การประเมินความพร้อมในการมีกิจกรรมทางกาย (Physical Activity Readiness Questionnare Plus – PAR-Q+)Physical Activity Readiness Questionnare Plus (2019-PAR-Q+
การมีกิจกรรมทางกายสามารถทำได้ทุกคน แต่ในบางรายที่จะมีกิจกรรมที่มีกิจกรรมทางกายที่หนักขึ้นกว่าเดิม หรือผู้ที่มีโรคประจำตัวบางอย่างเช่น โรคหลอดเลือดหัวใจ  โรคหลอดเลือดสมอง โรคของระบบหัวใจและหลอดเลือด โรคของระบบทางเดินหายใจ โรคความดันโลหิตสูง หรือโรคทางเมตาบอลิก เช่น เบาหวาน หรือโรคอ้วนลงพุง (Metabolic Syndrome) โรคกระดูกและข้อ จำเป็นต้องได้รับคำแนะนำจากแพทย์เมื่อให้คำแนะนำก่อนที่จะไปมีกิจกรรมทางกายที่เพิ่มความหนัก (intensity)  ในปี 2007 Collaboration of international Authorities and Regional Health and Fitness Organization จึงได้พัฒนาเครื่องมือคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงในการมีกิจกรรมทางกายที่หนักขึ้นกว่าเดิม เพื่อให้แพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญด้านกิจกรรมทางกายได้ให้คำแนะนำในด้านการมีกิจกรรมทางกาย และเป็นการลดค่าใช้จ่ายที่ทุกรายจะต้องไปขอ Medical Clearance จากแพทย์  โดยให้ผู้สมัครใจจะมีกิจกรรมทางกายที่หนักขึ้นกว่าเดิม ทำแบบสอบถามเพื่อประเมินความพร้อมต่อการมีกิจกรรมทางกาย (Physical Activity Readiness Questionnare หรือใช้คำย่อว่า PAR-Q ซึ่งมีการพัฒนาแบบสอบถามมาเป็นระยะๆ จึงเรียกว่า PAR-Q+ โดย Version ล่าสุดคือ 2019 PAR-Q+ โดยแบบสอบถามแบ่งเป็น 4 หน้า ดังนี้

หมายเหตุ
  1. สมาคมส่งเสริมความรอบรู้ด้านสขภาพไทย ได้แปล 2019-PAR-Q+ เป็นภาษาไทยแบบหน้าต่อหน้า โดยคงจำนวนหน้า 4 หน้า เหมือนฉบับภาษาอังกฤษ Physical Activity Readiness Questionnare Plus (2019-PAR-Q+ Thai สามารถ Download ไปใช้ได้ที่เอกสารอ้างอิง
  2. เพื่อให้สามารถประเมิน online ด้วยภาษาไทยได้ ทางสมาคมได้เขียนโปรแกรมเพื่อทำการประเมิน PAR-Q+ Online เพื่อประเมิน PAR-Q+ Thai Online โดยโปรแกรมจะออกข้อเสนอแนะให้เหมือนกับตอบแบบสอบถาม
  3. สมาคมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ศูนย์ fitness ต่างๆ หรือสนามวิ่งมินิมาราธอน ฮาล์ฟมาราธอน หรือ มาราธอน ถ้าใช้ PAR-Q+ ในการคัดกรองกลุ่มเสี่ยง เพื่อให้คำแนะนำก่อนมีกิจกรรมทางกายอย่างหนัก ร่วมกับมี AED และทีมช่วยคืนชีพ จะเป็นการบริหารความเสี่ยงใน fitness Center หรือสนามวิ่งได้เป็นอย่างดี