0
32.0
119
S19
ล้างและเช็ดมือ
19.0
20.8
27.0
37.0
120
S20
บอกชื่อเพื่อน
27.0
31.0
34.0
38.0
121
S21
ใส่เสื้อสวมศีรษะ (Hx)
27.0
32.0
36.0
41.0
122
S22
แต่งตัวเอง (Hx)
36.0
41.0
47.0
53.0
123
S23
เล่นเกมส์กระดาน (Hx)
33.0
38.0
52.0
59.0
124
S24
แปรงฟันเอง (Hx)
31.0
41.0
51.0
60.0
125
S25
จัดอาหาร รินน้ำ (Hx)
36.0
45.0
53.0
61.0