กลับหน้าเดิม
Health Education
1.ความยืดหยุ่น ทักษะแห่งอนาคต
2.Information Education Communication Lesson from past : Perfective for the future :WHO
3.9 Soft Skill วิฑูรย์ สิมะโชคดี
4.การเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ TPCK (Technology- Pedagogical- Content- Knowledge) ดิเรก พรสีมา