������������������������������������
Impact of regular Breast Self‐Examination on breast cancer size, stage, and mortality in Thailand
สรุปผลโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม Phase ที่ 1 ได้ตีพิมพ์ในวารสาร Breast Journal โดยการตรวจเต้านมด้วยตนเองอย่างสม่ำเสมอ สามารถ พบก้อนมะเร็งขนาดเล็กกว่า พบมะเร็งระยะแรก และอัตรการรอดชีวิตสูงกว่ากลุ่มที่ตรวจเต้านมด้วยตนเองไม่สม่ำเสมอ
ประวัติศาสตร์ของมะเร็งเต้านม
มะเร็งเต้านมมีประวัติศาตร์ตั้งแต่สมัย Hippocratus มาสู่สมัยที่เชื่อว่ามะเร็งเต้านมเป็นอยู่เฉพาะที่ (Local) จึงใช้การผ่าตัดออกมากที่สุด จนปัจจุบันเชื่อว่าเซลมะเร็งเป็นโรคที่กระจายไปทั่วร่างกาย (Systemic)
ปัจจัยเสี่ยงต่อมะเร็งเต้าม (Breast Cancer Risk factors)
ปัจจัยเสี่ยงของมะเร็งเต้านมได้แก่ เพศหญิง อายุ ยีนส์เสี่ยงได้แก่ BRCA1-2 การ expose Estrogen รวมถึง พฤติกรรมเสี่บงหรือสารเคมีต่างๆ
ระยะ (Staging) ของ มะเร็งเต้านมตามระบบ TNM
การประเมินระยะมะเร็งใช้ระบบ TNM (Tumor Size,Node Involment ,Metastasis) จาก TNM จะแบ่งระยะเป็น ระยะ 0,1,2,3,4
การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม (Breast Cancer Screening)
การคัดกรองมะเร็งเต้านม แบบ mass screening ได้แก่ BSE ,CBE ส่วนการใช้ Mammogram เพื่อคัดกรองนั้นเฉพาะรายที่เสียงมากหรือรับผิดชอบค่าใช้จ่ายได้
อาการและอาการแสดงของมะเร็งเต้านม (Sign and Symptom of breast cancer)
มะเร็งส่วนใหญ่มาด้วยก้อน แต่เมื่อพบก้อนส่วนใหญ่เป็นถุงน้ำหรือเนื้องอก ไม่ใช่มะเร็ง
ประเภทของมะเร็งเต้านม (Breast Cancer Type)
มะเร็งเต้านมแบ่งง่ายๆ เป็น Invasive Ductal Carcinoma ซึ่งพบมากกว่าร้อยละ 80 รองลงมา Invasive Lobular Carcinoma พบประมาณ 10%
การรักษามะเร็งเต้านม (Breast Cancer Treatment)
การรักษามะเร็งได้แก่ การผ่าตัด เคมีบำบัด ฉายแสง ใช้ฮอร์โมน และ Targeted Therapy
พยาธิวิทยา และการรักษามะเร็งเต้านม
เซลปกติก่อตัวเป็นมะเร็งได้อย่างไร การแบ่งตัวของมะเร็ง และเมื่อเป็นมะเร็งแล้ว การผ่าตัด การฉายแสง เคมีบำบัดจะมีผลต่อมะเร็งอย่างไร
ประเมินความเสี่ยงเพื่อจำแนก Subtype ของมะเร็งเต้านม
St Gallen International Breast Cancer Conference 2007-2011 ได้ใช้ TNM ,ER,PgR,HER2,Ki-67,LVI,Grade, Age เพื่อใช้ในการจำแนก
การผ่าตัดต่อมน้ำเหลืองที่รักแร้ และการทำ Sentinel Node
การเลาะต่อมน้ำเหลืองที่รักแร้ในผู้ป่วยมะเร็งเต้านมทำให้เกิดผลแทรกซ้อนอย่างมาก การทำ Sentinel Node จะทำให้ลดการเลาะต่อมน้ำเหลืองโดยไม่จำเป็นออกได้
บทบาทของรังสีรักษาในการรักษามะเร็งเต้านม
การผ่าตัดมะเร็งเต้านมไม่สามารถที่จะเอาเซลมะเร็งที่มองไม่เห็นออกได้ การรักษาด้วยการฉายแสงสามารถลดการกลับซ้ำ และเพิ่มอัตราการรอดชีวิตใน 5 ปี
ตรวจ Oncotype Dx แล้วไม่ต้องให้เคมีบำบัดใช่ไหม
เป็นมะเร็งเต้านม ได้ทำผ่าตัดเต้านมและตัดต่อมน้ำเหลืองที่รักแร้ข้างนั้นออกไปหมดแล้ว ไม่แพร่ไปต่อมน้ำเหลือง ER +ve HER2 -ve แพทย์แนะนำว่าควรตรวจยีน Oncotype Dx ซึ่งมีค่าตรวจ 120,000 บาท
Case Manager Concept
หลักสูตร Breast Cancer Care Mananger
Training Program สำหรับพยาบาลและ จนท.สธ.
ความท้าทายและแนวทางการจัดการมะเร็งเต้านมในประเทศไทย
บทบาทและสมรรถนะของ Breast Cancer Case Manager