เป้าหมายขององค์การสหประชาชาติ (UN) ในเรื่อง MDGs นั้นได้สิ้นสุดลงในปี 2015 UN จึงได้ประกาศ เป้าหมายใหม่ที่เรียกว่า เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable development Goal หรือ SDGs ) โดยกำหนดกรอบเวลาตั้งแต่ 2016-2030 การประชุมส่งเสริมสุขภาพโลกครั้งที่ 9 ในปี 2016 ที่นครเซี่ยงไฮ้ Summary 9th Global Health Promotion Meeting Shanghai องค์การอนามัยโลก หรือ WHO จึงทำการเปิดตัวในเรื่องการส่งเสริมสุขภาพ ว่า Promote Health Promote SDGs โดยสรุปสาระที่สำคัญของการประชุมได้ดังนี้
  1. ที่ประชุมได้นำ KPI 17 ตัวของ SDGs มาทำการวิเคราะห์ แล้วกำหนด intervention ในส่วนที่เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพเพื่อรองรับ KPI ในแต่ละหัวข้อ
  2. ได้ออกคำประกาศเซี่ยงไฮ้ (Shanhai Declaration) Shanghai Declaration on promoting health in 2030 agenda for SDG โดย 3 เสาหลัก คือ Good Governance ,Healthy City และ Health Literacy
    1. ระบบการบริหารจัดการขององค์กร โดยเฉพาะ ทั้ง ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนต้องบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาล (Good Governance)
    2. ต้องพัฒนาเมืองให้เป็นเมื่องเพื่อสุขภาพ (Healthy city) เป็นเมืองที่ Sustaninable Resource Utilization and Consumption เป็นเมืองสีเขียวที่ปลอดมลพิษ และเป็นเมืองที่มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพ (Supportive Environment) Concensus of Healthy City (ฉันทามติเรื่องเมืองสุขภาพ)
    3. ต้องพัฒนาคนให้มีความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) คนต้องวิถีชีวิตที่เรียกว่า Healthy Lifestyle เพื่อที่เผชิญความท้าทายในเรื่อง NCD และ Ageing Society และทักษะในการที่จะเข้าถึง เข้าใจข้อมูล มีทักษะในการประเมินว่าข้อมูลใดน่าเชื่อถือ ข้อมูลใดไม่น่าเชื่อถือ เพื่อรองรับสังคม digital ที่ข้อมูลมีมากจนท่วมท้น และท้ายที่สุดคือสามารถที่จะนำข้อมูลที่ได้รับมาใช้ในการตัดสินใจ และนำไปสู่การปฏิบัติ เมื่อปฏิบัติแล้วได้ผล ก็สามารถที่บอกต่อได้ (/li>
   การประชุมครั้งที่ 8 ที่ เฮลซิงกิ Summary of 8th Global Health promotion : Helsinki 2013 เน้นในเรื่อง ทุกนโยบายเพื่อสุขภาพ หรือ Health in All Policy (HiAP) และการกำหนด Framework ในเรื่อง HiAP Health in All Policy Framework Helsinki ซึ่งสามารถศึกษารายละเอียดในเอกสารอ้างอิงที่ 4,5