1. คุณค่าที่ส่งมอบให้กับลูกค้า (Value proposition) ได้รับการนิยามโดยสินค้า/บริการ จากอุตสาหกรรมที่ดำเนินการ หรือเปลี่ยนไปตามความต้องการของลูกค้าหรือไม่
2. โครงการเกี่ยวกับนวัตกรรมมักจะเวลาและงบประมาณมากกว่าที่ได้วางแผนไว้หรือไม่
3. การจัดสรรทรัพยากรจากส่วนธุรกิจที่มีอยู่ในการดำเนินโครงการเกี่ยวกับนวัตกรรมีอุปสรรคหรือไม่
4. มีการสร้างนวัตกรรมด้วยกระบวนการที่เรียกว่า วงจรการสร้างนวัตกรรมจากการทดลองอย่างรวดเร็ว ด้วยการออกต้นแบบ Prototype หรือไม่
5. มีการตัดสินใจในเรื่องต่างๆตามแนวคิดและทดสอบ (Experiment and Testing) หรือไม่
6. ในการทำโครงการใหม่ๆ องค์กรมักจะหลีกเลี่ยงความล้มเหลว หรือองค์กรยอมรับความล้มเหลวที่เกิดขึ้นเพื่อเรียนรู้จากสิ่งนั้น ในขณะเดียวกันก็มีความพยายามลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการใหม่ๆนั้นด้วยหรือไม่ ?
7. มีการแบ่งปันการเรียนรู้ที่ได้จากการดำเนินโครงการใหม่ๆ ทั้งในกรณีที่ประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวในองค์กรทุกภาคส่วนหรือไม่
8. องค์กรมีความสามารถที่จะลงทุนกับโครงการใหม่ๆ แม้ว่าโครงการนั้นจะมาแข่งขันกับธุรกิจที่กำลังดำเนินการอยู่หรือไม่