การตรวจอัลตราซาวด์เต้านมเฉพาะจุด (Targeted Breast Ultrasound)
1. คำนำ
2. กายวิภาคของเต้านม (Breast Anatomy)
3. การตรวจอัลตราซาวด์เต้านมเฉพาะจุด (Targeted Breast Ultrasound)
4. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องอัลตราซาวด์
5. คำแนะนำก่อนเริ่มตรวจ Ultrasound
6. ขั้นตอนการตรวจ Ultrasound เต้านม
7. หลักการปรับภาพ Ultrasound เต้านม
8. ลักษณะของเต้านมที่มองจากภาพ Ultrasound
9. Tissue Composition
10. โรคของเต้านม (Breast Disease)
11. Simple Cyst
12. Clustered Microcyst
13. Compound Cyst
14. Fibroadenoma
15. Epidermal inclusion cyst
16. Lipoma & Fat island
17. Invasive Ductal Carcinoma