Click ที่ QR Code เพื่อ Link

เครื่องมือประเมินการเจริญเติบโตในเด็ก Child Growth ของกรมอนาม้ย และ WHO

ประกอบด้วยเครื่องมือคัดกรองการเจริญเติบโตของเด็ก 0-18 ปีของกรมอนามัย และเด็ก 0-5 ปี และ Severe Acute Malnutrition (SAM) ของ WHO

HAPPEN Scoring for the Happening of Neo Health (Ideal Health system of Dr.Kaiwut Kuanhin)

HAPPEN Scoring คือเครื่องมือที่ นพ.ไกรวุฒิ ก้วนหิ้น ร่วมกับบุคลากรสาธารณสุขในเขต 11 ร่วมกันพัฒนาขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการประเมินผลการดำเนินงานพัฒนา สถานบริการสาธารณะสุขในเขต 11

การประเมินความพร้อมก่อนออกกำลังกาย PAR-Q+2019 Thai (Physical Activity Readiness Questionare)

การออกกำลังกาย โดยเฉพาะออกกำลังกายอย่างหนัก เช่น วิ่งระยะไกล หรือเล่นกีฬาที่ต้องใช้ความเร็ว จำเป็นต้องมีการประเมินความพร้อมก่อน โดยสามารประเมิน On line ได้

เครื่องมือคัดกรองสำหรับผู้สูงอายุ ภาวะพึ่งพิง (ADL,TAI)

ประเมินภาวะพึงพิง โดยใช้ ADL (Activity Daily Living) หรือ TAI (Topoloy of Ageing Illustration)

เครื่องมือประเมินพัฒนาการเด็ก 0-60 เดือนด้วย DSPM

ใส่อายุเด็ก โปรแกรมขะดึงหัวข้อการประเมินด้วย DSPM

เครื่องมือประเมินพัฒนาการเด็กกลุ่มเสี่ยง 0-60 เดือน ด้วย DAIM

ใส่อายุเด็ก โปรแกรมขะดึงหัวข้อการประเมินด้วย DAIM

เครื่องมือประเมินความเสี่ยงโรคหลอดเลือดของหัวใจหรือสมอง CVD Risk

ประเมินความเสี่ยงโรคหลอดเลือดหัวใจหรือสมอง โดยใช้ CVD risk for Thai,Framinham 10 years Risk ATP Major risk ,LDL Treatment target และ Metaolic Syndrome

การคัดกรองการทำงานของไต

การคัดกรอง GRF และ ระดับการทำงานของไตทั้งคนปกติและคนที่เป็นโรคไตเรื้องรัง CKD

การประเมินความเสี่ยงต่อกระดูกหัก

ประเมินความเสี่ยงต่อกระดูกหักใน 10 ปี ด้วย FRAX ของ WHO และ KKOS

การประเมินสมรรถภาพทางกาย (Physical Fitness) ที่ใช้ในประเทศไทย

สรุปการประเมินสมรรถภาพทางกาย พร้อมวิธีการทำ และการแปลผลโดยใส่ค่าตัวแปรต่างๆ โดยโปรแกรมจะทำการประเมินให้ พร้อมรายงาน

ประเมินน้ำหนัก ส่วนสูง เด็ก 0-18 ปี กรมอนามัย

ใส่ อายุเป็นปีและเดือน เพศ น้ำหนัก ส่วนสูง ของเด็ก 0-18 ปี เพื่อหา น้ำหนักเทียบกับอายุ ส่วนสูงเทียบกับอายุ และน้ำหนักเทียบกับส่วนสูง

ประเมินน้ำหนัก ส่วนสูง เด็ก 0-18 ปี กรมอนามัย (ทราบวันเดือนปีเกิด)

ใส่ วันเดือนปีเกิด เพศ น้ำหนัก ส่วนสูง ของเด็ก 0-18 ปี เพื่อหา น้ำหนักเทียบกับอายุ ส่วนสูงเทียบกับอายุ และน้ำหนักเทียบกับส่วนสูง

ประเมินน้ำหนัก ส่วนสูง เด็ก 0-5 ปี WHO

ใส่ อายุเป็นปีและเดือน เพศ น้ำหนัก ส่วนสูง ของเด็ก 0-5 ปี เพื่อหา น้ำหนักเทียบกับอายุ ส่วนสูงเทียบกับอายุ และน้ำหนักเทียบกับส่วนสูง

ประเมินน้ำหนัก ส่วนสูง เด็ก 0-5 ปี WHO (ทราบวันเดือนปีเกิด)

ใส่ วันเดือนปีเกิด เพศ น้ำหนัก ส่วนสูง ของเด็ก 0-5 ปี เพื่อหา น้ำหนักเทียบกับอายุ ส่วนสูงเทียบกับอายุ และน้ำหนักเทียบกับส่วนสูง

คำนวณ BMI และการใช้พลังงานต่อวัน (Total Energy Expenditure)

คำนวณ BMI และการใช้พลังงานต่อวัน (Total Energy Expenditure) โดยใส่ อายุ เพศ น้ำหนัก ส่วนสูง

ประเมินการขาดอาหารรุนแรงแบบฉับพลันในเด็ก 6-60 เดือน (Severe Acute Malnutrion หรื SAM) - WHO

WHO กำหนดเกณฑ์ในการประเมินภาวะการขาดอาหารรุนแรงแบบเฉียบพลัน (SAM) เพื่อให้รับเข้ารักษาใน รพ.เพื่อทำโภชนบำบัด เนื่องจากกลุ่มนี้มีอัตราตายสูง และน้ำหนักจะเพิ่มน้อยมากถ้าไม่ได้รับโภชนบำบัดใน รพ.

ประเมิน ADL

ใส่ข้อมูล 10 หัวข้อเพื่อคำนวณหา ADL โดย ADL<4 ติดเตียง 4-11 ติดบ้าน และ 12 ขึ้นไปติดสังคม

ประเมิน TAI

ใส่ การเคลื่อนไหว สภาพสุขภาพจิต การขัลถ่าย และการกินอาหารเพื่อหา TAI

CVD Risk For Thai

ประเมินความเสี่ยง 10 ปีข้างหน้าต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจหรือสมอง โดยใส่ เพศ อายุ ส่วนสูง รอบเอว ความดันค่าบน ผลเลือดโคเลสเตอรอลรวม(ถ้ามี) ประวัติการเป็นเบาหวาน การสูบบุหรี่

CVD Risk Framingham 10 year risk

ประเมินความเสี่ยง 10 ปีข้างหน้าต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจหรือสมอง โดยใส่ เพศ อายุ ความดันค่าบน โคเลสเตอรอล HDL ประวัติการเป็นความดันสูงและการสูบบุหรี่

การประเมินโอกาสความเสี่ยงต่อสุขภาพโดยใช้ข้อมูลจากการตรวจสุชภาพประจำปี (Check up)

การศึกษาทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ทำให้สามารถประเมินความเสี่ยงต่อการเกิดโรค ความดันสูง เบาหวาน โรคหลอดเลือดหัวใจ (CVD) และสมอง (Stroke) โดยใส่ประวัติ น้ำหนัก ส่วนสูง รอบเอว ความดันโลหิต และผลเลือดระดับไขมัน น้ำตาล การทำงานของไต การสามารถคำนวณความเสี่ยงใน 4-10 ปีข้างหน้าได้

การประเมินผล Lab จากการตรวจสุขภาพประจำปี

ประเมินผล lab จากการตรวจสุขภาพประจำปี โดยใส่ผล Lab เข้าโปรแกรมจากนั้น โปรแกรมจะทำการประเมินผลให้โดยไม่จำเป็นต้องใช้แพทย์ทำการประเมิน

ประเมินการทำงานของไตในคนปกติ (GFR)

ใส่ อายุ เพศ น้ำหนัก ส่วนสูง และค่า Creatinine

ประเมินการทำงานของไตในคนที่เป็นไตวายเรื้อรัง (CKD)

ใส่ อายุ เพศ น้ำหนัก ส่วนสูง และค่า Creatinine และ Urine Albumin

การประเมินความเสี่ยงกระดูกหักโดยใช้ BMI (WHO-FRAX-BMI-Thai)

ประเมินความเสี่ยงต่อกระดูกหักใน 10 ปีด้วย FRAX (ไม่ทราบมวลกระดูก) โดยใส่ อายุ เพศ น้ำหนัก ส่วนสูง และ ความเสี่ยงทางคลินิกต่อกระดูกหัก 7 ข้อ

การประเมินความเสี่ยงกระดูกหักโดยใช้ความหนาแน่นมวลกระดูก (WHO-FRAX-BMD-Thai)

ประเมินความเสี่ยงต่อกระดูกหักใน 10 ปีด้วย FRAX (ทราบมวลกระดูก) โดยใส่ อายุ เพศ ค่ามวลกระดูก และ ความเสี่ยงทางคลินิกต่อกระดูกหัก 7 ข้อ

การประเมินความเสี่ยงกระดูกหักโดยใช้ KKOS

ประเมินความเสี่ยงต่อกระดูกหักอย่างง่าย โดยใส่อายุ เพศ เพื่อให้สามารถประเมินเรื่องอื่นๆได้มากขึ้นจึงไปใส่รวมกับเรื่องการใช้พลังงานต่อวัน

การประเมินสมรรถภาพทางกาย (Fitness) ของผู้รับบริการที่คลินิก

ทำการประเมินสมรรถภาพทางกายที่ใช้กันมากใน รพ. ได้แก่ สัดส่วนร่างกาย ความดันโลหิต VO2 Max แรงบีบมือ ความอ่อนตัว ความจุปอด

ประเมิน Fitness ด้วยการวิดพื้น (Push up) และ Curl Up

นับจำนวนครั้งของการวิดพื้น หรือ Curl up แล้วนำไปเทียบกับตารางมาตรฐานของ เพศและอายุ

ประเมิน Fitness ด้วยการเดิน (Rockport ,UKK) และการวิ่ง 2.4 กม.(Cooper)

ประเมิน Fitness โดยการเดิน 1.6 (Rockport) หรือ 2 กม. (ukk) และการวิ่ง 2.4 กม.โดยใช้กับจับเวลาและชีพจร แล้วนำไปเทียบกับค่ามาตรฐาน

ประเมิน Fitness ด้วยการวัดแรงเหยีดแขน (Bench Press) และขา (Leg Press)

ทดสอบโดยการยกน้ำหนักของแขนหรือขา แล้วนำไปเทียบกับตาราง แล้วนำไปเทียบกับ เพศ อายุ และน้ำหนักตัว

การคัดกรองโรคซึมเศร้า

คัดกรองภาวะซึมเศร้าด้วยคำถาม 9 ข้อ พัฒนาโดย นพ.มาโนช หล่อตระกูล คณะแพทยศาสตร์ รามาธิบดี

การประเมินระยะของมะเร็งเต้านม Breast Cancer Staging

ระบุขนาดของก้อนมะเร็งเต้านม (Tumor Size) การลุกลามไปต่อมน้ำเหลือง (Node) และการแพร่กระจาย โปรแกรมจะคำนวณ Staging ให้

การคัดกรองความเสี่ยงของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมและแบ่ง Subtype

St Gallen International Breast Cancer Conference 2007-2011 ได้ใช้ TNM ,ER,PgR,HER2,Ki-67,LVI,Grade, Age เพื่อใช้ในการจำแนก

แบบประเมินภาวะหมดไฟในการทำงาน (Burn Out Self Test)

ตอบ 15 คำถามเพื่อประเมินภาวะหมดไฟในการทำงาน