การแปลผลทางห้องปฏิบัติการ (lab) โดยใช้ข้อมูลจากการตรวจสุขภาพประจำปี
เพศ
ระบุเพศ
รักษาเบาหวานอยู่
ระบุว่ารักษาเบาหวานหรือไม่
รักษาไขมันสูงอยู่
ระบุว่ารักษาไขมันสูงหรือไม่

ใส่ผลเลือดเป็น 0 ถ้าไม่มีผลเลือดรายการนั้น

ปี
กรุณากรอกอายุ หน่วยเป็นปี
%
กรุณาใส่ค่า htc
มก./ดล
กรุณาใส่ค่า BUN
มก./ดล
กรุณาใส่ค่า Serum Creatinie
มก./ดล
กรุณาใส่ค่า FBS
มก./ดล
กรุณาใส่ค่า Uric
มก./ดล
กรุณาใส่ค่าโคเลสเตอรอลรวม
มก./ดล
กรุณาใส่ไขมันไตรกลีเซอไรด์
มก./ดล
กรุณาใส่ค่า HDL
มก./ดล
กรุณาใส่ค่า LDL
IU/L
กรุณาใส่ค่า SGOT/AST
IU/L
กรุณาใส่ค่า SGPT/ALT
U/L
กรุณาใส่ค่า AP