มะเร็งเต้านม
1. Impact of regular Breast Self‐Examination on breast cancer size, stage, and mortality in Thailand
2. BSE Activity Manual Download
3. แบบรายงานผลการดำเนินการงานเฝ้าระวังมะเร็งเต้านม(สามารถปรับได้)
4. ระบบเฝ้าระวังมะเร็งเต้านม (BCSS) กรมอนามัย แบบฟอร์มรายบุคคล (Form_BCI)
5. คู่มือการบันทึกข้อมูลในโปรแกรม Breast Cancer (BCI)
6. แบบประเมินการตรวจเต้านมด้วยตนเองของหญิง 30-70 โดย อสม
7. สรุปโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านมปี 2556-2560
8. คู่มือการทำ Targeted Ultrasound (ศูนย์ถันยรักษ์)
9. Effect of Provicial campaign in breast health awareness for early breast cancer Detection
10. ระบบข้อมูล โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม Phase II
11. Targeted Breast Ultrasound
12. การคัดกรองมะเร็งเต้านมที่หมาะสม
13. แนวทางการตรวจดักรอง การวินิจฉัย และการรักษามะเร็งเต้านม
14. Cancer Registry 2015
15. Effect of provincial Campaign in breast health awareness for early breast cancer detection นพ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล
16. ประสิทธิผลของการตรวจเต้านมด้วยตนเองอย่างสม่ำเสมอ ร่วมกับการใช้สมุดบันทึกการตรวจเต้านมด้วยตนเอง ในการคัดกรองมะเร็งเต้านมในประเทศไทย (วารสาร HEALTH)
17. ประสิทธิผลของการตรวจเต้านมด้วยตนเองอย่างสม่ำเสมอ ร่วมกับการใช้สมุดบันทึกการตรวจเต้านมด้วยตนเอง ในการคัดกรองมะเร็งเต้านมในประเทศไทย (Full paper)
18. การตรวจ Estrogen ,Progesteron Receptor และ Ki-67 ด้วยวิธี (Immuno histo chemistry : IHC)
19. An update on breast cancer multigene prognostic test :Emergent clinical Biomarker
20. Randomized Trial of Breast Self-Examination in Shanghai: Final Results
21. Summary of Expert Concensus in Breat Cancer St Gallen Conference (ภาษาไทย)
22. Early Breat Cancer Expert Concencus St Gallen 2007
23. Early Breat Cancer Expert Concencus St Gallen 2009
24. Early Breat Cancer Expert Concencus St Gallen 2011
25. Early Breat Cancer Expert Concencus St Gallen 2013
26. Early Breat Cancer Expert Concencus St Gallen 2015
27. Early Breat Cancer Expert Concencus St Gallen 2017
28. Early Breat Cancer Expert Concencus St Gallen 2019