กลับหน้าเดิม
Information
1.เปลี่ยนหอคอยงาช้างเป็น Innovation Hub เบื้องหลังบทบาทใหม่จุฬา ดร.ณัฐชา ทวีแสงสกุลไทย
2.5 G จะมาแล้ว 5G คืออะไร 5 G จะใช้ประโยชน์อย่างไร
3.Digital Transformation พอ.ดร.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ
4.สอน word : การแก้ปัญหาขนาดตัวอักษรภาษาอังกฤษและภาษาไทยให้เท่ากัน
5.สอน Power Point : การแก้ปัญหาขนาดตัวอักษรภาษาอังกฤษและภาษาไทยให้เท่ากัน
6.สอน Power Point : เทคนิคการสร้าง Smart Art
7.สอน Power Point : แปลง Text เป็น Vector เพื่อสร้าง Text Effect
8.Chart JS เครื่องมือเขียนกราฟที่รองรับ Boostrap
9.การรู้สารสนเทศ
10.เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับชีวิตประจำวัน
11.การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
12.เทคนิคการแก้ปัญหาเพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21
13.Internet of Things เพื่อชีวิตความเป็นอยู่
14.การประยุกต์ใช้สถิติและโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการวิจัยทางสังคมและสุขภาพ
15.หลักการวัดและประเมินผลการศึกษา (สำหรับครูผู้สอนและนักวิจัย)
16.พื้นฐานการประกอบการสู่ 4.0
17.สินามิดิจิทัล ภัยใหม่คน (ทั้ว) เมือง
18.การพัฒนาระบบไอทีภาครัฐรุมสกรัมตีกันกระจาย หาใช่ Agile development
19.เปิดประตู Digital Office ใน SCG หน่วยงานที่ไม่เคยเริ่มต้นที่ดิจิทัลเทคโนโลยีแต่เริ่มที่ “ลูกค้า”
20.การสอนสถิติแบบผิดๆ ว่าด้วย z-test และ t-test เมื่อ n>30 หรือ n<30 สำหรับการทดสอบค่าเฉลี่ยในวงวิชาการไทย (และต่างประเทศ)
21.แปด เทรนด์ที่องค์กรควรเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัล
22.ครูในยุค Disruption
23.ถอดรหัสผลกระทบและการเปลี่ยนแปลง ภาคอุตสาหกรรมไอทีระดับประเทศ จากเมกะเทรนด์ ‘ดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่น’และ’สมาร์ทซิตี้’