กลับหน้าเดิม
Quality System
1.การจัดการระบบนิเวศธุรกิจในยุคดิจิทัล
2.คุณภาพคือความอยู่รอด ตอน อย่าให้อดีตกำหนดอนาคต
3.คุณภาพคือความอยู่รอด : เชิงรุก กับ เชิงรับ : โดย วิฑูรย์ สิมะโชคดี