กลับหน้าเดิม
Surveillance and Screening
1.ตรวจเต้านมด้วยตนเอง 3 นิ้ว 3 สัมผัส
2.การประเมินการเจริญเติบโตในเด็ก (Child Growth Evaluation WFA,HFA,WFH)
3.เครื่องมือประเมินการเจริญเติบโตในเด็ก Child Growth ของกรมอนาม้ย และ WHO
4.เครื่องมือคัดกรองสำหรับผู้สูงอายุ ภาวะพึ่งพิง (ADL,TAI)
5.TAI (Typology of Ageing Illustration) เครื่่องมือคัดกรองภาวะพึ่งพิง
6.ดูแลอย่างไรเมื่อเป็นโรคกระดูกพรุน
7.เครื่องมือประเมินความเสี่ยงโรคหลอดเลือดของหัวใจหรือสมอง CVD Risk
8.การประเมินความเสี่ยงต่อกระดูกหัก
9.การประเมินสมรรถภาพทางกาย (Physical Fitness) ที่ใช้ในประเทศไทย
10.ประเมินน้ำหนัก ส่วนสูง เด็ก 0-18 ปี กรมอนามัย
11.ประเมินน้ำหนัก ส่วนสูง เด็ก 0-18 ปี กรมอนามัย (ทราบวันเดือนปีเกิด)
12.ประเมินน้ำหนัก ส่วนสูง เด็ก 0-5 ปี WHO
13.ประเมินน้ำหนัก ส่วนสูง เด็ก 0-5 ปี WHO (ทราบวันเดือนปีเกิด)
14.คำนวณ BMI และการใช้พลังงานต่อวัน (Total Energy Expenditure)
15.ประเมิน ADL
16.ประเมิน TAI
17.CVD Risk For Thai
18.CVD Risk Framingham 10 year risk
19.การประเมินโอกาสความเสี่ยงต่อสุขภาพโดยใช้ข้อมูลจากการตรวจสุชภาพประจำปี (Check up)
20.การประเมินผล Lab จากการตรวจสุขภาพประจำปี
21.ประเมินการทำงานของไตในคนปกติ (GFR)
22.ประเมินการทำงานของไตในคนที่เป็นไตวายเรื้อรัง (CKD)
23.การประเมินความเสี่ยงกระดูกหักโดยใช้ BMI (WHO-FRAX-BMI-Thai)
24.การประเมินความเสี่ยงกระดูกหักโดยใช้ความหนาแน่นมวลกระดูก (WHO-FRAX-BMD-Thai)
25.การประเมินความเสี่ยงกระดูกหักโดยใช้ KKOS
26.การประเมินสมรรถภาพทางกาย (Fitness) ของผู้รับบริการที่คลินิก
27.ประเมิน Fitness ด้วยการวิดพื้น (Push up) และ Curl Up
28.ประเมิน Fitness ด้วยการเดิน (Rockport ,UKK) และการวิ่ง 2.4 กม.(Cooper)
29.ประเมิน Fitness ด้วยการวัดแรงเหยีดแขน (Bench Press) และขา (Leg Press)
30.การคัดกรองโรคซึมเศร้า