ในจดหมายเหตุพระราชกรณียกิจรายวัน ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาล ที่ 6 พ.ศ. 2456 ความว่า

" ...วันที่ 20 กันยายน เวลาบ่าย เสด็จเยี่ยมโรงทหารกองพลที่ 4 มณฑลราชบุรี...แล้วเสด็จประทับเสวยเครื่องว่างที่สโมสรเสือป่าเมืองราชบุรี แล้วเสด็จทอดพระเนตรไฟฉายของทหารที่หน้าสโมสรเสือป่า แล้วเสด็จกลับพลับพลาที่ประทับ..."เมื่อพิจารณาบริบทของปี 2456 (ค.ส.1913)
ปี 2456 ซึ่งเป็นปีที่ก่อนสงครามโลกครั้งที่ 1 เพียง 1 ปี (สงครามโลกครั้งที่ 1 เริ่มปี 2457) และมีการสะสมอาวุธและสถานการณ์ตึงเครียดก่อนปี 2457 หลายปี และรัชกาลที่ 6 ได้ประกาศสงครามร่วมกับฝ่ายพันธมิตรในปี 2460 และ รัชกาลที่ 6 เสด็จที่ สโมสรเสือป่า ซึ่งบริเวณนั้นอยู่ใกล้สนามบินเดิม เมื่อรวมกับคำว่า ไฟฉายของทหาร จึงสันนิษฐาน ว่า ไฟฉายที่จดหมายเหตุเขียนไว้ น่าจะเป็น ไฟฉายที่ใช้ในการทหาร เพื่อส่องให้เห็นเครื่องบินของข้าศึก จะได้ใช้ปืนประเภทต่อต้านอากาศยานยิงเครื่องบินเหล่านั้น หรือที่เรียกว่า Searchlight 
การหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องการแสดงไฟฉาย
วันที่ 16 กันยายน 2556 อาจารย์ประกิต ธาราพันธ์ และคณะ ได้นำเงินบริจาคจากคณะลูกเสือของจังหวัดราชบุรี จำนวน 30,000 บาท โดยอาจารย์ทันทิตย์ ชอบธรรม หรือรู้จักใน Web goto know ว่า ครูเล็ก ได้นำบทความ "เรื่องของปื่นพระราม 6 ปืนเสือป่า " และ บทความเรื่อง "ข้าไม่ต้องการตำราเรียนที่เดินได้ " ฉบับเต็ม มาให้ และบอกว่า เห็นไฟฉายส่องสนามที่บริเวณ คส.6 (กองคลังแสงที่ 6 กรมสรรพาวุธทหารบก ราชบุรี) น่าจะใกล้เคียงกับไฟฉายส่องเครืองบิน จึงเดินทางไปที่ คส.6 ได้ความกรุณาจาก พ.อ.ยุทธนา ไชยสมบัติ ได้ให้ข้อมูลว่า ไฟฉายที่คลังแสงที่ 6 เป็นไฟขนาดเล็ก ไม่สามารถส่องเครื่องบินได้ ท่านเคยทำงานที่ ปตอ. มีไฟฉายสมัยเก่าตั้งอยู่ จะให้คนถ่ายรูปมาให้ จากนั้นก็ Line รูปมาทั้งรูปไฟฉายทหารที่ใช้ในสมัยก่อน และรถที่บรรทุกไฟฉาย เพื่อเป็นแหล่งจ่ายพลังงานให้ไฟฉาย และให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ปกติ ไฟฉายกับปืนต่อสู้อากาศยาน (ปตอ) เป็นของคู่กัน สมัยก่อนเครื่องบินที่ิทิ้งระเบิด จะบินต่ำ และบินช้า ปตอ.และไฟฉายจะเป็นอาวุธในการตอบโต้เครื่องบินที่บินมาโจมตีได้
ภาพที่ พอ.ยุทธา ไชยสมบัติส่งมาให้ (ขอขอบคุณมา ณ.ที่นี้ด้วย)
ไฟฉายที่ คส.6 ราชบุรี

รถ พล.ปตอ.(ปืนต่อสู้อากาศยาน) ที่จะมีไฟฉายทางทหารอยู่หลังรถเพื่อส่องเครื่องบิน
ไฟฉายทหารที่ตั้งแสดงไว้ที่ หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศ
ไฟฉายทหารแสดงให้เห็นมุมต่างๆ ๆ
หวอให้สัญญาณในกรณีฉุกเฉิน (ถ่ายจาก คส.6)

ภาพจาก Web Site

เมื่อ Search จาก Web site ไฟฉายที่ใช้เป็น Serachlight ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 1 หรือช่วง ค.ส.1913 น่าจะมีรูปร่างดังรูปด้านล่าง เนื่องจาก ในสมรภูมิจะไม่มีสายไฟฟ้า และไม่สามารถตั้งฐานถาวรได้ จึงจำเป็นต้องทำแบบเคลื่อนที่ได้ และนอกจากไฟฉายแล้ว ยังต้องมีแหล่งพลังงานด้วย โดยในช่วงปี 2456 นั้นไส้หลอดจะทำด้วย Carbon จึงเรียกว่า Carbon arc searchlight
รูปด้านล่าง เป็นรูปไฟฉายที่ใช้ในประเทศไทยในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งไทยจำยอมต้องเข้าร่วมสงครามกับญี่ปุ่น (ฝ่ายอักษะ) ทำให้ถูกฝายพันธมิตรขับเครื่องบินมาทิ้งระเบิด โดยสถานที่สำคัญที่ถูกทิ้งได้แก่ โรงไฟฟ้าวัดเลี่ยบ โรงไฟฟ้าสามเสน สถานีรถไฟ ได้แก่ สถานีรถไฟหัวลำโพง หรือ สถานีรถไฟบางกอกน้อย ชื่อ สามแยกไฟฉาย ที่อยู่ใกล้บางกอกน้อย มีที่มาจากบริเวณนี่มีไฟฉายส่องเครื่องบินขนาดใหญ่ตั้งอยู่ ชาวบ้านจึงเรียกบริเวณนั้นว่าสามแยกไฟฉาย
Searchligh สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ผลิตในประเทศเยอรมัน มีหลายรุ่นตั้งแต่ 60 เซน ถึง 400 เซน หลอดไฟที่ใช้เป็นหลอดอาร์ค กำลังส่องสูง 4000 - 7000 เมตร เครื่องปั่นไฟเป็นชนิดลากพ่วงใช้น้ำมันเบนซินเป็นเชื้อเพลิงในการปั่น
การทอดพระเนตรไฟฉาย สามารถเป็นได้ 2 กรณีคือ
  1. กรณีที่ 1 ทอดพระเนตรไฟฉายที่ทหารนำมาให้ทอดพระเนตร ที่บริเวณด้านหน้าของสโมสเสือป่า โดยไม่ได้ทำการสาธิตที่บริเวณสนามบิน เพราะด้านหน้าของสโมสรเสือป่า มองออกไปคือถนนศรีสุริยวงศ์ ซึ่งอยู่ทางทิศเหนือ ส่วนสนามบินที่อยู่ทางทิศใต้ ต้องประทับอยู่ที่ระเบียงด้านหลังของอาคารสโมสรเสือป่า
  2. กรณี ทอดพระเนตรการสาธิตการใช้ไฟฉายของทหาร โดยสาธิตที่สนามบิน ซึ่งจากคำบอกเล่าของ อาจารย์สนั้น จียังสุวัต ผู้อำนวนการวิทยาลัยเทคนิคราชบุรีคนแรก ที่ชี้จุด Run way ของสนามบิน ทำให้ทราบว่าสนามบินอยู่ทางทิศใต้ของสโมสรเสือป่า ตัว Run way ห่างจากสโมสรเสือป่าประมาณ 600 เมตร ซึ่งสามารถมองเห็นสนามบินได้ ถ้ามองจากระเบียงด้านหลัง โดยเฉพาะชั้นที่ 2 จะเห็น run way สนามบินได้อย่างชัดเจน  ตำแหน่งของ Run Way สนามบินเดิมของจังหวัดราชบุรี click ที่นี่