กลับหน้าเดิม
Global Health Promotion Conference
1.Promote Health Promote SDGs
2.Healtht Literacy ในฐานะที่เป็นวาระของโลกและวาระของประเทศไทย
3.Health Promotion as Public Health Goal
4.3 เสาหลักในคำประกาศเซี่ยงไฮ้ (Shanghai Declaration)
5.Otawa Charter ปฐมบทของการส่งเสริมสุขภาพ
6.Bangkok Charter 2005 และ Jakatar Declaration 1997