Executive Summary : แปลจาก Global Recommedation on Physical Activity For Health :WHO Global Recommendataion on Physical Activity for Health WHO Global Recommendataion on Physical Activity for Health แปลเป็นภาษาไทย
คำแนะนำในเรื่องกิจกรรมทางกายในเด็ก 5-17 ปี
  1. คำแนะนำนี้สามารถใช้ได้กับเด็กอายุ 5-17 ปีทุกคน ยกเว้นในรายที่มีข้อบ่งห้ามที่ไม่สามารถมีกิจกรรมทางกายได้  ควรส่งเสริมให้เด็กช่วงอายุนี้ให้มีกิจกรรมทางกายเพื่อให้มีพัฒนาสมวัย มีความสุขและปลอดภัย  สำหรับกลุ่มเด็กพิการสามารถที่จะมีกิจกรรมทางกายได้  โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขต้องแนะนำวิธีการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับสภาพร่างกายของเด็กเหล่านั้น  เด็กทุกคนต้องมีกิจกรรมทางกายอย่างสม่ำเสมอในทุกวัน โดยเป็นส่วนหนึ่งของการเล่น/เกม เล่นกีฬา การเดินทาง การพักผ่อน การพลศึกษาหรือการวางแผนในการออกกำลังกาย โดยมีกิจกรรมทางกายในบริบทของครอบครัว โรงเรียน และในชุมชน
  2. สรุปข้อมูลทางวิชาการที่สนับสนุนการมีกิจกรรมทางกาย จากการทบทวนของ ศูนย์ควบคุมโรคของสหรัฐอเมริกา (CDC) ปี 2008 และ Janssen 2007 และ Leblanc (2009) สรุปว่า กิจกรรมทางกายมีประโยชน์ในเด็ก 5-17 ปี  โดยผลดีต่อสุขภาพ ได้แก่ การเพิ่มสมรรถภาพของระบบหัวใจและระบบทางเดินหายใจ  การเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ลดไขมัน และลดความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด และโรคทางเมตาบอลิค ทำให้สุขภาพกระดูกดีขึ้นและลดความซึมเศร้า โดยมีความสัมพันธ์แบบ Dose response คือระดับของการมีกิจกรรมทางกายที่เพิ่มขึ้น จะทำให้ระดับของผลลัพธ์ทางสุขภาพดีมากขึ้นตามไปด้วย และมีหลักฐานที่สามารถพิสูจน์สมมุติฐานว่า การที่มีกิจกรรมทางกายที่สม่ำเสมอในวัยเด็ก จะส่งผลต่อเนื่องไปยังวัยผู้ใหญ่ทำให้สามารถที่จะลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCD)  โดยแนะนำให้เด็ก 5-17 ปีมีกิจกรรมทางกายที่มีหนักระดับปานกลาง ถึง รุนแรง 60 นาทีต่อวัน จะส่งต่อการลดปัจจัยเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด และโรคทางเมตาบอลิค (เบาหวาน โรคอ้วน) เมื่อเด็กคนนั้นเติบโตเป็นผู้ใหญ่ แต่การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง ระดับกิจกรรมทางกาย กับผลลัพธ์ทางสุขภาพแบบ Dose Response ยังมีน้อยอยู่ ทำให้ยังไม่สามารถสรุปได้ในตอนนี้ได้  การมีกิจกรรมทางกายโดยการเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์ โดยผ่านการเล่น การปีนต้นไม้ การวิดพื้นหรือดึงข้อ โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์ในศูนย์ฟิตเนส ก็สามารถเพิ่มความแข็งแรงของระบบกล้ามเนื้ออย่างมีนัยสำคัญ  เด็กที่มีน้ำหนักตัวปกติ และมีกิจกรรมทางกายสม่ำเสมอ จะมีปริมาณไขมันน้อยกว่า เด็กที่ไม่ได้มีกิจกรรมทางกาย และในกลุ่มของเด็กอ้วน จะพบว่าเด็กอ้วนที่มีกิจกรรมทางกายจะส่งดีต่อสุขภาพ  นอกจากนี้การมีกิจกรรมทางกายประเภทที่ลงน้ำหนัก 2-3 ครั้งต่อสัปดาห์ จะเพิ่มความหนาแน่นของมวลกระดูก (Bone desnisity) และเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อด้วย
  3. คำแนะนำของ WHO ในเรื่องกิจกรรมทางกายในเด็กและวัยรุ่น อายุ 5-17 ปี
  4. การประเมินความสมเหตุสมผลของคำแนะนำ  การมีกิจกรรมทางกายในเด็กและวัยรุ่น แม้จะมีความเสี่ยง แต่เป็นความเสี่ยงที่สามารถป้องกันได้ เช่นใส่เครื่องปัองกัน  และประโยชน์จากการมีกิจกรรมทางกายในเด็กและวัยรุ่นมีมากกว่าความเสี่ยงที่เกิดขึ้นอย่างมาก