กลับหน้าเดิม
ผู้หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป ควรตรวจเต้านมด้วยตนเองอย่างน้อย เดือนละ 1 ครั้ง เพื่อเฝ้าระวังมะเร็งเต้านม
1.ตรวจเต้านมด้วยตนเอง 3 นิ้ว 3 สัมผัส
2.การฝึกอบรมครูฝึก ผู้สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม
3.การประเมินระยะของมะเร็งเต้านม Breast Cancer Staging
4.การคัดกรองความเสี่ยงของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมและแบ่ง Subtype
5.ประวัติศาสตร์ของมะเร็งเต้านม
6.ปัจจัยเสี่ยงต่อมะเร็งเต้าม (Breast Cancer Risk factors)
7.ระยะ (Staging) ของ มะเร็งเต้านมตามระบบ TNM
8.การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม (Breast Cancer Screening)
9.อาการและอาการแสดงของมะเร็งเต้านม (Sign and Symptom of breast cancer)
10.ประเภทของมะเร็งเต้านม (Breast Cancer Type)
11.การรักษามะเร็งเต้านม (Breast Cancer Treatment)
12.Gallen International Breast Cancer Conference 2009-2019
13.พยาธิวิทยา และการรักษามะเร็งเต้านม
14.การผ่าตัดต่อมน้ำเหลืองที่รักแร้ และการทำ Sentinel Node
15.ประเมินความเสี่ยงเพื่อจำแนก Subtype ของมะเร็งเต้านม
16.บทบาทของรังสีรักษาในการรักษามะเร็งเต้านม
17.ตรวจ Oncotype Dx แล้วไม่ต้องให้เคมีบำบัดใช่ไหม