เครื่องมือคัดกรอง
1._ ประเมินการขาดอาหารรุนแรงแบบฉับพลันในเด็ก 6-60 เดือน (Severe Acute Malnutrion หรื SAM) - WHO
2._ เครื่องมือประเมินการเจริญเติบโตในเด็ก Child Growth ของกรมอนาม้ย และ WHO
3._ เครื่องมือคัดกรองสำหรับผู้สูงอายุ ภาวะพึ่งพิง (ADL,TAI)
4._ เครื่องมือประเมินความเสี่ยงโรคหลอดเลือดของหัวใจหรือสมอง CVD Risk
5._ การประเมินความเสี่ยงต่อกระดูกหัก
6._ การประเมินสมรรถภาพทางกาย (Physical Fitness) ที่ใช้ในประเทศไทย
7._ ประเมินน้ำหนัก ส่วนสูง เด็ก 0-18 ปี กรมอนามัย
8._ ประเมินน้ำหนัก ส่วนสูง เด็ก 0-18 ปี กรมอนามัย (ทราบวันเดือนปีเกิด)
9._ ประเมินน้ำหนัก ส่วนสูง เด็ก 0-5 ปี WHO
10._ ประเมินน้ำหนัก ส่วนสูง เด็ก 0-5 ปี WHO (ทราบวันเดือนปีเกิด)
11._ คำนวณ BMI และการใช้พลังงานต่อวัน (Total Energy Expenditure)
12._ ประเมิน ADL
13._ ประเมิน TAI
14._ CVD Risk For Thai
15._ CVD Risk Framingham 10 year risk
16._ การประเมินโอกาสความเสี่ยงต่อสุขภาพโดยใช้ข้อมูลจากการตรวจสุชภาพประจำปี (Check up)
17._ การประเมินผล Lab จากการตรวจสุขภาพประจำปี
18._ ประเมินการทำงานของไตในคนปกติ (GFR)
19._ ประเมินการทำงานของไตในคนที่เป็นไตวายเรื้อรัง (CKD)
20._ การประเมินความเสี่ยงกระดูกหักโดยใช้ BMI (WHO-FRAX-BMI-Thai)
21._ การประเมินความเสี่ยงกระดูกหักโดยใช้ความหนาแน่นมวลกระดูก (WHO-FRAX-BMD-Thai)
22._ การประเมินความเสี่ยงกระดูกหักโดยใช้ KKOS
23._ การประเมินสมรรถภาพทางกาย (Fitness) ของผู้รับบริการที่คลินิก
24._ ประเมิน Fitness ด้วยการวิดพื้น (Push up) และ Curl Up
25._ ประเมิน Fitness ด้วยการเดิน (Rockport ,UKK) และการวิ่ง 2.4 กม.(Cooper)
26._ ประเมิน Fitness ด้วยการวัดแรงเหยีดแขน (Bench Press) และขา (Leg Press)
27._ การคัดกรองโรคซึมเศร้า
28._ แบบประเมินภาวะหมดไฟในการทำงาน (Burn Out Self Test)
29._ เครื่องมือประเมินพัฒนาการเด็ก 0-60 เดือนด้วย DSPM
30._ เครื่องมือประเมินพัฒนาการเด็กกลุ่มเสี่ยง 0-60 เดือน ด้วย DAIM
31._ การคัดกรองการทำงานของไต
32._ การประเมินระยะของมะเร็งเต้านม Breast Cancer Staging
33._ การคัดกรองความเสี่ยงของผู้ป่วยมะเร็งเต้านมและแบ่ง Subtype