การประเมินสมรรถภาพทางกาย (Fitness)
เพศ
ระบุเพศ
กิจกรรมทางกาย
ระบุระดับของกิจกรรมทางกาย
ปี
กรุณากรอกอายุ หน่วยเป็นปี ปี
ซม.
กรุณาใส่เส้นรอบเอว
ซม.
กรุณาใส่ส่วนสูง
กิโลกรัม.
กรุณาใส่น้ำหนก
มม.ปรอท
กรุณาใส่ความดันค่าบน
มม.ปรอท
กรุณาใส่ความดันค่าล่าง
%
กรุณาใส่ % Fat
ซีซี
กรุณาใส่ ความจุปอด
กิโลกรัม
กรุณาใส่แรงบีบมือ
ซม.
กรุณาใส่ความยืดหยุ่นตัว
ซม.
กรุณาชีพจรภายหลังทำ Step test นาที

การวัด VO2 Max

วัตต์
กรุณาใส่ จำนวนวัตต์
ครั้ง/นาที
กรุณาใส่ค่าชีพจร