กลับหน้าเดิม
“3 เก็บ 3 โรค” ได้แก่ เก็บบ้านไม่ให้รก เก็บขยะ และเก็บน้ำโดยภาชนะเก็บน้ำ ปิดให้มิดชิดไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลาย ป้องกันไข้เลือดออก ไข้ซิกา และไข้ปวดข้อยุงลาย หรือชิคุนกุนยา
1.ไข้เลือดออก ระบาดหนักที่สุดในรอบ 5 ปี
2.โรคชิกกุนกุนยา โรคปวดข้อยุงลาย
3.ไข้เลือดออกในผู้ใหญ่