กลับหน้าเดิม
เมื่ออยู่ใกล้แหล่งที่มีน้ำ ควรให้เด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี อยู่ในความดูแลอย่างใกล้ชิด และ สอนเด็กที่รู้ความให้รู้จักป้องกันการจมน้ำ ด้วยหลัก
1.5 ข้อต้องสอน หยุดปัญหาเด็กจมน้ำ