1. รู้สิ่งที่มากระตุ้น ชักชวน ชี้นำ ผลักดัน ให้ต้องก้าวเข้าสู่โลก digital เช่นพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป
2. พนักงานใหม่ในองค์กรมีความเข้าใจเกี่ยวกับการทำ Digital Tranformation ที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
3. ส่งเสริมสนับสนุนทักษะการเป็นผู้นำให้กับพนักงานในองค์กร
4. องค์กรมีความโปร่งใสและเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
5. องค์กรมีการกระตุ้นให้ทุกคนตระหนักและเข้าใจถึงความจำเป็นที่ต้องเปลี่ยนแปลงสู่โลก digital
6. เป้าหมายในอนาคตที่องค์กรจะไปให้ถึงในโลก digital สื่อสารออกมาอย่างเข้าใจและชัดเจน
7. องค์กรมีกลยุทธ์ที่ทำได้จริง เพื่อให้ไปให้ถึงเป้าหมายขององค์กรที่ตั้งไว้
8. องค์กรมีกลยุทธ์การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ทำให้ทุกคนในองค์กรเข้าใจตรงกัน ตอบสนองอย่างสร้างสรรค์ ไม่สบสน
9. รู้ เข้าใจ และกำหนด technology ที่ต้องนำมาใช้ได้
10. ระบุทักษะ คุณลักษณะ และความสามารถที่บุคคลต้องมีได้อย่างเหมาะสม
11. ระบุถึงทรัพยากรอื่นๆ ที่ต้องนำมาใช้ได้
12. พนักงานในองค์กรต้องแสดงออกซึ่งความเป็นผู้นำนโลก digital อย่างแข็งแกร่ง มุ่งมั่นและเชื่อถือได้
13. สร้างโครงสร้างการทำงานที่เอื้อต่อการสร้างสรรนวัตกรรมต่างๆให้เกิดขึ้น
14. สนับสนุนการลงมือทดลองและการลงมือทำนวัตกรรมเหล่านั้นให้เกิดขึ้นจริง
15. รู้และตระหนักถึงจุดที่มีโอกาสในการสร้างการเปลี่ยนแปลงได้
16. ระบุจุดเป้าหมายที่จะทำการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่โลก digital ได้
17. สร้างความคิดเริ่มต้น (Initiative) จุด start ในการทำ Digital Transformation ได้
18. ระบุผลกระทบที่ลูกค้าคาดหวัง (Expected Customer) ได้
19. ตรวจสอบและทราบถึงผลกระทบที่เกี่ยวกับลูกค้าที่แท้จริง (Realized Customer) ได้
20. ตรวจสอบและทราบถึงผลกระทบที่องค์กรประสบอยู่
21. กำหนดตัวชี้วัดผลกระทบเหล่านั้นได้