กลับหน้าเดิม
เด็กแรกเกิด ถึง 6 ปี ทุกคนต้อง ได้รับการประเมินพัฒนาการตามวัย
1.มาตรฐานน้ำหนักส่วนสูงเด็ก 0-18 ปี กรมอนามัย (DOH Growth)
2.WHO Child Growth Standard
3.ประเมินน้ำหนัก ส่วนสูง เด็ก 0-5 ปี WHO
4.ประเมินน้ำหนัก ส่วนสูง เด็ก 0-5 ปี WHO (ทราบวันเดือนปีเกิด)