1. การเลือกตำบล เมื่อเลือกชื่อจังหวัดแล้ว เช่น กำแพงเพชร ที่่ช่องของอำเภอ ได้เลือก อำเภอเมือง แต่พอเลือกตำบล ไม่มีรายชื่อตำบลให้เลือก
เนื่องจากใช้ select2 เพื่อช่วยในการทำงานของโปรแกรมส่วนนี้ ระหว่างที่กำลังหาทางแก้ปัญหา ใช้แนวทางดังต่อไปนี้
  1. เลือกจังหวัดเช่นกำแพงเพขร แต่ไม่ได้เลือกอำเภอ เนื่องจากต้องการเลือกตำบลในอำเภอเมือง เมื่อเลือกตำบล ไม่มีตำบลให้เลือก
  2. ถ้าเลือกอำเภอเมือง ก็จะยังเกิดปัญหาเดิม คือ ไม่มีรายชื่อ ตำบลให้เลือก ให้แก้ปัญหาโดย เลือก อำเภออื่นที่่อำเภอเมือง เช่น เช่น อำเภอ ไทรงาม
  3. เห็นอำเภอ ไทรงาม
  4. จากนั้นกลับมาเลือก อำเภอเมือง
  5. เมื่อเลือกอำเภอได้ล้ว จะปรากฏชื่อ ตำบล
  6. เลือกตำบลที่ต้องการ
2. เมื่อเลือกตำบลได้แล้ว โปรแกรมจะทำการเลือกสถานบริการที่อยู่ในตำบลนั้น ถ้ามีสถานบริการในตำบลนั้นมากกว่า 1 สถานบริการ โปรแกรมจะเลือกสถานบริการใด
โปรแกรมจะเลือกสถานบริการที่พบสถานบริการแรก
3. ถ้าโปรแกรมไม่ได้เลือกถานบริการที่เป็นเจ้าของพื้นที่จะกระทำอย่างไร
ให้ไปสถานบริการที่อยู่ใกล้บ้านเพื่อถามรหัสถานบริการ แล้วนำมาเปลี่ยนใน ปรับปรุงข้อมูลส่วนตัว เหตุที่ไม่อยากให้เลือกเองโดยไม่ถามสถานบริการ เพราะอยากให้บริการปฐมภูมินั้น ควรไปที่สถานบริการใกล้บ้านมากกว่่า
4. ทำไม่เปลี่่ยนรหัสถานบริการแล้ว ข้อมูลยังไม่ถึงสถานบริการที่เลือกโดยทันที
เนื่องจากข้อมูลรายชื่อผู้ที่ขึ้นทะเบียนผ่าน App สถานบริการจะเห็นก็ต่อเมื่อต้องทำการตรวจเต้านมด้วยตนเองก่อน ซึ่งถ้าทำการตรวจเต้านมไปแล้ว จะบันทึกโดยเอารหัสสถานบริการในครั้งแรกก่อนเปลี่ยน ข้อมูลจึงยังไม่ไปที่สถานบริการที่เพิ่งเปลี่ยน ซึ่งจะเปลี่ยนไปใช้รหัสสถานบริการใหม่ ต้องทำการเพิ่มรายการตรวจเต้านมใหม่ เพื่อที่จะ update ให้เป็นสถานบริการใหม่ ข้อมูลจึงไปปรากฏยังสถานบริการที่เปลี่ยนใหม่