PM 2.5 ของ กทม.และปริมณฑล ในปี 2562

เดือน มกราคม 2562 ทั้ง กทม.และปริมณฑล รวมถึง นครปฐม ราชบรี และกาญจนบุรี ถูกปกคลุมไปด้วยหมอกควัน และระดับ PM 2.5 สูงขึ้น เป็นแรงบันดาลใจที่จะหาความรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ เกิดคำถามมากมายว่าจะจัดการกับ PM 2.5 ได้อย่างไร และถ้าไม่สามารถลดการเผาที่ทำให้เกิด PM 2.5 ได้ ก็ไปสู่ 2 ทางเลือกคือ จะลดผลกระทบได้อย่างไร (Mitigation) หรือ จะปรับตัวอย่างไรที่จะอยู่กับมันโดยที่มีผลต่อสุขภาพน้อยที่สุด (Adaptation)
ได้อ่านหนังสือชื่อ Boundary Layer Climate . T.R. OKE แล้วทำให้เข้าใจมากขึ้น (เข้าใจถูกบ้าง ผิดบ้าง ) แต่เป็นหนังสือที่อ่านยากมาก เพราะเต็มไปด้วยสูตร และต้องใช้สมาธิอย่างมาก เมื่ออ่านแล้วก็ Short Note เก็บไว้ พออ่าน short note ที่เขียนคิดว่าน่าจะเป็นประโยน์ต่อคนอื่นๆ โดยเฉพาะคนที่ไม่อยากอ่านภาษาอังกฤษ จึงแปลงจาก word มาเป็น web base เพื่อเผยแพร่ ซึ่งคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจ ส่วนเรื่อง PM 2.5 จะนำเสนอในโอกาสต่อไป 
*** Thank for Picture and Content from Boundary Layer Climate 2nd edition T.R. OKE

หัวข้อที่จะนำเสนอ

 1. Boundary Layer Climate (สภาพอากาศใกล้พื้นโลก)
  1. โลกและระบบบรรยากาศ (Earth & Atmoshere system หรือ EA System) - Chapter 1
  2. กายภาพพื้นฐานของบรรยากาศใกล้พื้นโลก (Basic Physical Boundary Layer Climate)- Chapter 2
  3. การปรับเปลี่ยนโดยตั้งใจซึ่งส่งผลต่อบรรยากาศ (Intentional Modified Climate) Chapter 7
  4. การปรับเปลี่ยนโดยไม่ตั้งใจซึ่งส่งผลต่อบรรยากาศ (Inadventent climate modification) Chapter 8
  5. Air Pollution (Chapter 9)
 2. ความกดอากาศ ลม และแผนที่อากาศ
  1. ลมและการหมุนเวียนของชั้นบรรยากาศโลก
  2. ลมประจำถิ่น (local wind System) และการประยุกต์
  3. การอ่านและสัญญลักษณ์ของแผนที่อากาศ และ แนวปะทะอากาศ
 3. PM 2.5