การเฝ้าระวังคุณภาพอากาศ (ข้อมูลดิบดึงจาก Air4Thai)
สำนักสิ่งแวดล้อมภาค 8 ราชบุรี
เมื่อวาน PM 2.5 เท่ากับ 5 มค ก/ลบม ไม่เกินมาตรฐาน
รร.สมุทรสาครวิทยาลัย
เมื่อวาน PM 2.5 เท่ากับ 10 มคก/ลบม ไม่เกินมาตรฐาน
สถานีอุตุนิยมวิทยา จ.กาจนบุรี
เมื่อวาน PM 2.5 เท่ากับ 6 มคก/ลบม ไม่เกินมาตรฐาน
อ่างเก็บน้ำประปา นครปฐม
เมื่อวาน PM 2.5 เท่ากับ 4 มคก/ลบม ไม่เกินมาตรฐาน
สสจ.สมุทรสงคราม
เมื่อวาน PM 2.5 เท่ากับ 4 มคก/ลบม ไม่เกินมาตรฐาน
ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี
เมื่อวาน PM 2.5 เท่ากับ 4 มคก/ลบม ไม่เกินมาตรฐาน