Interesting Topic
1._ Concept and Principle of Health and Health Promotion System
2._ Health Promotion Gloosary
3._ Alma-Ata Declaration on Primary health care .
4._ 1st Global Health promotion Conference & Ottawa Charter for Health promotion 1986
5._ 2nd Global Health promotion Conference Adelaide :1988 ; Healthy Public Policy
6._ 3rd Global Health promotion Conference & Sundsvall Statement on Suportive Environment for health 1991
7._ 4th Global Health promotion Conference & Jakarta Declaration : Health promotion on 21st Century
8._ 5th Global Health promotion Conference Mexico 2000 Bridging the equity gap (Thai)
9._ 5th Global Health promotion Conference Mexico 2000 Report (Eng)
10._ 6th Global Health promotion Conference & Bangkok Charter 2005
11._ 6th Global Health promotion Conference Report
12._ 7th Global Health promotion Conference ; Nairubi 2009 ; Closed the implementation gap
13._ 8th Global Health promotion Conference & Helsinki Statement 2013
14._ 8th Global Health promotion Conference & Frame work of Health in all policy - Thai
15._ 8th Global Health promotion Conference & Frame work of Health in all policy - Eng
16._ 9th Global Health promotion Conference & Shanghai Declaration
17._ Summary of 9th Global Health promotion Conference -Health promotion and SDGs
18._ 9th Global Health promotion Conference & Concensus on Healthy City - Thai
19._ กว่า 3 ทศวรรษสาธารณสุขไทย (คัดลอกจาก Hfocus 2014-07-13)
20._ Global Health Promotion scaling up for 2015 - A brief review for major impact and development over the past 20 years and challencges for 2015 (WHO)
21._ Astana Declaration
22._ การพัฒนาเส้นทางสุขภาพทางสุขภาพ (Life Course Approach หรือ LCA)
23._ HAPPEN Scoring for the Happening of Neo Health (Ideal Health system of Dr.Kaiwut Kuanhin)
24._ วิวัฒนาการค่ากลาง
25._ Sustainable Concept and strategy
26._ Health Literacy ความรู้ ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในเรื่องสุขภาพ
27._ The evolution concept of Health Literacy Don. Nutbeam
28._ Where do we go from here (The evolving concept of Health Literacy Don Nutbeam)
29._ The Evolving concept of Health Literacy : New direction of health literacy study (Rima E Rudd)
30._ ทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับ Health Literacy ในปี 2009
31._ The Solid Fact : Health Literacy - WHO
32._ The Solid Fact : Health Literacy - ไทย
33._ Health Literacy เอกสารประกอบการบรรยาย อ.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์
34._ รายงานการประชุมเพื่อจัดระบบเฝ้าระวังและตอบโต้ความเสี่ยงเพื่อเพิ่มความรอบรู้ด้านสุขภาพ
35._ นิยามและการสำรวจความรอบรู้ด้านสุขภาพของประเทศในยุโรป (HLS-EU)
36._ ความรอบรู้ด้านสุขภาพ คือ ปัจจัยกำหนดสุขภาพที่สำคัญ
37._ ความรอบรู้ด้านสุขภาพจำกัด : ปัญหาที่ประเมินต่ำกว่าความเป็นจริง และเป็นประเด็นท้าทายเรื่องความไม่เท่าเทียม
38._ ความรอบรู้ด้านสุขภาพ : สามารถฟื้นคืนสุขภาพของบุคคลและชุมชน (Resilience)
39._ คุณลักษณะของ Health Literate Setting
40._ ความรอบรู้ด้านสุขภาพ คือ คุณลักษณะหลักใน Healthy City
41._ คุณลักษณะของ องค์กรที่เป็นมิตรกับความรอบรู้ด้านสุขภาพ
42._ Setting การศึกษา (Educational Setting)
43._ Market Place and Community setting
44._ Setting สถานประกอบการ (Workplace Setting)
45._ Setting สถานบริการสุขภาพ (Healthcare Setting)
46._ สื่อและการสื่อสาร (Media and communication)
47._ Social Media and online Health
48._ การพัฒนานโยบายสำหรับความรอบรู้ด้านสุขภาพในระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับภูมิภาค
49._ ประสบการณ์การขับเคลื่อนความรอบรู้ด้านสุขภาพเชิงนโยบาบายของประเทศต่างๆ
50._ การขับเคลื่อนความรอบรู้ด้านสุขภาพในประเทศไทย
51._ Health Literacy นิยามและแนวคิด และ Intervention
52._ การดื่มน้ำ ดื่มเท่าไร น้ำอุ่น น้ำเย็น แตกต่างกันหรือไม่
53._ Health Literacy & Health Promotion เชื่อมโยงกันอย่างไร
54._ การขับเคลื่อน Health Literacy ความรอบรู้ด้านสุขภาพ
55._ Health Education ความท้าทายในศตวรรษที่ 21 ในการยกระดับ Health Literacy
56._ 7th International Health Literacy Conference Ho Chi Minh city Vietnam
57._ วิวัฒนาการของ นิยามและ Concept ของ Health Literacy
58._ Health Litercy as the population Strategy - Nutbean D.
59._ ประเมินการขาดอาหารรุนแรงแบบฉับพลันในเด็ก 6-60 เดือน (Severe Acute Malnutrion หรื SAM) - WHO
60._ ความยืดหยุ่น ทักษะแห่งอนาคต
61._ Information Education Communication Lesson from past : Perfective for the future :WHO
62._ 9 Soft Skill วิฑูรย์ สิมะโชคดี
63._ การเรียนรู้โดยใช้กระบวนการ TPCK (Technology- Pedagogical- Content- Knowledge) ดิเรก พรสีมา
64._ ไอโอดีน พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย
65._ เหตุผลที่ไม่ควรกินชานมไข่มุกบ่อยๆ
66._ คนไทยบริโภคเกลือและโซเดียมเกินความจำเป็น
67._ อาหารอะไร ยิ่งกินมาก ยิ่งแก่เร็ว ดูไว้นะครับ
68._ วิธีล้างผัก ผลไม้ที่ถูกต้องครับ
69._ ทำไมคนไทยถึงเป็นโรคตับกันมาก ไขมัน พอกตับ ตับแข็ง
70._ คำแนะนำของ WHO ในเรื่องกิจกรรมทางกายสำหรับเด็กและวับรุ่น (PA in Child & Adolescent)
71._ คำแนะนำของ WHO ในเรื่องกิจกรรมทางกายสำหรับผู้ใหญ่ 18-64 ปี
72._ คำแนะนำของ WHO ในเรื่องกิจกรรมทางกายสำหรับผู้สูงอายุ 65 ปี ขึ้นไป
73._ คีตะมวยไทย 10 ท่า
74._ แนวทางการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงต่อการมีกิจกรรมทางกายในระดับปานกล่างและหนักด้วย PAR-Q-plus
75._ การประเมินความพร้อมก่อนออกกำลังกาย PAR-Q+2019 Thai (Physical Activity Readiness Questionare)
76._ สอนคีตะมวยไทย 10 ท่า
77._ 12 ท่ากายบริหารสไตล์ไทย
78._ Global Recommendation on Physical Activity for Health
79._ ดูแลกระดูกแบบไม่ต้องเสียเงิน
80._ การป้องกันการบาดเจ็บทางการกีฬา
81._ วิ่งเปลี่ยนชีวิต จากชายอ้วนมากโรคมาเป็นนักวิ่งมาราธอนแถวหน้า
82._ " 5 ประวัติศาสตร์ มาราธอน” โลก สกู๊ปพิเศษ มติชน 19 ตค.62
83._ เมื่อญี่ปุ่นออกกฎหมายลดพุงประชาชน 21 สค.2556
84._ การลดน้ำหนักและมาตรการในการลดน้ำหนัก
85._ เส้นรอบเอวและดัชนีมวลกายเกินเกณฑ์
86._ ตรวจเต้านมด้วยตนเอง 3 นิ้ว 3 สัมผัส
87._ เครื่องมือประเมินการเจริญเติบโตในเด็ก Child Growth ของกรมอนาม้ย และ WHO
88._ เครื่องมือคัดกรองสำหรับผู้สูงอายุ ภาวะพึ่งพิง (ADL,TAI)
89._ TAI (Typology of Ageing Illustration) เครื่่องมือคัดกรองภาวะพึ่งพิง
90._ ดูแลอย่างไรเมื่อเป็นโรคกระดูกพรุน
91._ เครื่องมือประเมินความเสี่ยงโรคหลอดเลือดของหัวใจหรือสมอง CVD Risk
92._ ไขมันในเลือดสูง เมื่อไหร่ถึงต้องกินยาลดไขมัน (Follow NCEP ATP III)
93._ น้ำตาลในเลือด เมื่อไหร่ถึงจัดว่าสูง ?
94._ การประเมินความเสี่ยงต่อกระดูกหัก
95._ โลหิตจาง ภัยเงียบที่บั้นทอนประสิทธิภาพในที่ทำงาน
96._ การประเมินสมรรถภาพทางกาย (Physical Fitness) ที่ใช้ในประเทศไทย
97._ ความดันโลหิตสูง ปัญหาที่สำคัญของประเทศไทย
98._ การทำงานของไต จะตรวจ Lab อะไรเพื่อดูการทำงาน
99._ ประเมินน้ำหนัก ส่วนสูง เด็ก 0-18 ปี กรมอนามัย
100._ ประเมินน้ำหนัก ส่วนสูง เด็ก 0-18 ปี กรมอนามัย (ทราบวันเดือนปีเกิด)
101._ ประเมินน้ำหนัก ส่วนสูง เด็ก 0-5 ปี WHO
102._ ประเมินน้ำหนัก ส่วนสูง เด็ก 0-5 ปี WHO (ทราบวันเดือนปีเกิด)
103._ คำนวณ BMI และการใช้พลังงานต่อวัน (Total Energy Expenditure)
104._ ประเมิน ADL
105._ ประเมิน TAI
106._ CVD Risk For Thai
107._ CVD Risk Framingham 10 year risk
108._ การประเมินโอกาสความเสี่ยงต่อสุขภาพโดยใช้ข้อมูลจากการตรวจสุชภาพประจำปี (Check up)
109._ การประเมินผล Lab จากการตรวจสุขภาพประจำปี
110._ ประเมินการทำงานของไตในคนปกติ (GFR)
111._ ประเมินการทำงานของไตในคนที่เป็นไตวายเรื้อรัง (CKD)
112._ การประเมินความเสี่ยงกระดูกหักโดยใช้ BMI (WHO-FRAX-BMI-Thai)
113._ การประเมินความเสี่ยงกระดูกหักโดยใช้ความหนาแน่นมวลกระดูก (WHO-FRAX-BMD-Thai)
114._ การประเมินความเสี่ยงกระดูกหักโดยใช้ KKOS
115._ การประเมินสมรรถภาพทางกาย (Fitness) ของผู้รับบริการที่คลินิก
116._ ประเมิน Fitness ด้วยการวิดพื้น (Push up) และ Curl Up
117._ ประเมิน Fitness ด้วยการเดิน (Rockport ,UKK) และการวิ่ง 2.4 กม.(Cooper)
118._ ประเมิน Fitness ด้วยการวัดแรงเหยีดแขน (Bench Press) และขา (Leg Press)
119._ การคัดกรองโรคซึมเศร้า
120._ Promote Health Promote SDGs
121._ Healtht Literacy ในฐานะที่เป็นวาระของโลกและวาระของประเทศไทย
122._ Health Promotion as Public Health Goal
123._ 3 เสาหลักในคำประกาศเซี่ยงไฮ้ (Shanghai Declaration)
124._ Otawa Charter ปฐมบทของการส่งเสริมสุขภาพ
125._ Bangkok Charter 2005 และ Jakatar Declaration 1997
126._ ฟันแท้ ฟันน้ำนม และช่วงเวลาของการขึ้นและการหลุด
127._ ครู ตชด. ท่องโลกช่องปากกับหมอฟันมหิดล
128._ คนญี่ปุ่นหายปีละเกือบครึ่งล้าน
129._ กลุ่มอาการที่สำคัญในผู้สูงอายุ
130._ การออกกำลังกายในผู้สูงอายุ
131._ การฝึกการหกล้ม
132._ สังคมสูงวัย สงครามใหม่ของคนไทย
133._ Intermediate Care การดูแลผู้ป่วยในระยะฟื้นฟู
134._ รพ.รามาฯกับ รพ.ท่าวุ้ง ใช้ระบบ Intermediate Care
135._ การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง
136._ ประกาศราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ที่ 3/2563 เรื่อง
137._ Burn out ภาวะหมดไฟในการทำงาน
138._ แบบประเมินภาวะหมดไฟในการทำงาน (Burn Out Self Test)
139._ เรื่องเล็กผู้ใหญ่ เรื่องใหญ่เด็ก 9 วิธีรับมือเมื่อลูกโดน ‘บูลลี่’
140._ เปรียบเทียบเกณฑ์อ้างอิงการเจริญเติบโตในเด็ก 6-19 ปี ของกรมอนามัย
141._ Down load โปรแกรม Excel ประเมินภาวะการเจริญเติบโตของเด็ก 0-19 ปี (kotchakorn Version 2)
142._ การวัดเส้นรอบศีรษะในเด็ก 0-5 ปี
143._ App Child Care (0-18 years -Growth,Development,Vaccine,Dental,Anemia)
144._ การประเมินการเจริญเติบโตในเด็ก (Child Growth Evaluation WFA,HFA,WFH)
145._ มาตรฐานน้ำหนักส่วนสูงเด็ก 0-18 ปี กรมอนามัย (DOH Growth)
146._ โลหิตจาง ภัยเงียบที่บั่นทอนสติปัญญาเด็ก และผลิตภาพในการทำงานของวัยผู้ใหญ่
147._ Child Development กว่าจะเป็น DSPM , DAIM
148._ การส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
149._ เครื่องมือประเมินพัฒนาการเด็ก 0-60 เดือนด้วย DSPM
150._ เครื่องมือประเมินพัฒนาการเด็กกลุ่มเสี่ยง 0-60 เดือน ด้วย DAIM
151._ Denver II
152._ WHO Child Growth Standard
153._ ตรวจพัฒนาการ ด้วย DSPM ช่วงอายุ 0-1 ด.
154._ ตรวจพัฒนาการ ด้วย DSPM ช่วงอายุ 1-2 ด
155._ ตรวจพัฒนาการ ด้วย DSPM ช่วงอายุ 3-4 ด
156._ ตรวจพัฒนาการ ด้วย DSPM ช่วงอายุ 5-6 ด
157._ ตรวจพัฒนาการ ด้วย DSPM ช่วงอายุ 7-8 ด
158._ ตรวจพัฒนาการ ด้วย DSPM ช่วงอายุ 9 ด
159._ ตรวจพัฒนาการ ด้วย DSPM ช่วงอายุ 10-12 ด
160._ ตรวจพัฒนาการ ด้วย DSPM ช่วงอายุ 13-15 ด
161._ ตรวจพัฒนาการ ด้วย DSPM ช่วงอายุ 16-17 ด
162._ ตรวจพัฒนาการ ด้วย DSPM ช่วงอายุ 18 ด
163._ ตรวจพัฒนาการ ด้วย DSPM ช่วงอายุ 19-24 ด
164._ ตรวจพัฒนาการ ด้วย DSPM ช่วงอายุ 25-29 ด
165._ ตรวจพัฒนาการ ด้วย DSPM ช่วงอายุ 30 ด
166._ ตรวจพัฒนาการ ด้วย DSPM ช่วงอายุ 31-36 ด
167._ ตรวจพัฒนาการ ด้วย DSPM ช่วงอายุ 37-41 ด
168._ ตรวจพัฒนาการ ด้วย DSPM ช่วงอายุ 42 ด
169._ ตรวจพัฒนาการ ด้วย DSPM ช่วงอายุ 43-48 ด
170._ ตรวจพัฒนาการ ด้วย DSPM ช่วงอายุ 49-54 ด
171._ ตรวจพัฒนาการ ด้วย DSPM ช่วงอายุ 55-60 ด
172._ ตรวจพัฒนาการ ด้วย DSPM ช่วงอายุ 60 เดือน
173._ ตรวจพัฒนาการ ด้วย DSPM ช่วงอายุ 61-66 เดือน
174._ ตรวจพัฒนาการ ด้วย DSPM ช่วงอายุ 67-72 เดือน
175._ ตรวจพัฒนาการ ด้วย DSPM ช่วงอายุ 73-78 เดือน
176._ การตรวจพัฒนาการของระบบประสาทด้วย DAIM
177._ ตรวจพัฒนาการ ด้วย DAIM ช่วงแรกเกิด
178._ ตรวจพัฒนาการ ด้วย DAIM อายุ 1 เดือน
179._ ตรวจพัฒนาการ ด้วย DAIM อายุ 2 เดือน
180._ ตรวจพัฒนาการ ด้วย DAIM_DSPM ช่วงอายุ 3-4 ด
181._ ตรวจพัฒนาการ ด้วย DAIM อายุ 5-6 เดือน
182._ ตรวจพัฒนาการ ด้วย DAIM_DSPM ช่วงอายุ 7-8 ด
183._ ตรวจพัฒนาการ ด้วย DAIM_DSPM ช่วงอายุ 9 ด
184._ ตรวจพัฒนาการ ด้วย DAIM_DSPM ช่วงอายุ 10-12 ด
185._ ตรวจพัฒนาการ ด้วย DAIM อายุ 13-15 เดือน
186._ ตรวจพัฒนาการ ด้วย DAIM อายุ 16-17 เดือน
187._ ตรวจพัฒนาการ ด้วย DAIM_DSPM ช่วงอายุ 18 ด
188._ ตรวจพัฒนาการ ด้วย DAIM_DSPM ช่วงอายุ 19-24 ด
189._ ตรวจพัฒนาการ ด้วย DAIM_DSPM ช่วงอายุ 25-29 ด
190._ ตรวจพัฒนาการ ด้วย DAIM_DSPM ช่วงอายุ 30 ด
191._ ตรวจพัฒนาการ ด้วย DAIM_DSPM ช่วงอายุ 31-36 ด
192._ ตรวจพัฒนาการ ด้วย DAIM_DSPM ช่วงอายุ 37-41 ด
193._ ตรวจพัฒนาการ ด้วย DAIM_DSPM ช่วงอายุ 42 ด
194._ ตรวจพัฒนาการ ด้วย DAIM_DSPM ช่วงอายุ 43-48 ด
195._ ตรวจพัฒนาการ ด้วย DAIM_DSPM ช่วงอายุ 49-54 ด
196._ ตรวจพัฒนาการ ด้วย DAIM_DSPM ช่วงอายุ 55-60 ด
197._ ตรวจพัฒนาการ ด้วย DAIM_DSPM ช่วงอายุ 60 เดือน
198._ ตรวจพัฒนาการ ด้วย DSPM ช่วงอายุ 61-66 เดือน
199._ ตรวจพัฒนาการ ด้วย DSPM ช่วงอายุ 67-72 เดือน
200._ ตรวจพัฒนาการ ด้วย DSPM ช่วงอายุ 73-78 เดือน
201._ 5 นาทีกับแพทย์ธรรมศาสตร์ ตอน บัญญํติ 10 ประการเพื่อสุขภาพตาที่ดี
202._ Application ตรวจต้อหินและต้อกระจก
203._ กรุงเทพฯควรหยุดโตหรือยัง (ปัญหาสิ่งแวดล้อม PM2.5 ,Heat Island,น้ำท่วม)
204._ Circular Economy เศรษฐศาสตร์ Recycle
205._ การออกแบบเมืองอัจฉริยะ หนังสือพิมพ์มติชน คิด เห็น share
206._ ภาพเก่า…เล่าตำนาน : ลอนดอน เมืองเก่า…(เคย) เน่ามาก่อน
207._ Boundary layer climate & PM 2.5 (ชั้นของบรรยากาศที่ใกล้ผิวโลก)
208._ Earth and Atmosphere System (โลกและระบบของบรรยากาศ)
209._ Basic Physical Boundary Layer Climate (กายภาพพื้นฐานของบรรยากาศที่ใกล้ผิวโลก)
210._ Intentional Modification of climate (การปรับเปลี่ยนโดยตั้งใจ ซึ่งส่งผลต่อบรรยากาศ)
211._ Inadvertent Modification of climate (การปรับเปลี่ยนที่ไม่ได้ตั้งใจทำ ซึ่งส่งผลต่อบรรยากาศ)
212._ Air Pollution (มลพิษทางอากาศ)
213._ Wind System (ระบบของลมหรือกระแสอากาศ)
214._ Local Wind (ลมประจำถิ่น)
215._ การอ่านแผนที่อากาศ (Air Map)
216._ การเฝ้าระวังคุณภาพอากาศของสถานีตรวจอากาศต่างๆ
217._ PM 2.5 วิกฤตทุกปี เมื่อเข้าหน้าหนาว
218._ การอธิบายปรากฏการณ์ทางอุตุนิยมวิทยาจากแผนที่อากาศ
219._ Health Effect of Particle Matter (PM) - WHO แปลไทย
220._ ฝุ่นทุติยภูมิเพิ่มระดับฝุ่นจิ๋วในพื้นที่กรุงเทพฯ:ความท้าทายจากภาคขนส่งและภาคอุตสาหกรรม
221._ ระดมสมองสู้ฝุ่นจิ๋ว ‘พีเอ็ม2.5’ อนุภาคเล็ก-วิกฤตใหญ
222._ แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ การแก้ไขมลพิษด้านฝุ่นละออง
223._ ไขข้อข้องใจเกี่ยวกับ PM 2.5
224._ เรียนรู้อยู่กับ PM 2.5 (เอกสาร)
225._ Right to Clean Air หยุดหมอกควันพิษ
226._ โครงการศึกษาแหล่งกำเนิดและแนวทางการจัดการ PM 2.5 ในพื้นที่ กทม และปริฒณฑล
227._ แถลงการณ์ของ GREENPEACE
228._ การประชุมระดมความเห็นต่อสถานการณ์ PM 2.5 ใน กทม.
229._ “ฝุ่น” อีกมิติว่าด้วย PM 2.5 : คุยกับศาสตราจารย์ นายแพทย์ชายชาญ โพธิรัตน์
230._ แถลงการณ์จากราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย ฯลฯ เรื่อง PM 2.5 ต่อสุขภาพเด็กและทารกในครรภ์
231._ ประชาชนหรืออุตสาหกรรม ใครได้ผลประโยชน์จากฝุ่นพิษ PM2.5
232._ มาตรฐานรถยนต์ยูโร ทางออกฝุ่นละอองขนาดเล็ก
233._ การกลับมาเร็วของฝุ่นจิ๋วในกรุงเทพฯ และการหายไปของหมอกควันในภาคใต้ช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
234._ ต้องฉีดน้ำสูง 100 ม.ความดัน 200 บาร์ ถึงลด PM 2.5 ได้
235._ การป้องกันตนเองจากหมอกควันและฝุ่นละออง
236._ ฝุ่น : แพทย์และนักสิ่งแวดล้อมวิตกไทยไม่ปรับเพดานวัด PM2.5 ตามมาตรฐานโลก
237._ มีพรรคการเมืองใดบ้างที่จะแก้ปัญหาหมอกควัน?
238._ หมอกควันพิษ มาอีกแล้ว : มิ่งสรรพ์ ขาวสอาด
239._ จะเปลี่ยนเมือง (กทม) ที่จมน้ำด้วยภูมิสถาปัตย์ที่ป้องกันน้ำท่วมได้อย่างไร
240._ วิกฤต! ชาวกาญจน์เดือดร้อนหนัก คน ‘เผาไร่อ้อย’ ขี้เถ้าปลิวเกลื่อนเมือง ค่าฝุ่น PM2.5 พุ่ง
241._ ความซับซ้อนของปัญหาฝุ่นพิษ ในกาญจนบุรี ข้อสังเกตเชิงพื้นที่
242._ เปิดกรณีศึกษา "ระยองโมเดล” ต้นแบบบริหารจัดการขยะ เพื่อการพัฒนาพื้นที่ EEC อย่างยั่งยืน
243._ จาก Cluster สู่ Regional การจัดการขยะ
244._ ขยะพลาสติก…เราจะทำยังไงดี? : แบน ทดแทน หรือปรับพฤติกรรม
245._ การเฝ้าระวังคณภาพอากาศของจังหวัดราชบุรี
246._ ความยากจน ความเปราะบาง และความไม่เท่าเทียมที่ไม่เป็นธรรม ในปัญหาสุขภาพในเขตเมือง
247._ กรมควบคุมโรคประกาศเตือน 5 โรค 3 ภัยสุขภาพ แนะประชาชนรับมือช่วงฤดูหนาว
248._ ไข้เลือดออก ระบาดหนักที่สุดในรอบ 5 ปี
249._ เกือบตายเพราะเชื้อวัณโรคดื้อยา
250._ โรคฉี่หนู Leptospirosis โดยมากผู้ป่วยที่เสียชีวิต เพราะได้รับการรักษาช้า
251._ โรคมือเท้าปาก ระบาดหนักช่วงหน้าฝน และเปิดเทอมนี่แหละครับ 2.44 นาที
252._ โรคชิกกุนกุนยา โรคปวดข้อยุงลาย
253._ ไข้เลือดออกในผู้ใหญ่
254._ พยาธิที่พบส่งเสียต่อสุขภาพ
255._ ลดเค็มลดได้หลายโรค ตอนที่ 1/3 RAMA Channel
256._ ลดเค็มลดได้หลายโรค ตอนที่ 2/3 RAMA Channel
257._ ลดเค็มลดได้หลายโรค ตอนที่ 3/3 ลดที่เดือนละ 10% 3 เดือนจะลดได้ 30%
258._ ลดเค็ม ลดเกลือ เพื่อลดโรค ภาษาเหนือ
259._ คนไทยป่วยเป็นโรคไตถึง 8 ล้่านคน ต้องฟอกไตปีละ แสนคน การลดเค็มจะช่วยป้องกันโรคไต
260._ Reduction CVD Risk with Therapeutic Lifestyle Change (TLC)
261._ เทคนิคการเลิกบุหรี่ เลิกได้จริง ทำได้เลย
262._ ฮีสสโตรกจากอากาศร้อน อันตรายถึงชีวิต (Heat Stroke)
263._ 5 ข้อต้องสอน หยุดปัญหาเด็กจมน้ำ
264._ รู้สู้โรค : โรคต่อมลูกหมาก
265._ รับมือภัยหน้าร้อน Heat Stroke อันตราย ไม่ใช่แค่เป็นลม
266._ สัมภาษณ์พงษ์พัฒน์ โรคหลอดเลือดสมอง Stroke สาเหตุและวิธีป้องกัน
267._ คนไทยกินเค็มมากกว่าคนทั่วโลก 2 เท่า
268._ ดีใจ ดีดีดี (ผัดไทย) ป่วยเพราะกินเค็ม
269._ ตับจะกลับมาดี ถ้างดเหล้าเข้าพรรษา
270._ ไม่อยากให้คุณพ่อหรือแม่เป็นอัมพาตดูนี่เลย (การตรวจหัวใจหัองบนพริ้ว (AF) ซึ่งเป็นสาเหตุของเส้นเลือดสมองอุดตัน)
271._ โรคความดันโลหิตสูง ภัยเงียบ
272._ การดูแลผู้ป่วยหลอดเลือดสมองแบบครบวงจร
273._ ล้างไตช่องท้อง สำหรับผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง
274._ ไฟฟ้าช็อต ปฐมพยาบาลอย่างไรให้ถูกวิธี
275._ เด็กโดนน้ำร้อนลวก ต้องปฐมพยาบาลอย่างไรไม่ให้ติดเชื้อ
276._ สิ่งแปลกปลอมติดคอเด็กเล็ก ปฐมพยาบาลอย่างไร
277._ โดนงูกัดจะทำอย่างไร
278._ โรคหัวใจเต้นผิดจังหวะ หัวใจเต้นระริก หรือ Ventricular Fibrilation (AF)
279._ สรุป 1 ปีของการระบาดของ COVID-19 และความสำเร็จในการผลิตวัคซีน
280._ สันติธารชี้ 5 ทั้วโลกหนีไม่พ้นคลื่น 5 D
281._ ทำไมถึงต้องใส่หน้ากาก 2 ชั้น(Double Masking) เมื่อเกิดการระบาดระลอก2 ในอินเดีย
282._ การกลายพันธุ์ของ SAR-COV-2 ที่เป็นสาเหตุของโรค Covid-19
283._ สายพันธ์ Alpha ,Beta ,Gamma , Delta ซึ่งส่งผลต่อความรุนแรงและประสิทธิภาพของวัคซีน จาก WHO Situation report 5 July 2021
284._ Rapid Antigen Test หรือ Antigen Test Kid (ATK) สำหรับการตรวจคัดกรองโควิด -19
285._ สายพันธุ์ Delta สายพันธุ์ที่น่ากังวล (VOCs) ที่มากกว่าสายพันธุ์อื่นๆ
286._ การวัดประสิทธิผลของวัคซีนต้านโควิด-19
287._ การระบาดของ โคโรนาไวรัส (COVID-19)
288._ มหันตภัยโควิดระลอก2 บทเรียนจากยุโรป
289._ Guideline ในการดูแลผู้ป่วยของห้องต่างๆในโรงพยาบาล
290._ หมอจุฬาฯ โพสต์ความจริง 20 ประการ “ไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่” คาดช่วงเวลาหยุดระบาด
291._ COVID-19 Literacy
292._ 4 Wave จาก Covid-19 ต่อ ระบบสุขภาพไทย
293._ The Next Normal ภูมิคุ้มกันของสังคมไทยในอนาคต : โดย ธงชัย สมบูรณ์
294._ ดูชัดๆ! หมอทดลองเอง พิสูจน์ ใส่หน้ากากอนามัยวิ่ง อันตรายจริงหรือไม่
295._ เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ SARS-CoV2 ที่ทำให้เกิดโรคโควิด-19 ไม่ติดและไม่แพร่ผ่านสัตว์น้ำ :
296._ การ lockdown ต้องควบคู่กับการยกระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพ
297._ เตรียมความพร้อม ปลดล็อคสู่ ‘ฐานวิถีชีวิตใหม่’ ต้องปรับทั้ง กายใจ เศรษฐกิจ และสังคม ไปพร้อมกัน
298._ เรียน online ต่างกับเรียนในชั้นเรียน
299._ Covid-19 ในระดับโลกจะจบเมื่อไร ?
300._ โต๊ะเรียนควรห่างกันเท่าไร จึงจะเพียงพอในการลดโอกาสการแพร่เชื้ออย่างเหมาะสม
301._ จะหลีกเลี่ยงไวรัสโคโรนาอย่างไรในขณะที่โลกกำลังจะกลับมาเปิดใหม่
302._ คนตกสีที่อยู่อีกฝั่งหนึ่ง ​: ปัจฉิมโควิดกถา : NoNew,NoNormal
303._ Covid-19 ยังไม่มีทีท่าว่าจะขึ้นถึงจุดสูงสุด (Peak)
304._ สถานการณ์ Covid-19 (ณ.วันที่ 6 ตค.63)
305._ หมอทวี เผยความลับ จุดเริ่มต้น โควิด-19 ทบทวนความสำเร็จของไทย ป้องกันโรค
306._ ล้างมือ!ป้องกันโรคโคโรน่าไวรัสสายพันธุ์ใหม่2019ได้
307._ ไวรัสโคโรนา 2019 แพร่เร็ว-ตรวจยาก ‘หน้ากากอนามัย-ล้างมือ’ ยังจำเป็น
308._ สรุปสถานการณ์ระบาด และความรู้เชิงประจักษ์ ของโรคโคโรนาไวรัส (COVID-19)
309._ แบบแผนการระบาดของ COVID-19 จะจบเร็วหรือจบช้า
310._ Health Literacy รู่ดีแค่ไหนเมื่อไวรัสระบาด
311._ วิวัฒนาการชอง SARS-CoV-2 (ไวรัสที่ทำให้เกิดโรค COVID-19)
312._ หน้ากากอนามัยแบบผ้า (หน้ากากทางเลือก)
313._ เมื่อกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยง Covid-19 ต้องทำอย่างไร
314._ Coronavirus: Why You Must Act Now.
315._ พิจารณาข้อมูล COVID-19 ถึงเวลาแล้วที่จะต้องทำ # อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ
316._ ประเมินความสำเร็จของมาตรการการควบคุม COVID-19 ด้วย กราฟ
317._ สรุปข้อมูลการระบาดของ COVID-19 ในรอบ 3 เดือนที่ผ่านมา
318._ จะเชื่อการพยากรณ์จำนวนราย COVID-19 ค่ายไหนดี
319._ Beating Covid-19 ศุภวุฒิ สายเชื้อ
320._ การใช้ พรก.ฉุกเฉินของไทยส่งผลต่อจำนวนผู้ป่วย COVID-19 อย่างไร
321._ เชื้อ SARS-CoV2 ซึ่งเป็นต้นเหตุของ COVID-19 อยู่ในสิ่งแวดล้อมได้นานเท่าไร
322._ โลกจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร หลัง COVID-19 จบลง
323._ ไขข้อสงสัย รับมือ “ไวรัสโคโรนา”
324._ การระบาดอย่างรวดเร็วของโรคปอดบวมอู่ฮั่น โคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ 2019
325._ มารู้จักโคโรนาไวรัส สายพันธ์ใหม่ (clip สัมภาษณ์)
326._ ผู้เชี่ยวชาญแนะร่วมป้องกันเข้มงวดไวรัสโคโรน่า ลดความสูญเสียน้อยสุด
327._ จีนสร้าง รพ.หั่วเสินซาน ขนาด 1000 เตียงเสร็จภายใน 10 วัน เพื่อสร้างรองรับผู้ป่วย corona virus ที่อู่ฮั่น
328._ การติดต่อเชื้อโรคทางอากาศและการสวมหน้ากากอนามัย
329._ กรมสุขภาพจิต แนะใช้หลัก 3 ประการ คือ I am, I have และ I can
330._ ฟังหูไว้หู เรื่องไวรัวอู่ฮั่น
331._ การตรวจวินิจฉัยไวรัสอู่ฮั่นตรวจอย่างไรจึงมั่นใจว่าใช่ไม่ใช่
332._ ฝากคลอดพิเศษ เรื่องชอบธรรม หรือผิดจริยธรรม : โดย พญ.ชัญวลี ศรีสุโข
333._ การตรวจสุขภาพแต่ละช่วงวัย
334._ เตือนคนไทยเปลี่ยนวิธีกินยาพาราเซทตามอล กินมากเกิน ตับวาย
335._ Falling in Elderly การหกล้มในผู้สูงอายุ
336._ Osteoporosis ภาวะกระดูกพรุน
337._ ยาลดไข้ (พาราเซทตามอล) กินอย่างไรให้เหมาะสม
338._ ยาแก้อักเสบกับยาปฏิชีวนะต่างกันหรือไม่
339._ ปวดหัว ตรงไหน บอกอะไรเราบ้าง.. 2.42 นาที
340._ โรคไมเกรน โรคปวดหัวข้างเดียว (Migrain)
341._ การคัดกรองการทำงานของไต
342._ เพราะ อัลไซเมอร์ ไม่ใช่แค่ความจำเสื่อม
343._ แผลสด ใช้ยาอักเสบโรยหรือทาที่แผนได้หรือไม่
344._ โรคหมอนกระดูกคอเสื่อม
345._ ยาบางชนิดกินร่วมกับนมไม่ได้
346._ โรคน้ำในหูไม่เท่ากัน
347._ ยาฉีดหายเร็วกว่ายากิน จริงหรือ
348._ พลิกโฉมระบบสุขภาพปฐมภูมิด้วย Digital
349._ มะเร็งปากมดลูก เข้าใจใน 5 นาที ครบทุกเรื่องที่สำคัญ
350._ คู่มือ (Manual) การใช้งาน e Monitor (BSE & Screening)
351._ การติดตามและการพัฒนาผลการดำเนินการ โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม (The Rish นครราชสีมา)
352._ สรุปผลการดำเนินการโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม 2556-2563
353._ การติดตามและการพัฒนาผลการดำเนินการ โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม (อุทยานสมเด็จย่า 19 มีค.64)
354._ 3 นิ้ว 3 สัมผัส สกัดมะเร็งเต้านม
355._ การประชุมโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านมปี 2564
356._ มะเร็งเต้านม รู้เร็วรักษาได้ 7 ต.ค.วันมะเร็งเต้านมโลก
357._ Girl Talk มะเร็งเต้านม 7 ต.ค. วันมะเร็งเต้านมโลก
358._ เต้า ต้อง ตรวจ 7 ต.ค.วันมะเร็งเต้านมโลก
359._ 7 ตุลาคม วันมะเร็งเต้านมโลก
360._ วิดีโอ สอนวิธีการตรวจเต้านมด้วยตนเอง
361._ ศิริราช 130 ปี ศูนย์ถันยรักษ์เพื่อรักษามะเร็งเต้านม
362._ มะเร็งเต้านมเกิดจากอะไร รู้เร็ว หายได้
363._ แนะนำมูลนิธิถันยรักษ์
364._ ถ้าคลำพบก้อนที่เต้านมและแพทย์บอกว่าเป็นถุงน้ำ (Simple Cyst) ถ้าไม่เจาะออกจะเป็นอันตรายหรือไม่
365._ อาการของมะเร็งเต้านมที่พบได้ส่วนใหญ่มีอะไรบ้าง
366._ อะไรเป็นสาเหตุของมะเร็งเต้านม
367._ ไขความลับ มะเร็งเต้านมกับรังสีรักษา
368._ การผ่าตัดเพื่อเสริมสร้างเต้านมใหม่
369._ เข้าใจทุกประเด็นมะเร็งเต้านม
370._ โครงการสืบสานพระปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม
371._ ผลกระทบของการตรวจเต้านมสม่ำเสมอ ต่อ ขนาดก้อน ระยะ และอัตราการตายจากมะเร็งเต้านม
372._ สมุดบันทึกการตรวจเต้านมด้วยตนเอง
373._ คู่มือการใช้ BSE App
374._ Targeted Breast Ultrasound ฉบับ Web
375._ รายชื่อสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา
376._ การตรวจเต้านมด้วยเครื่องอัลตราซาวด์เฉพาะจุด (Web Vesion)
377._ Targeted Ultrasound Web Version)
378._ โปรแกรมช่วยประเมิน Staging (Web Version)
379._ หลักสูตร Breast Cancer Care Mananger
380._ ระบบข้อมูลโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม 2564
381._ โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม
382._ Clip แนะนำ e Learning
383._ Clip ระบาดวิทยา 1 part 1
384._ Clip ระบาดวิทยา 1 Part 2
385._ Clip ระบาดวิทยา 2
386._ Clip ระบบข้อมูลในโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม
387._ Breast Check ท้าผู้หญิงไทยตรวจมะเร็งเต้านมด้วยตัวเอง
388._ BSE Activity Manual Download
389._ การฝึกอบรมครูฝึก ผู้สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม
390._ การประเมินระยะของมะเร็งเต้านม Breast Cancer Staging
391._ การคัดกรองความเสี่ยงของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมและแบ่ง Subtype
392._ Impact of regular Breast Self‐Examination on breast cancer size, stage, and mortality in Thailand
393._ การประชุมเพื่อนำร่องการใช้ App BSE ที่อำเภอสารภี เชียงใหม่
394._ ประวัติศาสตร์ของมะเร็งเต้านม
395._ ปัจจัยเสี่ยงต่อมะเร็งเต้าม (Breast Cancer Risk factors)
396._ ระยะ (Staging) ของ มะเร็งเต้านมตามระบบ TNM
397._ การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม (Breast Cancer Screening)
398._ อาการและอาการแสดงของมะเร็งเต้านม (Sign and Symptom of breast cancer)
399._ ประเภทของมะเร็งเต้านม (Breast Cancer Type)
400._ การรักษามะเร็งเต้านม (Breast Cancer Treatment)
401._ Gallen International Breast Cancer Conference 2009-2019
402._ พยาธิวิทยา และการรักษามะเร็งเต้านม
403._ การผ่าตัดต่อมน้ำเหลืองที่รักแร้ และการทำ Sentinel Node
404._ ประเมินความเสี่ยงเพื่อจำแนก Subtype ของมะเร็งเต้านม
405._ บทบาทของรังสีรักษาในการรักษามะเร็งเต้านม
406._ ตรวจ Oncotype Dx แล้วไม่ต้องให้เคมีบำบัดใช่ไหม
407._ ความท้าทายและแนวทางการจัดการมะเร็งเต้านมในประเทศไทย
408._ หลักสูตร Breast Cancer Care Mananger
409._ Case Manager Concept
410._ บทบาทและสมรรถนะของ Breast Cancer Case Manager
411._ แบบรายงานผลการดำเนินการงานเฝ้าระวังมะเร็งเต้านม(สามารถปรับได้)
412._ ระบบเฝ้าระวังมะเร็งเต้านม (BCSS) กรมอนามัย แบบฟอร์มรายบุคคล (Form_BCI)
413._ คู่มือการบันทึกข้อมูลในโปรแกรม Breast Cancer (BCI)
414._ แบบประเมินการตรวจเต้านมด้วยตนเองของหญิง 30-70 โดย อสม
415._ สรุปโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่า ต้านภัยมะเร็งเต้านมปี 2556-2560
416._ คู่มือการทำ Targeted Ultrasound (ศูนย์ถันยรักษ์)
417._ Effect of Provicial campaign in breast health awareness for early breast cancer Detection
418._ ระบบข้อมูล โครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม Phase II
419._ Targeted Breast Ultrasound
420._ การคัดกรองมะเร็งเต้านมที่หมาะสม
421._ แนวทางการตรวจดักรอง การวินิจฉัย และการรักษามะเร็งเต้านม
422._ Cancer Registry 2015
423._ Effect of provincial Campaign in breast health awareness for early breast cancer detection นพ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล
424._ ประสิทธิผลของการตรวจเต้านมด้วยตนเองอย่างสม่ำเสมอ ร่วมกับการใช้สมุดบันทึกการตรวจเต้านมด้วยตนเอง ในการคัดกรองมะเร็งเต้านมในประเทศไทย (วารสาร HEALTH)
425._ ประสิทธิผลของการตรวจเต้านมด้วยตนเองอย่างสม่ำเสมอ ร่วมกับการใช้สมุดบันทึกการตรวจเต้านมด้วยตนเอง ในการคัดกรองมะเร็งเต้านมในประเทศไทย (Full paper)
426._ การตรวจ Estrogen ,Progesteron Receptor และ Ki-67 ด้วยวิธี (Immuno histo chemistry : IHC)
427._ An update on breast cancer multigene prognostic test :Emergent clinical Biomarker
428._ Randomized Trial of Breast Self-Examination in Shanghai: Final Results
429._ Summary of Expert Concensus in Breat Cancer St Gallen Conference (ภาษาไทย)
430._ Early Breat Cancer Expert Concencus St Gallen 2007
431._ Early Breat Cancer Expert Concencus St Gallen 2009
432._ Early Breat Cancer Expert Concencus St Gallen 2011
433._ Early Breat Cancer Expert Concencus St Gallen 2013
434._ Early Breat Cancer Expert Concencus St Gallen 2015
435._ Early Breat Cancer Expert Concencus St Gallen 2017
436._ Early Breat Cancer Expert Concencus St Gallen 2019
437._ วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต
438._ Essential Gramma for Graduate Study
439._ Foundation of Neuro Science
440._ กัญชาลิซึ่ม…
441._ แพทย์สภาสรุปข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกัญชา
442._ ประกาศราชวิทยากุมารแพทย์ ไม่ควรนำกัญชาหรือสารสกัดจากกัญชามารักษาโรคในเด็
443._ พรบ.ยาเสพติด (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 (แก้ไขเกี่ยวกับเรื่องกัญชา)
444._ การใช้กัญชาทางการแพทย์ กรมการแพทย์
445._ ประกาศ กสธ.เรื่องการแจ้งการมีไว้ในครอบครองกัญชา (หมดเขต 16 พค.62)
446._ ประกาศ กสธ. การครอบครองยาเสพติดประเภทที่ 5 (กัญชา) สำหรัยผู้ป่วย
447._ ประกาศ กสธ. กำหนดให้ยาเสพติดประเภทที่ 5 เฉพาะกัญชา ตกเป็นของ กระทรวงสาธารณสุข
448._ ประกาศ กสธ. กำหนดตำรับยาเสพติดประเภทที่ 5 ที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ที่ให้เสพเพื่อการรักษาโรคและวิจัยได้
449._ กัญชาทางการแพทย์
450._ ตอบคำถามเรื่องกัญชา โดย นพ. สันต์ ใจยอดศิลป์
451._ ‘กัญชา’ ไม่ช่วยรักษาโรคเอดส์ หมอชี้คนไข้เมินยาต้านอาการยิ่งทรุดหนัก
452._ ประโยชน์ของกัญชา ทางการแพทย์ไม่มีคำว่าล่าสุด
453._ หญ้าไม่ใช่ศัตรูพืช เปลี่ยนหญ้าให้เป็นปุ๋ย
454._ เกิดดับในกายและจิต ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์
455._ ดวงตาเห็นญาณ ปฏิจจสมุปบาท
456._ ปฏิปทาในปฏิจจสมุปบาท
457._ งานศพ New Normal ลดขั้นตอนพิธีกรรมหลังความตาย
458._ ผู้ไม่เลี้ยวกลับ โดย ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์
459._ เมื่อพุทธศาสนาต้องอพยพจาก…อินเดีย : พลเอก นิพัทธ์ทองเล็ก
460._ ศาสนา-การเมือง‘สนองอำนาจรัฐ’ เวรทำกรรมแต่ง คนไม่เท่ากัน สุจิตต์ วงศ์เทศ
461._ จิตอัตโนมัติ โดย ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์
462._ การเดินทางในอริยสัจ
463._ ธรรมฝ่ายตรัสรู้ : โดย ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์
464._ ปัญญาของโพชฌงค์ โดย ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์
465._ Introduction to Epidemiology
466._ Epidemiological Study
467._ การทดสอบความสัมพันธ์ทางระบาดวิทยาและทางสถิติ
468._ Bias in Clinical Research
469._ Type 1 & Type 2 Error and Screening Test
470._ การคำนวณหา Sample Size ด้วย Epi Info
471._ หา Adjusted OR ,RR ด้วย Tables (2x2xN) ใน Epi Info
472._ การหา RISK ( OR Mantel Haenszel ) ด้วย SPSS
473._ SPSS - Open data, Label ,Transform data
474._ SPSS - Analyze 1
475._ SPSS - Analyze 2
476._ การให้คำปรึกษา (Conseling)
477._ กระบวนการให้คำปรึกษากรณีที่พบก้อนหรือเป็นมะเร็งเต้านม
478._ Counseling เพื่อสร้างความตระหนักต่อการทำ BSE (1)
479._ Counselling หลังจาก CBE แล้วพบผิดปกติ (2)
480._ Counselling ก่อนและหลังจาก Mammogram พบผิดปกติ (3)
481._ แนวคิดในการทำงานในระบบสุขภาพแนวใหม่
482._ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
483._ หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า’ แบบไทย คำชมจาก ‘บัน คี มุน’ ความสำเร็จที่ทั่วโลกถือเป็นตัวอย่าง
484._ สรุปแนวคิดในการปฏิรูประบบส่งเสริมสุขภาพ
485._ ทิศทางการปฏิรูประบบสาธารณสุขใยุคปัจจุบัน
486._ ทำไมถึงต้องมีการปฏิรูประบบสาธารณสุข
487._ 17 ปี ระบบหลักประกันสุขภาพไทย
488._ ส่องทุนมนุษย์ไทย ด้วย HCI (Human Capital Index)
489._ อดีต รมว.คนดัง ‘วีระศักดิ์ โควสุรัตน์’ วิเคราะห์ ‘กฎหมายของประเทศไทย’
490._ ‘เจ้าขุน’ ซินโดรม : โดย กล้า สมุทวณิช
491._ Digital Transformation : โดย วิฑูรย์ สิมะโชคดี
492._ Review Health Litercy Healthcare Setting
493._ Standard of Health Literacy Healthcare Setting
494._ Ten Attributes of Health Literate Health Care Organizations
495._ The health literate health care organization 10 items questionnaire
496._ องค์ประกอบของมาตรฐานระบบคุณภาพระดับชาติและนานาชาติ
497._ Astana Declaration (ปฏิญญาแอสตานา)
498._ Designing health-literate health care organization: A literature review
499._ Health Literacy Survey in EU และ ประเทศต่างๆ
500._ การขับเคลื่อน Health Literacy ในประเทศไทย
501._ เครื่องมือวัด Health Literacy
502._ Health Literate Healthcar Organization (HLHCO) Jürgen M. Pelikan
503._ ถอดบทเรียนการขับเคลื่อน Health Literacy ใน USA
504._ ถอดบทเรียนการขับเคลื่อน Health Literacy ในประเทศ Austria
505._ Health literacy policies: European perspectives Iris van der Heide, Monique Heijmans and Jany Rademakers
506._ ถอดบทเรียนการขับเคลื่อน Health Literacy ในประเทศ Australia
507._ Evoving Concept of Health Literacy From Saranac lake to shanghai declaration
508._ ทักษะทางการเงินและการออมเพื่อการเกษียณ ธนาคารแห่งประเทศไทย
509._ การสำรวจทักษะทางเงินของประเทศไทย ปี 2559 ธนาคารแห่งประเทศไทย
510._ แบบสำรวจ Finaicail Skill ของ ธนาคารแห่งปรเทศไทย
511._ สุรเกียรติ เสถียรไทย ชี้ทิศทางการเมือง เศรษฐกิจ และต่างประเทศ ปี 2564
512._ ผู้ว่าแบงค์ชาติ ร่ายเมกกะเทรด์ที่ภาคธุรกิจต้องเตรียมรับมือ
513._ งบ 63 และ 64 ต่างพากันไปตายดาบหน้า
514._ ถอดรหัสการดำเนินนโยบายการเงินแบบ Data Dependency
515._ ส่อง 5 เทรนด์ เปลี่ยนทศวรรษ 2020s
516._ ของมันต้องมี : โดย วิฑูรย์ สิมะโชคดี
517._ Media Literacy
518._ ความซับซ้อนของข่าวลวง
519._ วัฒนธรรม การสื่อสาร และการออกแบบเชิงมโนภาพ (Culture, Communication, and Conceptual Design)
520._ เทคนิคการเป็นวิทยากร
521._ 50 เทคนิคการเขียน PHP ให้เร็วขั้นสุดและถูกต้อง
522._ เปลี่ยนหอคอยงาช้างเป็น Innovation Hub เบื้องหลังบทบาทใหม่จุฬา ดร.ณัฐชา ทวีแสงสกุลไทย
523._ 5 G จะมาแล้ว 5G คืออะไร 5 G จะใช้ประโยชน์อย่างไร
524._ Digital Transformation พอ.ดร.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ
525._ Digital Transformation Canvas (บันทึกจากการอ่าน)
526._ เลขาฯกสทช. ชี้โลกยุคใหม่ อิทธิพล OTT ชี้นำให้ใครเป็นนายกรัฐมนตรีได้
527._ คลังสินค้า”อัจฉริยะ”คือหัวใจ ของดิจิทัลซัพพลายเชนในอาเซียน
528._ สอน word : การแก้ปัญหาขนาดตัวอักษรภาษาอังกฤษและภาษาไทยให้เท่ากัน
529._ สอน Power Point : การแก้ปัญหาขนาดตัวอักษรภาษาอังกฤษและภาษาไทยให้เท่ากัน
530._ สอน Power Point : เทคนิคการสร้าง Smart Art
531._ สอน Power Point : แปลง Text เป็น Vector เพื่อสร้าง Text Effect
532._ Chart JS เครื่องมือเขียนกราฟที่รองรับ Boostrap
533._ การพัฒนาระบบไอทีภาครัฐรุมสกรัมตีกันกระจาย หาใช่ Agile development
534._ เปิดประตู Digital Office ใน SCG หน่วยงานที่ไม่เคยเริ่มต้นที่ดิจิทัลเทคโนโลยีแต่เริ่มที่ “ลูกค้า”
535._ การสอนสถิติแบบผิดๆ ว่าด้วย z-test และ t-test เมื่อ n>30 หรือ n<30 สำหรับการทดสอบค่าเฉลี่ยในวงวิชาการไทย (และต่างประเทศ)
536._ แปด เทรนด์ที่องค์กรควรเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัล
537._ ครูในยุค Disruption
538._ การรู้สารสนเทศ
539._ เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับชีวิตประจำวัน
540._ การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
541._ เทคนิคการแก้ปัญหาเพื่อพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21
542._ Internet of Things เพื่อชีวิตความเป็นอยู่
543._ การประยุกต์ใช้สถิติและโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับการวิจัยทางสังคมและสุขภาพ
544._ หลักการวัดและประเมินผลการศึกษา (สำหรับครูผู้สอนและนักวิจัย)
545._ พื้นฐานการประกอบการสู่ 4.0
546._ สินามิดิจิทัล ภัยใหม่คน (ทั้ว) เมือง
547._ ถอดรหัสผลกระทบและการเปลี่ยนแปลง ภาคอุตสาหกรรมไอทีระดับประเทศ จากเมกะเทรนด์ ‘ดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่น’และ’สมาร์ทซิตี้’
548._ คนตกสีที่อยู่อีกฝั่งหนึ่ง : นิติธรรมใคร นิติธรรมมัน(1)
549._ ชำแหละระบบ ‘ราชการไทย’ จากวัฒนธรรมองค์กร สู่มือประคองระบบ ‘อำนาจ’
550._ “ธีรยุทธ”ชี้”ความเมือง”ครอบงำไทย แทนที่ระบบคิดแบบ “การเมือง” 
551._ 2563 พึงรักษางานที่มีอยู่ ทางออกดีที่สุด “แรงงานไทย”
552._ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาชัยนาทนเรนทร กับการริเริ่มฉีดวัคซีนในสยามประเทศ
553._ นักเรียนแพทย์เสือป่า นำมาจากพิพิธภัณฑ์ศิริราช
554._ 28 กันยายน 2460 วันพระราชทานธงชาติไทย (Info graphic จาก ธนาคารกรุงเทพ)
555._ ชุดแต่งกายเสือป่าและชุดแต่งกายในสมัยรัชกาลที่ 6
556._ Clip ลูกเสือสยามเดินทางไปประเทศญี่ปุ่น
557._ สโมสรเสือป่าราชแพทย์ ภายในพระราชวังสนามจันทร์ จ.นครปฐม
558._ เหรียญศิลปะลูกเสือ
559._ ประวัติความเป็นมาของเครื่องหมายลูกเสือ
560._ เหรียญราชนิยม รัชกาลที่ 6
561._ จอมพล สมเด็จพระราชปิตุลาบรมพงศาภิมุข เจ้าฟ้าภาณุรังษีสว่างวงศ์ กรมพระยาภาณุพันธุวงศ์วรเดช
562._ หม่อมเจ้าสฤษดิเดช ชยางกูร
563._ ประวัติเสือป่าและลูกเสือ
564._ การประลองยุทธ์เสือป่าและลูกเสือ
565._ รัชกาลที่ 6 เสด็จราชบุรี 18-25 ก.ย.2456
566._ การเดินทางไกลของเสือป่าและลูกเสือ ในปี 2457 (จมืนอมร ดรุณารักษ์)
567._ กรมกองเสือป่า
568._ ร .6 เสด็จทอดพระเนตรไฟฉายของทหารที่หน้าอาคารเสือป่า 20 กันยายน 2456
569._ ธงเสือป่า "ธงมหาศารทูลธวัช " และ ธงศารทูลธวัช (ประจำกรม)
570._ ธงประจำกองลูกเสือหลวง ประจำมณฑล ประจำจังหวัด
571._ สโมสรเสือป่า ราชบุรี
572._ หน่วยควบคุมคุดทะราด ของจังหวัดราชบุรี
573._ สนามบินของทหารในจังหวัดราชบุรี เมื่อปี 2456
574._ การแลกเปลี่ยนที่ดินระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ กับ กรมอนามัยในปี 2510
575._ เรื่องเล่าเมื่อครั้งรับเสด็จ ร.8,ร 9 และสมเด็จย่าที่ อาคารสโมสรเสือป่า
576._ สถานที่ประวัติริมแม่น้ำแม่กลอง
577._ 4 ชั่วโมงประวัติศาสตร์ เสด็จประพาส ‘สำเพ็ง’ 3 มิถุนายน 2489 4 ชั่วโมงประวัติศาสตร์ เสด็จประพาส ‘สำเพ็ง’ 3 มิถุนายน 2489
578._ คู่มือการบันทึกเอกสาร SOP หรือคู่มือต่างๆ
579._ PMQA 4.0 อ.กิตติณัฐ พนมฤทธิ์
580._ แนวทางการเขียน Application Report ดร.ภาวนาก กิตติวิมลชัย
581._ PMQA 4.0 ปี 2564 อ.กิตติณัฐ พนมฤทธิ์
582._ PMQA 4.0 ปี 2564 สำนักงาน กพร.
583._ คุณภาพคือความอยู่รอด ตอน คุณภาพของ StartUp : โดย วิฑูรย์ สิมะโชคดี
584._ PMQA 4.0
585._ Input for PMQA 2562 & 4.0
586._ TQA New Criteria 2020 - Ecosystem, Supply Network, Culture
587._ คุณภาพคือความอยู่รอด ตอน ใครจะอุ้มช้างออกไปนอกห้อง : โดย วิฑูรย์ สิมะโชคดี
588._ คุณภาพฝังตัวในทุกสิ่ง : โดย วิฑูรย์ สิมะโชคดี
589._ PMQA Overall
590._ PMQA concepts
591._ PMQA Core Value
592._ PMQA - key Orgnization Factors (Context)
593._ PMQA - Criteria
594._ PMQA - Path to performance Excellence
595._ Organization Profile (OP)
596._ หมวดที่ 1 การนำองค์กร
597._ หมวดที่ 2 การวางแผนเชิงกลยุทธ์
598._ หมวด 3 การมุ่งเน้นลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย (CS)
599._ หมวด 4 การวัด วิเคราะห์ และการจัดการความรู้
600._ หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร
601._ หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ
602._ หมวดที่ 7 ผลลัพธ์
603._ ล้มแล้ว ลุกเร็ว (Resilience) วิฑูรย์ สิมะโชคดี
604._ การจัดการระบบนิเวศธุรกิจในยุคดิจิทัล
605._ คุณภาพคือความอยู่รอด ตอน อย่าให้อดีตกำหนดอนาคต
606._ คุณภาพคือความอยู่รอด : เชิงรุก กับ เชิงรับ : โดย วิฑูรย์ สิมะโชคดี
607._ อยู่-อย่าง-ยิว โดย พลเอก นิพัทธ์ ทองเล็ก
608._ เยรูซาเลม..มหานครศักดิ์สิทธิ์ 3 ศาสนา โดย พลเอก นิพัทธ์ ทองเล็ก
609._ ดินแดนไทย ‘ได้มา-คืนไป’ สมัยแรกสุด แค่ภาคกลาง
610._ จาก "บ้านท่าจีน" ข้ามไปสู่เมียนมา พลเอก นิพัทธ์ ทองเล็ก
611._ คนไทยมาจาก‘โน่น นั่น นี่’! ‘นิธิ’กางแผนที่ ‘ขรรค์ชัย-สุจิตต์’ เช็กอิน ‘โซเมีย’
612._ ‘ไทย’ มีบรรพชนเป็น ‘ชาวเขา’ บริเวณจีนตอนใต้ เรียก ‘โซเมีย’ เหนือสุดของอุษาคเนย์โบราณ โดย สุจิตต์ วงษ์เทศ รวบรวมมารายงาน
613._ ภูสามเส้า-ขุนน้ำนางนอน จากพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์สู่การท่องเที่ยว โดย อ.ศรีศักร วัลลิโภดม ภูสามเส้า-ขุนน้ำนางนอน จากพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์สู่การท่องเที่ยว โดย อ.ศรีศักร วัลลิโภดม
614._ ความสำเร็จดีใจได้วันเดียว
615._ ลำดัยเหตุการณ์การช่วยชีวิต 13 ชีวิตทีมหมูป่า
616._ รายละเอียดการช่วย 13 หมูป่า
617._ เพลงประจำโรงเรียนเทพศิรินทร์