ประเมินการเจริญเติบโตเด็ก 0-18 ปี มาตรฐานกรมอนามัย
กรุณากรอกอายุเด็ก ระหว่าง 0-18 ปี
กรุณากรอกเดือน ระหว่าง 1-11 เดือน
เพศ
กรุณาเลือกเพศ
กรุณากรอกน้ำหนักตัว หน่วนเป็น กก.
กรุณากรอกส่วนสูง หน่วยเป็น ซม.