Health Literacy ได้รับการพูดถึงอย่างมากในปัจจุบัน มันเป็นกระแสหรือเป็นความจำเป็น ในระดับโลก การประชุมส่งเสริมสุขภาพโลกครั้งที่ 9 ในปี 2016 สรุปว่า การส่งเสริมสุขภาพ ส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน (Promote Health Promote SDGs) และคำประกาศเซี่ยงไฮ้ ระบุ 3 เสาเหลัก คือ องค์กรต้องมี Good Governance ผู้บริหารเมือง(ท้องถิ่น) ต้องสร้างเมืองเพื่อสุขภาพ และประชาชนต้องมี Health Literacy.
ความแตกต่างระหว่าง Health Literacy กับ Health Promotion Health Promotion Definition คือ
 1. Health Promotion เป็นกระบวนการ (Process) แต่ Health Literacy เป็นทักษะ (skill)
 2. Process คือ กระบวนการที่จะเปลี่ยน Input ให้เป็น Output ส่วนทักษะหรือ skill คือ ผลผลิต (Output) ที่เกิดจากกระบวนการฝึกทักษะ (ให้ความรู้ + ฝึกปฏิบัติ) หรือจะพูดง่ายๆคือ Health Liteacy คือ Output ของ Health Education (ที่เน้นการปฏิบัติ)
 3. จาก Health Promotion Grossary และบทความของ D.Nutbeam สรุปว่า Health Promotion Action ประกอบด้วย 3 Action หลัก ได้แก่ (ดูภาพด้านล่างประกอบ)
  1. Health Education -->Health Literacy -->Healthy Lifestyle
  2. Social Movement -->Social Action --> All Action for Health
  3. Advocacy -->Healthy Public policy -->Healthy Environment
สรุป
Health Literacy เป็นความจำเป็นไม่ได้เป็นกระแส เพื่อมารับมือกับความท้าทายในศตวรรษที่ 21 ได้แก่ โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง สังคมผู้สูงอายุ ความเป็นเมืองที่เติบโตเร็วมาก และโลกแห่ง Digital โดย Health Literacy เป็น outcome จาก Health Education เหตุที่ความรอบรู้ด้านสุขภาพของคนไทยต่ำ เนื่องจากกระบวนการ Information Education & Communication (IEC) ในเรื่องสุขภาพและปัจจัยกำหนดสุขภาพของทั้งระบบสุขภาพยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ ซึ่งต้องปรับระบบ Education & communication ถึงจะสามารถยกระดับ Health Literacy ของประชาชนได้ โดย
 1. ความรอบรู้ด้านสุขภาพในฐานะยุทธศาสตร์พลเมืองเพื่อการส่งเสริมสุขภาพความรอบรู้ด้านสุขภาพในฐานะยุทธศาสตร์พลเมืองเพื่อการส่งเสริมสุขภาพ
 2. Health Literacy ในฐานะที่เป็นเป้าหมายทางสาธารณสุข "ความท้าทายของยุทธศาสตร์สุขศึกษาและการสื่อสารแบบร่วมสมัยในศตวรรษที่ 21"Health Literacy ในฐานะที่เป็นเป้าหมายทางสาธารณสุข "ความท้าทายของยุทธศาสตร์สุขศึกษาและการสื่อสารแบบร่วมสมัยในศตวรรษที่ 21"

** สามารถอ่านเกี่ยวกับ Health Literacy ได้ที่เอกสารอ้างอิง 4 และ 5 ** Lecture Health Literacy อ.ชะนวนทอง ธนะสุกาญจน์ Health Literacy Solid Fact แปลไทย