ประเมินการเจริญเติบโตเด็ก 0-5 ปี ของ WHO
กรุณากรอกวันที่เกิด
กรุณากรอกปี พ.ศ.ที่เกิด
เพศ
กรุณาเลือกเพศ
กรุณากรอกน้ำหนักตัว หน่วนเป็น กก.
กรุณากรอกส่วนสูง หน่วยเป็น ซม.