1. กลุ่มลูกค้าที่สำคัญที่ใช้สินค้าหรือบริการขององค์กรคือใคร ?
2. ที่ผ่านมาลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในการซื้อและปฏิสัมพันธ์กับองค์กร หรือใช้สินค้าหรือบริการอย่างไรบ้าง และมีแนวโน้มอย่างไรในอนาคต ?
3. Customer Journey หรือเส้นทางของผู้บริโภค ตั้งแต่ก่อนจะเป็นลูกค้า กระทั่งตัดสินในซื้อ รวมทั้งกลับมาซื้อซ้ำและบอกต่อ มีวิธีการทำตลาดอย่างไรบ้าง ?
4. มีการสร้างลูกค้าให้เป็นสาวกหรือกลุ่มผู้สนับสนุน (Advocacy) เพื่อช่วยสร้าง brand และชื่อเสียงให้กับองค์กรหรือไม่ อย่างไร ?
5. มีการสร้างรายได้หรือยอดใช้จากเส้นทาง online บ้างหรือไม่ ? คิดว่าจะมีวิธีในการเพิ่มรายได้จากเส้นทาง Onlie ได้อย่างไร