1. มีแผนกลยุทธ์สำหรับธุรกิจในอนาคตที่ใช้ Digital มาช่วยให้เกิดขึ้นได้จริง เพื่อให้องค์กรสร้างความเปลี่ยนแปลงจากการนำ digital มาใช้เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันหรือไม่
2. มีการริเริ่มโครงการเกี่ยวกับ digital Technology ใหม่ๆ เช่น Big Data, AI,IoT,Blockchain,เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับองค์กรหรือไม่
3. มีความสามารถที่จะพัฒนาโครงการใหม่ๆ ที่ไม่เคยมีมาก่อนจากหน่วยธุรกิจปัจจุบันหรือไม่อย่างไร
4. ตัวชี้วัดความสำเร็จมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกลยุทธ์ธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป และความมั่นคงทางธรกิจในระยะยาวหรือไม่
5. นอกเหนือจากการให้รางวัลและผลตอบแทนตามผลการดำเนินงานที่ผ่านมาแล้ว มีการวัดและให้ตามผลการดำเนินงานเพื่อผลระยะยาวและกลยุทธ์ใหม่ด้วยหรือไม่
6. องค์กรมีการเปลี่ยนแปลงในทิศทางใด เพื่อให้ประสบความสำเร็จในอนาคต
7. องค์กรมีการเตรียมแผนงานเกี่ยวกับการทำ organization Transformation หรือไม่อย่างไร