Interesting Topic
1._ Concept and Principle of Health and Health Promotion System
2._ Health Promotion Gloosary
3._ Alma-Ata Declaration on Primary health care .
4._ 1st Global Health promotion Conference & Ottawa Charter for Health promotion 1986
5._ 2nd Global Health promotion Conference Adelaide :1988 ; Healthy Public Policy
6._ 3rd Global Health promotion Conference & Sundsvall Statement on Suportive Environment for health 1991
7._ 4th Global Health promotion Conference & Jakarta Declaration : Health promotion on 21st Century
8._ 5th Global Health promotion Conference Mexico 2000 Bridging the equity gap (Thai)
9._ 5th Global Health promotion Conference Mexico 2000 Report (Eng)
10._ 6th Global Health promotion Conference & Bangkok Charter 2005
11._ 6th Global Health promotion Conference Report
12._ 7th Global Health promotion Conference ; Nairubi 2009 ; Closed the implementation gap
13._ 8th Global Health promotion Conference & Helsinki Statement 2013
14._ 8th Global Health promotion Conference & Frame work of Health in all policy - Thai
15._ 8th Global Health promotion Conference & Frame work of Health in all policy - Eng
16._ 9th Global Health promotion Conference & Shanghai Declaration
17._ Summary of 9th Global Health promotion Conference -Health promotion and SDGs
18._ 9th Global Health promotion Conference & Concensus on Healthy City - Thai
19._ กว่า 3 ทศวรรษสาธารณสุขไทย (คัดลอกจาก Hfocus 2014-07-13)
20._ Global Health Promotion scaling up for 2015 - A brief review for major impact and development over the past 20 years and challencges for 2015 (WHO)
21._ Astana Declaration
22._ การพัฒนาเส้นทางสุขภาพทางสุขภาพ (Life Course Approach หรือ LCA)
23._ HAPPEN Scoring for the Happening of Neo Health (Ideal Health system of Dr.Kaiwut Kuanhin)
24._ วิวัฒนาการค่ากลาง
25._ Sustainable Concept and strategy
26._ Health Literacy ความรู้ ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในเรื่องสุขภาพ
27._ The evolution concept of Health Literacy Don. Nutbeam
28._ Where do we go from here (The evolving concept of Health Literacy Don Nutbeam)
29._ The Evolving concept of Health Literacy : New direction of health literacy study (Rima E Rudd)
30._ ทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับ Health Literacy ในปี 2009
31._ The Solid Fact : Health Literacy - WHO
32._ The Solid Fact : Health Literacy - ไทย
33._ Health Literacy เอกสารประกอบการบรรยาย อ.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์
34._ รายงานการประชุมเพื่อจัดระบบเฝ้าระวังและตอบโต้ความเสี่ยงเพื่อเพิ่มความรอบรู้ด้านสุขภาพ
35._ Health Literacy นิยามและแนวคิด และ Intervention
36._ การดื่มน้ำ ดื่มเท่าไร น้ำอุ่น น้ำเย็น แตกต่างกันหรือไม่
37._ Health Literacy & Health Promotion เชื่อมโยงกันอย่างไร
38._ การขับเคลื่อน Health Literacy ความรอบรู้ด้านสุขภาพ
39._ Health Education ความท้าทายในศตวรรษที่ 21 ในการยกระดับ Health Literacy
40._ 7th International Health Literacy Conference Ho Chi Minh city Vietnam
41._ วิวัฒนาการของ นิยามและ Concept ของ Health Literacy
42._ Health Litercy as the population Strategy - Nutbean D.
43._ ประเมินการขาดอาหารรุนแรงแบบฉับพลันในเด็ก 6-60 เดือน (Severe Acute Malnutrion หรื SAM) - WHO
44._ ความยืดหยุ่น ทักษะแห่งอนาคต
45._ Information Education Communication Lesson from past : Perfective for the future :WHO
46._ 9 Soft Skill วิฑูรย์ สิมะโชคดี
47._ การเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ TPCK (Technology- Pedagogical- Content- Knowledge) ดิเรก พรสีมา
48._ ไอโอดีน พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย
49._ เหตุผลที่ไม่ควรกินชานมไข่มุกบ่อยๆ
50._ คนไทยบริโภคเกลือและโซเดียมเกินความจำเป็น
51._ อาหารอะไร ยิ่งกินมาก ยิ่งแก่เร็ว ดูไว้นะครับ
52._ วิธีล้างผัก ผลไม้ที่ถูกต้องครับ
53._ ทำไมคนไทยถึงเป็นโรคตับกันมาก ไขมัน พอกตับ ตับแข็ง
54._ คำแนะนำของ WHO ในเรื่องกิจกรรมทางกายสำหรับเด็กและวับรุ่น (PA in Child & Adolescent)
55._ คำแนะนำของ WHO ในเรื่องกิจกรรมทางกายสำหรับผู้ใหญ่ 18-64 ปี
56._ คำแนะนำของ WHO ในเรื่องกิจกรรมทางกายสำหรับผู้สูงอายุ 65 ปี ขึ้นไป
57._ คีตะมวยไทย 10 ท่า
58._ แนวทางการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงต่อการมีกิจกรรมทางกายในระดับปานกล่างและหนักด้วย PAR-Q-plus
59._ การประเมินความพร้อมก่อนออกกำลังกาย PAR-Q+2019 Thai (Physical Activity Readiness Questionare)
60._ สอนคีตะมวยไทย 10 ท่า
61._ 12 ท่ากายบริหารสไตล์ไทย
62._ Global Recommendation on Physical Activity for Health
63._ ดูแลกระดูกแบบไม่ต้องเสียเงิน
64._ การป้องกันการบาดเจ็บทางการกีฬา
65._ วิ่งเปลี่ยนชีวิต จากชายอ้วนมากโรคมาเป็นนักวิ่งมาราธอนแถวหน้า
66._ " 5 ประวัติศาสตร์ มาราธอน” โลก สกู๊ปพิเศษ มติชน 19 ตค.62
67._ เมื่อญี่ปุ่นออกกฎหมายลดพุงประชาชน 21 สค.2556
68._ การลดน้ำหนักและมาตรการในการลดน้ำหนัก
69._ เส้นรอบเอวและดัชนีมวลกายเกินเกณฑ์
70._ ตรวจเต้านมด้วยตนเอง 3 นิ้ว 3 สัมผัส
71._ เครื่องมือประเมินการเจริญเติบโตในเด็ก Child Growth ของกรมอนาม้ย และ WHO
72._ เครื่องมือคัดกรองสำหรับผู้สูงอายุ ภาวะพึ่งพิง (ADL,TAI)
73._ TAI (Typology of Ageing Illustration) เครื่่องมือคัดกรองภาวะพึ่งพิง
74._ ดูแลอย่างไรเมื่อเป็นโรคกระดูกพรุน
75._ เครื่องมือประเมินความเสี่ยงโรคหลอดเลือดของหัวใจหรือสมอง CVD Risk
76._ ไขมันในเลือดสูง เมื่อไหร่ถึงต้องกินยาลดไขมัน (Follow NCEP ATP III)
77._ น้ำตาลในเลือด เมื่อไหร่ถึงจัดว่าสูง ?
78._ การประเมินความเสี่ยงต่อกระดูกหัก
79._ โลหิตจาง ภัยเงียบที่บั้นทอนประสิทธิภาพในที่ทำงาน
80._ การประเมินสมรรถภาพทางกาย (Physical Fitness) ที่ใช้ในประเทศไทย
81._ ความดันโลหิตสูง ปัญหาที่สำคัญของประเทศไทย
82._ การทำงานของไต จะตรวจ Lab อะไรเพื่อดูการทำงาน
83._ ประเมินน้ำหนัก ส่วนสูง เด็ก 0-18 ปี กรมอนามัย
84._ ประเมินน้ำหนัก ส่วนสูง เด็ก 0-18 ปี กรมอนามัย (ทราบวันเดือนปีเกิด)
85._ ประเมินน้ำหนัก ส่วนสูง เด็ก 0-5 ปี WHO
86._ ประเมินน้ำหนัก ส่วนสูง เด็ก 0-5 ปี WHO (ทราบวันเดือนปีเกิด)
87._ คำนวณ BMI และการใช้พลังงานต่อวัน (Total Energy Expenditure)
88._ ประเมิน ADL
89._ ประเมิน TAI
90._ CVD Risk For Thai
91._ CVD Risk Framingham 10 year risk
92._ การประเมินโอกาสความเสี่ยงต่อสุขภาพโดยใช้ข้อมูลจากการตรวจสุชภาพประจำปี (Check up)
93._ การประเมินผล Lab จากการตรวจสุขภาพประจำปี
94._ ประเมินการทำงานของไตในคนปกติ (GFR)
95._ ประเมินการทำงานของไตในคนที่เป็นไตวายเรื้อรัง (CKD)
96._ การประเมินความเสี่ยงกระดูกหักโดยใช้ BMI (WHO-FRAX-BMI-Thai)
97._ การประเมินความเสี่ยงกระดูกหักโดยใช้ความหนาแน่นมวลกระดูก (WHO-FRAX-BMD-Thai)
98._ การประเมินความเสี่ยงกระดูกหักโดยใช้ KKOS
99._ การประเมินสมรรถภาพทางกาย (Fitness) ของผู้รับบริการที่คลินิก
100._ ประเมิน Fitness ด้วยการวิดพื้น (Push up) และ Curl Up
101._ ประเมิน Fitness ด้วยการเดิน (Rockport ,UKK) และการวิ่ง 2.4 กม.(Cooper)
102._ ประเมิน Fitness ด้วยการวัดแรงเหยีดแขน (Bench Press) และขา (Leg Press)
103._ การคัดกรองโรคซึมเศร้า
104._ Promote Health Promote SDGs
105._ Healtht Literacy ในฐานะที่เป็นวาระของโลกและวาระของประเทศไทย
106._ Health Promotion as Public Health Goal
107._ 3 เสาหลักในคำประกาศเซี่ยงไฮ้ (Shanghai Declaration)
108._ Otawa Charter ปฐมบทของการส่งเสริมสุขภาพ
109._ Bangkok Charter 2005 และ Jakatar Declaration 1997
110._ ฟันแท้ ฟันน้ำนม และช่วงเวลาของการขึ้นและการหลุด
111._ ครู ตชด. ท่องโลกช่องปากกับหมอฟันมหิดล
112._ คนญี่ปุ่นหายปีละเกือบครึ่งล้าน
113._ กลุ่มอาการที่สำคัญในผู้สูงอายุ
114._ การออกกำลังกายในผู้สูงอายุ
115._ การฝึกการหกล้ม
116._ สังคมสูงวัย สงครามใหม่ของคนไทย
117._ Intermediate Care การดูแลผู้ป่วยในระยะฟื้นฟู
118._ รพ.รามาฯกับ รพ.ท่าวุ้ง ใช้ระบบ Intermediate Care
119._ การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง
120._ การให้คำปรึกษา (Conseling)
121._ ประกาศราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ที่ 3/2563 เรื่อง
122._ Burn out ภาวะหมดไฟในการทำงาน
123._ แบบประเมินภาวะหมดไฟในการทำงาน (Burn Out Self Test)
124._ เรื่องเล็กผู้ใหญ่ เรื่องใหญ่เด็ก 9 วิธีรับมือเมื่อลูกโดน ‘บูลลี่’
125._ เปรียบเทียบเกณฑ์อ้างอิงการเจริญเติบโตในเด็ก 6-19 ปี ของกรมอนามัย
126._ Down load โปรแกรม Excel ประเมินภาวะการเจริญเติบโตของเด็ก 0-19 ปี (kotchakorn Version 2)
127._ การวัดเส้นรอบศีรษะในเด็ก 0-5 ปี
128._ Child Care 0-18 years (Growth,Development,Vaccine,Dental,Anemia)
129._ การประเมินการเจริญเติบโตในเด็ก (Child Growth Evaluation WFA,HFA,WFH)
130._ มาตรฐานน้ำหนักส่วนสูงเด็ก 0-18 ปี กรมอนามัย (DOH Growth)
131._ โลหิตจาง ภัยเงียบที่บั่นทอนสติปัญญาเด็ก และผลิตภาพในการทำงานของวัยผู้ใหญ่
132._ Child Development กว่าจะเป็น DSPM , DAIM
133._ การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
134._ เครื่องมือประเมินพัฒนาการเด็ก 0-60 เดือนด้วย DSPM
135._ เครื่องมือประเมินพัฒนาการเด็กกลุ่มเสี่ยง 0-60 เดือน ด้วย DAIM
136._ Denver II
137._ WHO Child Growth Standard
138._ ตรวจพัฒนาการ ด้วย DSPM ช่วงอายุ 0-1 ด.
139._ ตรวจพัฒนาการ ด้วย DSPM ช่วงอายุ 1-2 ด
140._ ตรวจพัฒนาการ ด้วย DSPM ช่วงอายุ 3-4 ด
141._ ตรวจพัฒนาการ ด้วย DSPM ช่วงอายุ 5-6 ด
142._ ตรวจพัฒนาการ ด้วย DSPM ช่วงอายุ 7-8 ด
143._ ตรวจพัฒนาการ ด้วย DSPM ช่วงอายุ 9 ด
144._ ตรวจพัฒนาการ ด้วย DSPM ช่วงอายุ 10-12 ด
145._ ตรวจพัฒนาการ ด้วย DSPM ช่วงอายุ 13-15 ด
146._ ตรวจพัฒนาการ ด้วย DSPM ช่วงอายุ 16-17 ด
147._ ตรวจพัฒนาการ ด้วย DSPM ช่วงอายุ 18 ด
148._ ตรวจพัฒนาการ ด้วย DSPM ช่วงอายุ 19-24 ด
149._ ตรวจพัฒนาการ ด้วย DSPM ช่วงอายุ 25-29 ด
150._ ตรวจพัฒนาการ ด้วย DSPM ช่วงอายุ 30 ด
151._ ตรวจพัฒนาการ ด้วย DSPM ช่วงอายุ 31-36 ด
152._ ตรวจพัฒนาการ ด้วย DSPM ช่วงอายุ 37-41 ด
153._ ตรวจพัฒนาการ ด้วย DSPM ช่วงอายุ 42 ด
154._ ตรวจพัฒนาการ ด้วย DSPM ช่วงอายุ 43-48 ด
155._ ตรวจพัฒนาการ ด้วย DSPM ช่วงอายุ 49-54 ด
156._ ตรวจพัฒนาการ ด้วย DSPM ช่วงอายุ 55-60 ด
157._ ตรวจพัฒนาการ ด้วย DSPM ช่วงอายุ 60 เดือน
158._ ตรวจพัฒนาการ ด้วย DSPM ช่วงอายุ 61-66 เดือน
159._ ตรวจพัฒนาการ ด้วย DSPM ช่วงอายุ 67-72 เดือน
160._ ตรวจพัฒนาการ ด้วย DSPM ช่วงอายุ 73-78 เดือน
161._ การตรวจพัฒนาการของระบบประสาทด้วย DAIM
162._ ตรวจพัฒนาการ ด้วย DAIM ช่วงแรกเกิด
163._ ตรวจพัฒนาการ ด้วย DAIM อายุ 1 เดือน
164._ ตรวจพัฒนาการ ด้วย DAIM อายุ 2 เดือน
165._ ตรวจพัฒนาการ ด้วย DAIM_DSPM ช่วงอายุ 3-4 ด
166._ ตรวจพัฒนาการ ด้วย DAIM อายุ 5-6 เดือน
167._ ตรวจพัฒนาการ ด้วย DAIM_DSPM ช่วงอายุ 7-8 ด
168._ ตรวจพัฒนาการ ด้วย DAIM_DSPM ช่วงอายุ 9 ด
169._ ตรวจพัฒนาการ ด้วย DAIM_DSPM ช่วงอายุ 10-12 ด
170._ ตรวจพัฒนาการ ด้วย DAIM อายุ 13-15 เดือน
171._ ตรวจพัฒนาการ ด้วย DAIM อายุ 16-17 เดือน
172._ ตรวจพัฒนาการ ด้วย DAIM_DSPM ช่วงอายุ 18 ด
173._ ตรวจพัฒนาการ ด้วย DAIM_DSPM ช่วงอายุ 19-24 ด
174._ ตรวจพัฒนาการ ด้วย DAIM_DSPM ช่วงอายุ 25-29 ด
175._ ตรวจพัฒนาการ ด้วย DAIM_DSPM ช่วงอายุ 30 ด
176._ ตรวจพัฒนาการ ด้วย DAIM_DSPM ช่วงอายุ 31-36 ด
177._ ตรวจพัฒนาการ ด้วย DAIM_DSPM ช่วงอายุ 37-41 ด
178._ ตรวจพัฒนาการ ด้วย DAIM_DSPM ช่วงอายุ 42 ด
179._ ตรวจพัฒนาการ ด้วย DAIM_DSPM ช่วงอายุ 43-48 ด
180._ ตรวจพัฒนาการ ด้วย DAIM_DSPM ช่วงอายุ 49-54 ด
181._ ตรวจพัฒนาการ ด้วย DAIM_DSPM ช่วงอายุ 55-60 ด
182._ ตรวจพัฒนาการ ด้วย DAIM_DSPM ช่วงอายุ 60 เดือน
183._ ตรวจพัฒนาการ ด้วย DSPM ช่วงอายุ 61-66 เดือน
184._ ตรวจพัฒนาการ ด้วย DSPM ช่วงอายุ 67-72 เดือน
185._ ตรวจพัฒนาการ ด้วย DSPM ช่วงอายุ 73-78 เดือน
186._ 5 นาทีกับแพทย์ธรรมศาสตร์ ตอน บัญญํติ 10 ประการเพื่อสุขภาพตาที่ดี
187._ Application ตรวจต้อหินและต้อกระจก
188._ กรุงเทพฯควรหยุดโตหรือยัง (ปัญหาสิ่งแวดล้อม PM2.5 ,Heat Island,น้ำท่วม)
189._ Circular Economy เศรษฐศาสตร์ Recycle
190._ การออกแบบเมืองอัจฉริยะ หนังสือพิมพ์มติชน คิด เห็น share
191._ ภาพเก่า…เล่าตำนาน : ลอนดอน เมืองเก่า…(เคย) เน่ามาก่อน
192._ Boundary layer climate & PM 2.5 (ชั้นของบรรยากาศที่ใกล้ผิวโลก)
193._ Earth and Atmosphere System (โลกและระบบของบรรยากาศ)
194._ Basic Physical Boundary Layer Climate (กายภาพพื้นฐานของบรรยากาศที่ใกล้ผิวโลก)
195._ Intentional Modification of climate (การปรับเปลี่ยนโดยตั้งใจ ซึ่งส่งผลต่อบรรยากาศ)
196._ Inadvertent Modification of climate (การปรับเปลี่ยนที่ไม่ได้ตั้งใจทำ ซึ่งส่งผลต่อบรรยากาศ)
197._ Air Pollution (มลพิษทางอากาศ)
198._ Wind System (ระบบของลมหรือกระแสอากาศ)
199._ Local Wind (ลมประจำถิ่น)
200._ การอ่านแผนที่อากาศ (Air Map)
201._ การเฝ้าระวังคุณภาพอากาศของสถานีตรวจอากาศต่างๆ
202._ PM 2.5 วิกฤตทุกปี เมื่อเข้าหน้าหนาว
203._ การอธิบายปรากฏการณ์ทางอุตุนิยมวิทยาจากแผนที่อากาศ
204._ Health Effect of Particle Matter (PM) - WHO แปลไทย
205._ ฝุ่นทุติยภูมิเพิ่มระดับฝุ่นจิ๋วในพื้นที่กรุงเทพฯ:ความท้าทายจากภาคขนส่งและภาคอุตสาหกรรม
206._ ระดมสมองสู้ฝุ่นจิ๋ว ‘พีเอ็ม2.5’ อนุภาคเล็ก-วิกฤตใหญ
207._ แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ การแก้ไขมลพิษด้านฝุ่นละออง
208._ ไขข้อข้องใจเกี่ยวกับ PM 2.5
209._ เรียนรู้อยู่กับ PM 2.5 (เอกสาร)
210._ Right to Clean Air หยุดหมอกควันพิษ
211._ โครงการศึกษาแหล่งกำเนิดและแนวทางการจัดการ PM 2.5 ในพื้นที่ กทม และปริฒณฑล
212._ แถลงการณ์ของ GREENPEACE
213._ การประชุมระดมความเห็นต่อสถานการณ์ PM 2.5 ใน กทม.
214._ “ฝุ่น” อีกมิติว่าด้วย PM 2.5 : คุยกับศาสตราจารย์ นายแพทย์ชายชาญ โพธิรัตน์
215._ แถลงการณ์จากราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย ฯลฯ เรื่อง PM 2.5 ต่อสุขภาพเด็กและทารกในครรภ์
216._ ประชาชนหรืออุตสาหกรรม ใครได้ผลประโยชน์จากฝุ่นพิษ PM2.5
217._ มาตรฐานรถยนต์ยูโร ทางออกฝุ่นละอองขนาดเล็ก
218._ การกลับมาเร็วของฝุ่นจิ๋วในกรุงเทพฯ และการหายไปของหมอกควันในภาคใต้ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
219._ ต้องฉีดน้ำสูง 100 ม.ความดัน 200 บาร์ ถึงลด PM 2.5 ได้
220._ การป้องกันตนเองจากหมอกควันและฝุ่นละออง
221._ ฝุ่น : แพทย์และนักสิ่งแวดล้อมวิตกไทยไม่ปรับเพดานวัด PM2.5 ตามมาตรฐานโลก
222._ มีพรรคการเมืองใดบ้างที่จะแก้ปัญหาหมอกควัน?
223._ หมอกควันพิษ มาอีกแล้ว : มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด
224._ จะเปลี่ยนเมือง (กทม) ที่จมน้ำด้วยภูมิสถาปัตย์ที่ป้องกันน้ำท่วมได้อย่างไร
225._ วิกฤต! ชาวกาญจน์เดือดร้อนหนัก คน ‘เผาไร่อ้อย’ ขี้เถ้าปลิวเกลื่อนเมือง ค่าฝุ่น PM2.5 พุ่ง
226._ ความซับซ้อนของปัญหาฝุ่นพิษ ในกาญจนบุรี ข้อสังเกตเชิงพื้นที่
227._ เปิดกรณีศึกษา "ระยองโมเดล” ต้นแบบบริหารจัดการขยะ เพื่อการพัฒนาพื้นที่ EEC อย่างยั่งยืน
228._ จาก Cluster สู่ Regional การจัดการขยะ
229._ ขยะพลาสติก…เราจะทำยังไงดี? : แบน ทดแทน หรือปรับพฤติกรรม
230._ การเฝ้าระวังคณภาพอากาศของจังหวัดราชบุรี
231._ ความยากจน ความเปราะบาง และความไม่เท่าเทียมที่ไม่เป็นธรรม ในปัญหาสุขภาพในเขตเมือง
232._ กรมควบคุมโรคประกาศเตือน 5 โรค 3 ภัยสุขภาพ แนะประชาชนรับมือช่วงฤดูหนาว
233._ ไข้เลือดออก ระบาดหนักที่สุดในรอบ 5 ปี
234._ เกือบตายเพราะเชื้อวัณโรคดื้อยา
235._ โรคฉี่หนู Leptospirosis โดยมากผู้ป่วยที่เสียชีวิต เพราะได้รับการรักษาช้า
236._ โรคมือเท้าปาก ระบาดหนักช่วงหน้าฝน และเปิดเทอมนี่แหละครับ 2.44 นาที
237._ โรคชิกกุนกุนยา โรคปวดข้อยุงลาย
238._ ไข้เลือดออกในผู้ใหญ่
239._ พยาธิที่พบส่งเสียต่อสุขภาพ
240._ ลดเค็มลดได้หลายโรค ตอนที่ 1/3 RAMA Channel
241._ ลดเค็มลดได้หลายโรค ตอนที่ 2/3 RAMA Channel
242._ ลดเค็มลดได้หลายโรค ตอนที่ 3/3 ลดที่เดือนละ 10% 3 เดือนจะลดได้ 30%
243._ ลดเค็ม ลดเกลือ เพื่อลดโรค ภาษาเหนือ
244._ คนไทยป่วยเป็นโรคไตถึง 8 ล้่านคน ต้องฟอกไตปีละ แสนคน การลดเค็มจะช่วยป้องกันโรคไต
245._ Reduction CVD Risk with Therapeutic Lifestyle Change (TLC)
246._ เทคนิคการเลิกบุหรี่ เลิกได้จริง ทำได้เลย
247._ ฮีสสโตรกจากอากาศร้อน อันตรายถึงชีวิต (Heat Stroke)
248._ 5 ข้อต้องสอน หยุดปัญหาเด็กจมน้ำ
249._ รู้สู้โรค : โรคต่อมลูกหมาก
250._ รับมือภัยหน้าร้อน Heat Stroke อันตราย ไม่ใช่แค่เป็นลม
251._ สัมภาษณ์พงษ์พัฒน์ โรคหลอดเลือดสมอง Stroke สาเหตุและวิธีป้องกัน
252._ คนไทยกินเค็มมากกว่าคนทั่วโลก 2 เท่า
253._ ดีใจ ดีดีดี (ผัดไทย) ป่วยเพราะกินเค็ม
254._ ตับจะกลับมาดี ถ้างดเหล้าเข้าพรรษา
255._ ไม่อยากให้คุณพ่อหรือแม่เป็นอัมพาตดูนี่เลย (การตรวจหัวใจหัองบนพริ้ว (AF) ซึ่งเป็นสาเหตุของเส้นเลือดสมองอุดตัน)
256._ โรคความดันโลหิตสูง ภัยเงียบ
257._ การดูแลผู้ป่วยหลอดเลือดสมองแบบครบวงจร
258._ ล้างไตช่องท้อง สำหรับผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง
259._ ไฟฟ้าช็อต ปฐมพยาบาลอย่างไรให้ถูกวิธี
260._ เด็กโดนน้ำร้อนลวก ต้องปฐมพยาบาลอย่างไรไม่ให้ติดเชื้อ
261._ สิ่งแปลกปลอมติดคอเด็กเล็ก ปฐมพยาบาลอย่างไร
262._ โดนงูกัดจะทำอย่างไร
263._ โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ หัวใจเต้นระริก หรือ Ventricular Fibrilation (AF)
264._ สรุป 1 ปีของการระบาดของ COVID-19 และความสำเร็จในการผลิตวัคซีน
265._ สันติธารชี้ 5 ทั้วโลกหนีไม่พ้นคลื่น 5 D
266._ ทำไมถึงต้องใส่หน้ากาก 2 ชั้น(Double Masking) เมื่อเกิดการระบาดระลอก2 ในอินเดีย
267._ การกลายพันธุ์ของ SAR-COV-2 ที่เป็นสาเหตุของโรค Covid-19
268._ สายพันธ์ Alpha ,Beta ,Gramma , Delta ซึ่งส่งผลต่อความรุนแรงและประสิทธิภาพของวัคซีน จาก WHO Situation report 5 July 2021
269._ Rapid Antigen Test หรือ Antigen Test Kid (ATK) สำหรับการตรวจคัดกรองโควิด -19
270._ สายพันธุ์ Delta สายพันธุ์ที่น่ากังวล (VOCs) ที่มากกว่าสายพันธุ์อื่นๆ
271._ การวัดประสิทธิผลของวัคซีนต้านโควิด-19
272._ การระบาดของ โคโรนาไวรัส (COVID-19)
273._ มหันตภัยโควิดระลอก2 บทเรียนจากยุโรป
274._ Guideline ในการดูแลผู้ป่วยของห้องต่างๆในโรงพยาบาล
275._ หมอจุฬาฯ โพสต์ความจริง 20 ประการ “ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่” คาดช่วงเวลาหยุดระบาด
276._ COVID-19 Literacy
277._ 4 Wave จาก Covid-19 ต่อ ระบบสุขภาพไทย
278._ The Next Normal ภูมิคุ้มกันของสังคมไทยในอนาคต : โดย ธงชัย สมบูรณ์
279._ ดูชัดๆ! หมอทดลองเอง พิสูจน์ ใส่หน้ากากอนามัยวิ่ง อันตรายจริงหรือไม่
280._ เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ SARS-CoV2 ที่ทำให้เกิดโรคโควิด-19 ไม่ติดและไม่แพร่ผ่านสัตว์น้ำ :
281._ การ lockdown ต้องควบคู่กับการยกระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพ
282._ เตรียมความพร้อม ปลดล็อคสู่ ‘ฐานวิถีชีวิตใหม่’ ต้องปรับทั้ง กายใจ เศรษฐกิจ และสังคม ไปพร้อมกัน
283._ เรียน online ต่างกับเรียนในชั้นเรียน
284._ Covid-19 ในระดับโลกจะจบเมื่อไร ?
285._ โต๊ะเรียนควรห่างกันเท่าไร จึงจะเพียงพอในการลดโอกาสการแพร่เชื้ออย่างเหมาะสม
286._ จะหลีกเลี่ยงไวรัสโคโรนาอย่างไรในขณะที่โลกกำลังจะกลับมาเปิดใหม่
287._ คนตกสีที่อยู่อีกฝั่งหนึ่ง ​: ปัจฉิมโควิดกถา : NoNew,NoNormal
288._ Covid-19 ยังไม่มีทีท่าว่าจะขึ้นถึงจุดสูงสุด (Peak)
289._ สถานการณ์ Covid-19 (ณ.วันที่ 6 ตค.63)
290._ หมอทวี เผยความลับ จุดเริ่มต้น โควิด-19 ทบทวนความสำเร็จของไทย ป้องกันโรค
291._ ล้างมือ!ป้องกันโรคโคโรน่าไวรัสสายพันธุ์ใหม่2019ได้
292._ ไวรัสโคโรนา 2019 แพร่เร็ว-ตรวจยาก ‘หน้ากากอนามัย-ล้างมือ’ ยังจำเป็น
293._ สรุปสถานการณ์ระบาด และความรู้เชิงประจักษ์ ของโรคโคโรนาไวรัส (COVID-19)
294._ แบบแผนการระบาดของ COVID-19 จะจบเร็วหรือจบช้า
295._ Health Literacy รู่ดีแค่ไหนเมื่อไวรัสระบาด
296._ วิวัฒนาการชอง SARS-CoV-2 (ไวรัสที่ทำให้เกิดโรค COVID-19)
297._ หน้ากากอนามัยแบบผ้า (หน้ากากทางเลือก)
298._ เมื่อกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยง Covid-19 ต้องทำอย่างไร
299._ Coronavirus: Why You Must Act Now.
300._ พิจารณาข้อมูล COVID-19 ถึงเวลาแล้วที่จะต้องทำ # อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ
301._ ประเมินความสำเร็จของมาตรการการควบคุม COVID-19 ด้วย กราฟ
302._ สรุปข้อมูลการระบาดของ COVID-19 ในรอบ 3 เดือนที่ผ่านมา
303._ จะเชื่อการพยากรณ์จำนวนราย COVID-19 ค่ายไหนดี
304._ Beating Covid-19 ศุภวุฒิ สายเชื้อ
305._ การใช้ พรก.ฉุกเฉินของไทยส่งผลต่อจำนวนผู้ป่วย COVID-19 อย่างไร
306._ เชื้อ SARS-CoV2 ซึ่งเป็นต้นเหตุของ COVID-19 อยู่ในสิ่งแวดล้อมได้นานเท่าไร
307._ โลกจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร หลัง COVID-19 จบลง
308._ ไขข้อสงสัย รับมือ “ไวรัสโคโรนา”
309._ การระบาดอย่างรวดเร็วของโรคปอดบวมอู่ฮั่น โคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ 2019
310._ มารู้จักโคโรนาไวรัส สายพันธ์ใหม่ (clip สัมภาษณ์)
311._ ผู้เชี่ยวชาญแนะร่วมป้องกันเข้มงวดไวรัสโคโรน่า ลดความสูญเสียน้อยสุด
312._ จีนสร้าง รพ.หั่วเสินซาน ขนาด 1000 เตียงเสร็จภายใน 10 วัน เพื่อสร้างรองรับผู้ป่วย corona virus ที่อู่ฮั่น
313._ การติดต่อเชื้อโรคทางอากาศและการสวมหน้ากากอนามัย
314._ กรมสุขภาพจิต แนะใช้หลัก 3 ประการ คือ I am, I have และ I can
315._ ฟังหูไว้หู เรื่องไวรัวอู่ฮั่น
316._ การตรวจวินิจฉัยไวรัสอู่ฮั่นตรวจอย่างไรจึงมั่นใจว่าใช่ไม่ใช่
317._ ฝากคลอดพิเศษ เรื่องชอบธรรม หรือผิดจริยธรรม : โดย พญ.ชัญวลี ศรีสุโข
318._ การตรวจสุขภาพแต่ละช่วงวัย
319._ เตือนคนไทยเปลี่ยนวิธีกินยาพาราเซทตามอล กินมากเกิน ตับวาย
320._ Falling in Elderly การหกล้มในผู้สูงอายุ
321._ Osteoporosis ภาวะกระดูกพรุน
322._ ยาลดไข้ (พาราเซทตามอล) กินอย่างไรให้เหมาะสม
323._ ยาแก้อักเสบกับยาปฏิชีวนะต่างกันหรือไม่
324._ ปวดหัว ตรงไหน บอกอะไรเราบ้าง.. 2.42 นาที
325._ โรคไมเกรน โรคปวดหัวข้างเดียว (Migrain)
326._ การคัดกรองการทำงานของไต
327._ เพราะ อัลไซเมอร์ ไม่ใช่แค่ความจำเสื่อม
328._ แผลสด ใช้ยาอักเสบโรยหรือทาที่แผนได้หรือไม่
329._ โรคหมอนกระดูกคอเสื่อม
330._ ยาบางชนิดกินร่วมกับนมไม่ได้
331._ โรคน้ำในหูไม่เท่ากัน
332._ ยาฉีดหายเร็วกว่ายากิน จริงหรือ
333._ พลิกโฉมระบบสุขภาพปฐมภูมิด้วย Digital
334._ มะเร็งปากมดลูก เข้าใจใน 5 นาที ครบทุกเรื่องที่สำคัญ
335._ คู่มือ (Manual) การใช้งาน e Monitor (BSE & Screening)
336._ การติดตามและการพัฒนาผลการดำเนินการ โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม (The Rish นครราชสีมา)
337._ สรุปผลการดำเนินการโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม 2556-2563
338._ การติดตามและการพัฒนาผลการดำเนินการ โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม (อุทยานสมเด็จย่า 19 มีค.64)
339._ 3 นิ้ว 3 สัมผัส สกัดมะเร็งเต้านม
340._ การประชุมโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านมปี 2564
341._ วิดีโอ สอนวิธีการตรวจเต้านมด้วยตนเอง
342._ ศิริราช 130 ปี ศูนย์ถันยรักษ์เพื่อรักษามะเร็งเต้านม
343._ มะเร็งเต้านมเกิดจากอะไร รู้เร็ว หายได้
344._ แนะนำมูลนิธิถันยรักษ์
345._ ถ้าคลำพบก้อนที่เต้านมและแพทย์บอกว่าเป็นถุงน้ำ (Simple Cyst) ถ้าไม่เจาะออกจะเป็นอันตรายหรือไม่
346._ อาการของมะเร็งเต้านมที่พบได้ส่วนใหญ่มีอะไรบ้าง
347._ อะไรเป็นสาเหตุของมะเร็งเต้านม
348._ ไขความลับ มะเร็งเต้านมกับรังสีรักษา
349._ การผ่าตัดเพื่อเสริมสร้างเต้านมใหม่
350._ เข้าใจทุกประเด็นมะเร็งเต้านม
351._ โครงการสืบสานพระปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม
352._ ผลกระทบของการตรวจเต้านมสม่ำเสมอ ต่อ ขนาดก้อน ระยะ และอัตราการตายจากมะเร็งเต้านม
353._ สมุดบันทึกการตรวจเต้านมด้วยตนเอง
354._ คู่มือการใช้ BSE App
355._ Targeted Breast Ultrasound ฉบับ Web
356._ รายชื่อสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา
357._ การตรวจเต้านมด้วยเครื่องอัลตราซาวด์เฉพาะจุด (Web Vesion)
358._ Targeted Ultrasound Web Version)
359._ โปรแกรมช่วยประเมิน Staging (Web Version)
360._ หลักสูตร Breast Cancer Care Mananger
361._ ระบบข้อมูลโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม 2564
362._ โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม
363._ Clip แนะนำ e Learning
364._ Clip ระบาดวิทยา 1 part 1
365._ Clip ระบาดวิทยา 1 Part 2
366._ Clip ระบาดวิทยา 2
367._ Clip ระบบข้อมูลในโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม
368._ Breast Check ท้าผู้หญิงไทยตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตัวเอง
369._ BSE Activity Manual Download
370._ การฝึกอบรมครูฝึก ผู้สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม
371._ การประเมินระยะของมะเร็งเต้านม Breast Cancer Staging
372._ การคัดกรองความเสี่ยงของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมและแบ่ง Subtype
373._ Impact of regular Breast Self‐Examination on breast cancer size, stage, and mortality in Thailand
374._ การประชุมเพื่อนำร่องการใช้ App BSE ที่อำเภอสารภี เชียงใหม่
375._ ประวัติศาสตร์ของมะเร็งเต้านม
376._ ปัจจัยเสี่ยงต่อมะเร็งเต้าม (Breast Cancer Risk factors)
377._ ระยะ (Staging) ของ มะเร็งเต้านมตามระบบ TNM
378._ การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม (Breast Cancer Screening)
379._ อาการและอาการแสดงของมะเร็งเต้านม (Sign and Symptom of breast cancer)
380._ ประเภทของมะเร็งเต้านม (Breast Cancer Type)
381._ การรักษามะเร็งเต้านม (Breast Cancer Treatment)
382._ Gallen International Breast Cancer Conference 2009-2019
383._ พยาธิวิทยา และการรักษามะเร็งเต้านม
384._ การผ่าตัดต่อมน้ำเหลืองที่รักแร้ และการทำ Sentinel Node
385._ ประเมินความเสี่ยงเพื่อจำแนก Subtype ของมะเร็งเต้านม
386._ บทบาทของรังสีรักษาในการรักษามะเร็งเต้านม
387._ ตรวจ Oncotype Dx แล้วไม่ต้องให้เคมีบำบัดใช่ไหม
388._ ความท้าทายและแนวทางการจัดการมะเร็งเต้านมในประเทศไทย
389._ หลักสูตร Breast Cancer Care Mananger
390._ Case Manager Concept
391._ บทบาทและสมรรถนะของ Breast Cancer Case Manager
392._ แบบรายงานผลการดำเนินการงานเฝ้าระวังมะเร็งเต้านม(สามารถปรับได้)
393._ ระบบเฝ้าระวังมะเร็งเต้านม (BCSS) กรมอนามัย แบบฟอร์มรายบุคคล (Form_BCI)
394._ คู่มือการบันทึกข้อมูลในโปรแกรม Breast Cancer (BCI)
395._ แบบประเมินการตรวจเต้านมด้วยตนเองของหญิง 30-70 โดย อสม
396._ สรุปโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านมปี 2556-2560
397._ คู่มือการทำ Targeted Ultrasound (ศูนย์ถันยรักษ์)
398._ Effect of Provicial campaign in breast health awareness for early breast cancer Detection
399._ ระบบข้อมูล โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม Phase II
400._ Targeted Breast Ultrasound
401._ การคัดกรองมะเร็งเต้านมที่หมาะสม
402._ แนวทางการตรวจดักรอง การวินิจฉัย และการรักษามะเร็งเต้านม
403._ Cancer Registry 2015
404._ Effect of provincial Campaign in breast health awareness for early breast cancer detection นพ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล
405._ ประสิทธิผลของการตรวจเต้านมด้วยตนเองอย่างสม่ำเสมอ ร่วมกับการใช้สมุดบันทึกการตรวจเต้านมด้วยตนเอง ในการคัดกรองมะเร็งเต้านมในประเทศไทย (วารสาร HEALTH)
406._ ประสิทธิผลของการตรวจเต้านมด้วยตนเองอย่างสม่ำเสมอ ร่วมกับการใช้สมุดบันทึกการตรวจเต้านมด้วยตนเอง ในการคัดกรองมะเร็งเต้านมในประเทศไทย (Full paper)
407._ การตรวจ Estrogen ,Progesteron Receptor และ Ki-67 ด้วยวิธี (Immuno histo chemistry : IHC)
408._ An update on breast cancer multigene prognostic test :Emergent clinical Biomarker
409._ Randomized Trial of Breast Self-Examination in Shanghai: Final Results
410._ Summary of Expert Concensus in Breat Cancer St Gallen Conference (ภาษาไทย)
411._ Early Breat Cancer Expert Concencus St Gallen 2007
412._ Early Breat Cancer Expert Concencus St Gallen 2009
413._ Early Breat Cancer Expert Concencus St Gallen 2011
414._ Early Breat Cancer Expert Concencus St Gallen 2013
415._ Early Breat Cancer Expert Concencus St Gallen 2015
416._ Early Breat Cancer Expert Concencus St Gallen 2017
417._ Early Breat Cancer Expert Concencus St Gallen 2019
418._ วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต
419._ Essential Gramma for Graduate Study
420._ Foundation of Neuro Science
421._ กัญชาลิซึ่ม…
422._ แพทย์สภาสรุปข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกัญชา
423._ ประกาศราชวิทยากุมารแพทย์ ไม่ควรนำกัญชาหรือสารสกัดจากกัญชามารักษาโรคในเด็
424._ พรบ.ยาเสพติด (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 (แก้ไขเกี่ยวกับเรื่องกัญชา)
425._ การใช้กัญชาทางการแพทย์ กรมการแพทย์
426._ ประกาศ กสธ.เรื่องการแจ้งการมีไว้ในครอบครองกัญชา (หมดเขต 16 พค.62)
427._ ประกาศ กสธ. การครอบครองยาเสพติดประเภทที่ 5 (กัญชา) สำหรัยผู้ป่วย
428._ ประกาศ กสธ. กำหนดให้ยาเสพติดประเภทที่ 5 เฉพาะกัญชา ตกเป็นของ กระทรวงสาธารณสุข
429._ ประกาศ กสธ. กำหนดตำรับยาเสพติดประเภทที่ 5 ที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ที่ให้เสพเพื่อการรักษาโรคและวิจัยได้
430._ กัญชาทางการแพทย์
431._ ตอบคำถามเรื่องกัญชา โดย นพ. สันต์ ใจยอดศิลป์
432._ ‘กัญชา’ ไม่ช่วยรักษาโรคเอดส์ หมอชี้คนไข้เมินยาต้านอาการยิ่งทรุดหนัก
433._ ประโยชน์ของกัญชา ทางการแพทย์ไม่มีคำว่าล่าสุด
434._ หญ้าไม่ใช่ศัตรูพืช เปลี่ยนหญ้าให้เป็นปุ๋ย
435._ เกิดดับในกายและจิต ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์
436._ ดวงตาเห็นญาณ ปฏิจจสมุปบาท
437._ ปฏิปทาในปฏิจจสมุปบาท
438._ งานศพ New Normal ลดขั้นตอนพิธีกรรมหลังความตาย
439._ ผู้ไม่เลี้ยวกลับ โดย ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์
440._ เมื่อพุทธศาสนาต้องอพยพจาก…อินเดีย : พลเอก นิพัทธ์ทองเล็ก
441._ ศาสนา-การเมือง‘สนองอำนาจรัฐ’ เวรทำกรรมแต่ง คนไม่เท่ากัน สุจิตต์ วงศ์เทศ
442._ จิตอัตโนมัติ โดย ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์
443._ การเดินทางในอริยสัจ
444._ ธรรมฝ่ายตรัสรู้ : โดย ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์
445._ ปัญญาของโพชฌงค์ โดย ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์
446._ Introduction to Epidemiology
447._ Epidemiological Study
448._ การทดสอบความสัมพันธ์ทางระบาดวิทยาและทางสถิติ
449._ Bias in Clinical Research
450._ Type 1 & Type 2 Error and Screening Test
451._ การคำนวณหา Sample Size ด้วย Epi Info
452._ หา Adjusted OR ,RR ด้วย Tables (2x2xN) ใน Epi Info
453._ การหา RISK ( OR Mantel Haenszel ) ด้วย SPSS
454._ SPSS - Open data, Label ,Transform data
455._ SPSS - Analyze 1
456._ SPSS - Analyze 2
457._ กระบวนการให้คำปรึกษากรณีที่พบก้อนหรือเป็นมะเร็งเต้านม
458._ Counseling เพื่อสร้างความตระหนักต่อการทำ BSE (1)
459._ Counselling หลังจาก CBE แล้วพบผิดปกติ (2)
460._ Counselling ก่อนและหลังจาก Mammogram พบผิดปกติ (3)
461._ แนวคิดในการทำงานในระบบสุขภาพแนวใหม่
462._ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
463._ หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า’ แบบไทย คำชมจาก ‘บัน คี มุน’ ความสำเร็จที่ทั่วโลกถือเป็นตัวอย่าง
464._ สรุปแนวคิดในการปฏิรูประบบส่งเสริมสุขภาพ
465._ ทิศทางการปฏิรูประบบสาธารณสุขใยุคปัจจุบัน
466._ ทำไมถึงต้องมีการปฏิรูประบบสาธารณสุข
467._ 17 ปี ระบบหลักประกันสุขภาพไทย
468._ ส่องทุนมนุษย์ไทย ด้วย HCI (Human Capital Index)
469._ อดีต รมว.คนดัง ‘วีระศักดิ์ โควสุรัตน์’ วิเคราะห์ ‘กฎหมายของประเทศไทย’
470._ ‘เจ้าขุน’ ซินโดรม : โดย กล้า สมุทวณิช
471._ Digital Transformation : โดย วิฑูรย์ สิมะโชคดี
472._ Review Health Litercy Healthcare Setting
473._ Standard of Health Literacy Healthcare Setting
474._ Ten Attributes of Health Literate Health Care Organizations
475._ The health literate health care organization 10 items questionnaire
476._ องค์ประกอบของมาตรฐานระบบคุณภาพระดับชาติและนานาชาติ
477._ Astana Declaration (ปฏิญญาแอสตานา)
478._ Designing health-literate health care organization: A literature review
479._ Health Literacy Survey in EU และ ประเทศต่างๆ
480._ การขับเคลื่อน Health Literacy ในประเทศไทย
481._ เครื่องมือวัด Health Literacy
482._ Health Literate Healthcar Organization (HLHCO) Jürgen M. Pelikan
483._ ถอดบทเรียนการขับเคลื่อน Health Literacy ใน USA
484._ ถอดบทเรียนการขับเคลื่อน Health Literacy ในประเทศ Austria
485._ Health literacy policies: European perspectives Iris van der Heide, Monique Heijmans and Jany Rademakers
486._ ถอดบทเรียนการขับเคลื่อน Health Literacy ในประเทศ Australia
487._ Evoving Concept of Health Literacy From Saranac lake to shanghai declaration
488._ ทักษะทางการเงินและการออมเพื่อการเกษียณ ธนาคารแห่งประเทศไทย
489._ การสำรวจทักษะทางเงินของประเทศไทย ปี 2559 ธนาคารแห่งประเทศไทย
490._ แบบสำรวจ Finaicail Skill ของ ธนาคารแห่งปรเทศไทย
491._ สุรเกียรติ เสถียรไทย ชี้ทิศทางการเมือง เศรษฐกิจ และต่างประเทศ ปี 2564
492._ ผู้ว่าแบงค์ชาติ ร่ายเมกกะเทรด์ที่ภาคธุรกิจต้องเตรียมรับมือ
493._ งบ 63 และ 64 ต่างพากันไปตายดาบหน้า
494._ ถอดรหัสการดำเนินนโยบายการเงินแบบ Data Dependency
495._ ส่อง 5 เทรนด์ เปลี่ยนทศวรรษ 2020s
496._ ของมันต้องมี : โดย วิฑูรย์ สิมะโชคดี
497._ Media Literacy
498._ ความซับซ้อนของข่าวลวง
499._ วัฒนธรรม การสื่อสาร และการออกแบบเชิงมโนภาพ (Culture, Communication, and Conceptual Design)
500._ เทคนิคการเป็นวิทยากร
501._ 50 เทคนิคการเขียน PHP ให้เร็วขั้นสุดและถูกต้อง
502._ เปลี่ยนหอคอยงาช้างเป็น Innovation Hub เบื้องหลังบทบาทใหม่จุฬา ดร.ณัฐชา ทวีแสงสกุลไทย
503._ 5 G จะมาแล้ว 5G คืออะไร 5 G จะใช้ประโยชน์อย่างไร
504._ Digital Transformation พอ.ดร.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ
505._ เลขาฯกสทช. ชี้โลกยุคใหม่ อิทธิพล OTT ชี้นำให้ใครเป็นนายกรัฐมนตรีได้
506._ คลังสินค้า”อัจฉริยะ”คือหัวใจ ของดิจิทัลซัพพลายเชนในอาเซียน
507._ สอน word : การแก้ปัญหาขนาดตัวอักษรภาษาอังกฤษและภาษาไทยให้เท่ากัน
508._ สอน Power Point : การแก้ปัญหาขนาดตัวอักษรภาษาอังกฤษและภาษาไทยให้เท่ากัน
509._ สอน Power Point : เทคนิคการสร้าง Smart Art
510._ สอน Power Point : แปลง Text เป็น Vector เพื่อสร้าง Text Effect
511._ Chart JS เครื่องมือเขียนกราฟที่รองรับ Boostrap
512._ การพัฒนาระบบไอทีภาครัฐรุมสกรัมตีกันกระจาย หาใช่ Agile development
513._ เปิดประตู Digital Office ใน SCG หน่วยงานที่ไม่เคยเริ่มต้นที่ดิจิทัลเทคโนโลยีแต่เริ่มที่ “ลูกค้า”
514._ การสอนสถิติแบบผิดๆ ว่าด้วย z-test และ t-test เมื่อ n>30 หรือ n<30 สำหรับการทดสอบค่าเฉลี่ยในวงวิชาการไทย (และต่างประเทศ)
515._ แปด เทรนด์ที่องค์กรควรเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัล
516._ ครูในยุค Disruption
517._ การรู้สารสนเทศ
518._ เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับชีวิตประจำวัน
519._ การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
520._ เทคนิคการแก้ปัญหาเพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21
521._ Internet of Things เพื่อชีวิตความเป็นอยู่
522._ การประยุกต์ใช้สถิติและโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการวิจัยทางสังคมและสุขภาพ
523._ หลักการวัดและประเมินผลการศึกษา (สำหรับครูผู้สอนและนักวิจัย)
524._ พื้นฐานการประกอบการสู่ 4.0
525._ สินามิดิจิทัล ภัยใหม่คน (ทั้ว) เมือง
526._ ถอดรหัสผลกระทบและการเปลี่ยนแปลง ภาคอุตสาหกรรมไอทีระดับประเทศ จากเมกะเทรนด์ ‘ดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่น’และ’สมาร์ทซิตี้’
527._ คนตกสีที่อยู่อีกฝั่งหนึ่ง : นิติธรรมใคร นิติธรรมมัน(1)
528._ ชำแหละระบบ ‘ราชการไทย’ จากวัฒนธรรมองค์กร สู่มือประคองระบบ ‘อำนาจ’
529._ “ธีรยุทธ”ชี้”ความเมือง”ครอบงำไทย แทนที่ระบบคิดแบบ “การเมือง” 
530._ 2563 พึงรักษางานที่มีอยู่ ทางออกดีที่สุด “แรงงานไทย”
531._ ประวัติความเป็นมาของเครื่องหมายลูกเสือ
532._ เหรียญราชนิยม รัชกาลที่ 6
533._ จอมพล สมเด็จพระราชปิตุลาบรมพงศาภิมุข เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช
534._ หม่อมเจ้าสฤษดิเดช ชยางกูร
535._ ประวัติเสือป่าและลูกเสือ
536._ การประลองยุทธ์เสือป่าและลูกเสือ
537._ รัชกาลที่ 6 เสด็จราชบุรี 18-25 ก.ย.2456
538._ การเดินทางไกลของเสือป่าและลูกเสือ ในปี 2457 (จมืนอมร ดรุณารักษ์)
539._ กรมกองเสือป่า
540._ ร .6 เสด็จทอดพระเนตรไฟฉายของทหารที่หน้าอาคารเสือป่า 20 กันยายน 2456
541._ ธงเสือป่า "ธงมหาศารทูลธวัช " และ ธงศารทูลธวัช (ประจำกรม)
542._ ธงประจำกองลูกเสือหลวง ประจำมณฑล ประจำจังหวัด
543._ สโมสรเสือป่า ราชบุรี
544._ หน่วยควบคุมคุดทะราด ของจังหวัดราชบุรี
545._ สนามบินของทหารในจังหวัดราชบุรี เมื่อปี 2456
546._ การแลกเปลี่ยนที่ดินระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ กับ กรมอนามัยในปี 2510
547._ เรื่องเล่าเมื่อครั้งรับเสด็จ ร.8,ร 9 และสมเด็จย่าที่ อาคารสโมสรเสือป่า
548._ สถานที่ประวัติริมแม่น้ำแม่กลอง
549._ 4 ชั่วโมงประวัติศาสตร์ เสด็จประพาส ‘สำเพ็ง’ 3 มิถุนายน 2489 4 ชั่วโมงประวัติศาสตร์ เสด็จประพาส ‘สำเพ็ง’ 3 มิถุนายน 2489
550._ คู่มือการบันทึกเอกสาร SOP หรือคู่มือต่างๆ
551._ PMQA 4.0 อ.กิตติณัฐ พนมฤทธิ์
552._ แนวทางการเขียน Application Report ดร.ภาวนาก กิตติวิมลชัย
553._ Digital Transformation Canvas (บันทึกจากการอ่าน)
554._ PMQA 4.0 ปี 2564 อ.กิตติณัฐ พนมฤทธิ์
555._ PMQA 4.0 ปี 2564 สำนักงาน กพร.
556._ คุณภาพคือความอยู่รอด ตอน คุณภาพของ StartUp : โดย วิฑูรย์ สิมะโชคดี
557._ PMQA 4.0
558._ Input for PMQA 2562 & 4.0
559._ TQA New Criteria 2020 - Ecosystem, Supply Network, Culture
560._ คุณภาพคือความอยู่รอด ตอน ใครจะอุ้มช้างออกไปนอกห้อง : โดย วิฑูรย์ สิมะโชคดี
561._ คุณภาพฝังตัวในทุกสิ่ง : โดย วิฑูรย์ สิมะโชคดี
562._ PMQA Overall
563._ PMQA concepts
564._ PMQA Core Value
565._ PMQA - key Orgnization Factors (Context)
566._ PMQA - Criteria
567._ PMQA - Path to performance Excellence
568._ Organization Profile (OP)
569._ หมวดที่ 1 การนำองค์กร
570._ หมวดที่ 2 การวางแผนเชิงกลยุทธ์
571._ หมวด 3 การมุ่งเน้นลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย (CS)
572._ หมวด 4 การวัด วิเคราะห์ และการจัดการความรู้
573._ หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร
574._ หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ
575._ หมวดที่ 7 ผลลัพธ์
576._ ล้มแล้ว ลุกเร็ว (Resilience) วิฑูรย์ สิมะโชคดี
577._ การจัดการระบบนิเวศธุรกิจในยุคดิจิทัล
578._ คุณภาพคือความอยู่รอด ตอน อย่าให้อดีตกำหนดอนาคต
579._ คุณภาพคือความอยู่รอด : เชิงรุก กับ เชิงรับ : โดย วิฑูรย์ สิมะโชคดี
580._ อยู่-อย่าง-ยิว โดย พลเอก นิพัทธ์ ทองเล็ก
581._ เยรูซาเลม..มหานครศักดิ์สิทธิ์ 3 ศาสนา โดย พลเอก นิพัทธ์ ทองเล็ก
582._ ดินแดนไทย ‘ได้มา-คืนไป’ สมัยแรกสุด แค่ภาคกลาง
583._ จาก "บ้านท่าจีน" ข้ามไปสู่เมียนมา พลเอก นิพัทธ์ ทองเล็ก
584._ คนไทยมาจาก‘โน่น นั่น นี่’! ‘นิธิ’กางแผนที่ ‘ขรรค์ชัย-สุจิตต์’ เช็กอิน ‘โซเมีย’
585._ ‘ไทย’ มีบรรพชนเป็น ‘ชาวเขา’ บริเวณจีนตอนใต้ เรียก ‘โซเมีย’ เหนือสุดของอุษาคเนย์โบราณ โดย สุจิตต์ วงษ์เทศ รวบรวมมารายงาน
586._ ภูสามเส้า-ขุนน้ำนางนอน จากพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์สู่การท่องเที่ยว โดย อ.ศรีศักร วัลลิโภดม ภูสามเส้า-ขุนน้ำนางนอน จากพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์สู่การท่องเที่ยว โดย อ.ศรีศักร วัลลิโภดม
587._ ความสำเร็จดีใจได้วันเดียว
588._ ลำดัยเหตุการณ์การช่วยชีวิต 13 ชีวิตทีมหมูป่า
589._ รายละเอียดการช่วย 13 หมูป่า
590._ เพลงประจำโรงเรียนเทพศิรินทร์