������������������������������������
1. คู่มือ (Manual) การใช้งาน e Monitor (BSE & Screening)
2. การติดตามและการพัฒนาผลการดำเนินการ โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม (The Rish นครราชสีมา)
3. สรุปผลการดำเนินการโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม 2556-2563
4. การติดตามและการพัฒนาผลการดำเนินการ โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม (อุทยานสมเด็จย่า 19 มีค.64)
5. ผลกระทบของการตรวจเต้านมสม่ำเสมอ ต่อ ขนาดก้อน ระยะ และอัตราการตายจากมะเร็งเต้านม
6. สมุดบันทึกการตรวจเต้านมด้วยตนเอง
7. คู่มือการใช้ BSE App
8. รายชื่อสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา
9. การตรวจเต้านมด้วยเครื่องอัลตราซาวด์เฉพาะจุด (Web Vesion)
10. Targeted Ultrasound Web Version)
11. โปรแกรมช่วยประเมิน Staging (Web Version)
12. หลักสูตร Breast Cancer Care Mananger
13. ระบบข้อมูลโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม 2564
14. BSE Activity Manual Download
15. Impact of regular Breast Self‐Examination on breast cancer size, stage, and mortality in Thailand
16. แบบรายงานผลการดำเนินการงานเฝ้าระวังมะเร็งเต้านม(สามารถปรับได้)
17. ระบบเฝ้าระวังมะเร็งเต้านม (BCSS) กรมอนามัย แบบฟอร์มรายบุคคล (Form_BCI)
18. คู่มือการบันทึกข้อมูลในโปรแกรม Breast Cancer (BCI)
19. แบบประเมินการตรวจเต้านมด้วยตนเองของหญิง 30-70 โดย อสม
20. สรุปโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านมปี 2556-2560
21. คู่มือการทำ Targeted Ultrasound (ศูนย์ถันยรักษ์)
22. Effect of Provicial campaign in breast health awareness for early breast cancer Detection
23. ระบบข้อมูล โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม Phase II
24. Targeted Breast Ultrasound
25. การคัดกรองมะเร็งเต้านมที่หมาะสม
26. แนวทางการตรวจดักรอง การวินิจฉัย และการรักษามะเร็งเต้านม
27. Cancer Registry 2015
28. Effect of provincial Campaign in breast health awareness for early breast cancer detection นพ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล
29. ประสิทธิผลของการตรวจเต้านมด้วยตนเองอย่างสม่ำเสมอ ร่วมกับการใช้สมุดบันทึกการตรวจเต้านมด้วยตนเอง ในการคัดกรองมะเร็งเต้านมในประเทศไทย (วารสาร HEALTH)
30. ประสิทธิผลของการตรวจเต้านมด้วยตนเองอย่างสม่ำเสมอ ร่วมกับการใช้สมุดบันทึกการตรวจเต้านมด้วยตนเอง ในการคัดกรองมะเร็งเต้านมในประเทศไทย (Full paper)
31. การตรวจ Estrogen ,Progesteron Receptor และ Ki-67 ด้วยวิธี (Immuno histo chemistry : IHC)
32. An update on breast cancer multigene prognostic test :Emergent clinical Biomarker
33. Randomized Trial of Breast Self-Examination in Shanghai: Final Results
34. Summary of Expert Concensus in Breat Cancer St Gallen Conference (ภาษาไทย)
35. Early Breat Cancer Expert Concencus St Gallen 2007
36. Early Breat Cancer Expert Concencus St Gallen 2009
37. Early Breat Cancer Expert Concencus St Gallen 2011
38. Early Breat Cancer Expert Concencus St Gallen 2013
39. Early Breat Cancer Expert Concencus St Gallen 2015
40. Early Breat Cancer Expert Concencus St Gallen 2017
41. Early Breat Cancer Expert Concencus St Gallen 2019