1. มีการระบุถึงการแข่งขันที่ข้ามขอบเขตจากนิยามการแข่งขันทางธุรกิจแบบดั่งเดิมในอุตสาหกรรมที่องค์กรดำเนินการอยู่หรือไม่
2. คู่แข่งรายใหม่ขององค์กรคือใคร ?
3. ความสามารถใหม่ที่ทำให้องค์กรประสบชัยชันชนะได้ในอนาคตคืออะไร ?
4. รูปแบบการสร้างคุณค่าผ่านสินค้าและบริการขององค์กร (รูปแบบของ Value chain) เป็นการสร้างคุณค่าด้วยรูปแบบ Platform และเป็นพันธมิตรกับเครือข่ายองค์กรหรือบุคคลภายนอกบ้างหรือไม่ ?
5. องค์กรมีความร่วมมือกับคู่แข่งหรือไม่ อย่างไร ?