1. ชื่อสมาคมส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพไทย (Thai Health Literacy Promotion Association - THLA)
 2. วัตถุประสงค์ของสมาคม
  1. ส่งเสริมสให้สมาชิกมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความคิดเห็นและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความรอบรู้ด้านสุขภาพ
  2. ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาวิจัยและนวัตกรรมเพื่อสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ ตามกรอบข้อเสนอ ระบบพัฒนาความรอบรู้ด้านสุขภาพไทยแบบบูรณการ 3 มิติ 4 ระบบ คือระบบการส่งเสริมสุขภาพของตนเอง  ระบบการป้องกันโรคด้วยตนเอง ระบบการคัดกรองและเลือกรับผลิตภัณฑ์ และระบบบริการทางการแพทย์
  3. ส่งเสริมสนับสนุนการเผยแพร่ความรู้ ข้อมูล ข่าวสาร ด้านความรอบรู้ด้านสุขภาพแก่ประชาชนทั่วไป
  4. ร่วมมือประสานงานเพื่อให้บริการแนะนำและสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐเอกชน ในการนำประเด็นสื่อสารหลัก (Key Messages) ไปใช้ในทุกระดับเพื่อให้กิดสังคมรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literate Society หรือ HLS)
  5. ส่งเสริมให้สังคมไทยเป็นสังคมรอบรู้ด้านสุขภาพ
  6. นำเสนอปัญหาข้อเสนอแนะ ตลอดจนนโยบายด้านความรอบรู้ด้านสุขภาพที่เหมาะสม แก่องค์กรที่มีหน้าที่รับผิดชอบ เพื่อเป็นแนวทางในการนำความรู้ที่เกี่ยวกับความรอบรู้ด้านสุขภาพไปใช้พัฒนาประเทศ
  7. ประสานกับองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ
  8. สมาคมไม่ดำเนินการทางการเมืองแต่ประการใด
 3. สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของสมาคม ที่ อาคาร 7 ชั้น 6 กรมอนามัย เลขที่ 88/22 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี
 4. คณะกรรมการ นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ เป็นนายกสมาคม


คณะกรรมการสมาคม


นายกสมาคม

นพ.วชิระ เพ็งจันทร์


ที่ปรึกษา

พญ.พรพรรณ บุณยรัตพันธ์


ที่ปรึกษา

นายพานิช เจริญเผ่า


ที่ปรึกษา

นายสมชัย จิตสุชน


ที่ปรึกษา

พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์


ที่ปรึกษา

นพ.เกษม เวชสุทธานนท์


อุปนายกฯ

นพ.ชาญชัย พิณเมืองงาม


กรรมการ

ดร.ชะนวนทอง ธนะสุกาญจน์


กรรมการ

นพ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล


กรรมการ

ทพ.จเร วิชาไทย


กรรมการ

นายชาญยุทธ์ พรหมประพัฒน์


เลขานุการ

นางวิมล โรมา


นายทะเบียน

นายธวัชชัย บุญเกิด


กรรมการ

ดร.มุกดา สำนวนกลาง


กรรมการ

คุณดารณี ขวัญยืน


กรรมการ

คุณสุชาดา สารบุญ


เหรัญญิก

คุณเกษร ศุภกุลธาดาศิริ


ผู้ช่วยนายทะเบียน

คุณภูรดา มงคลิวัฒน์ 

 1. ประกาศนายทะเบียนเรื่องการจัดตั้งสมาคมความรอบรู้ด้านสุขภาพไทย / ฉบับเต็ม
 2. ข้อบังคับของสมาคม
 3. บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีของสมาคม
 4. การแต่งตั้งคณะกรรมการสมาคม
 5. ทะเบียนสมาชิกก่อตั้ง
 6. สรุปการประชุมสมาคม
  1. ครั้งที่ 1 วันที่ 15 มี.ค. 2561
  2. ครั้งที่ 2 วันที่ 14 มิ.ย.61
  3. ครั้งที่ 3 วันที่ 16 ก.ค.61