การประเมินภาวะกระดูกหัก

เครื่องมื่อในการประเมินความเสี่ยงต่อกระดูกหัก ประกอบด้วย

  1. การประเมินโอกาสที่กระดูกหักใน 10 ปีโดยใช้ BMI (FRAX-WHO-BMI)
  2. การประเมินโอกาสที่กระดูกหักใน 10 ปีโดยใช้ความหนาแน่นมวลกระดูก (FRAX-WHO-BMD)
  3. การประเมินความเสี่ยงโดยใช้ KKOS ใช้ตัวแปร อายุ กับเพศ (ในที่นี้จึงไปทำการประเมินร่วมกับ Total Energy Expenditure)

FRAX ของ WHO FRAX เป็นเครื่องมือที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใช้ประเมินความเสี่ยงการเกิดกระดูกหักของผู้ป่วย เครื่องมือนี้จะขึ้นกับโมเดลของผู้ป่วยแต่ละรายซึ่งใช้ปัจจัยเสี่ยงทางคลินิกร่วมกับความหนาแน่นของกระดูกคอสะโพก
    โมเดล FRAX ถูกพัฒนาขึ้นจากการศึกษาแบบ cohort ในระดับประชากรของทวีปยุโรป อเมริกาเหนือ เอเชียและออสเตรเลีย โดย Dr. John A Kanis ศาสตราจารย์เกียรติคุณแห่งมหาวิทยาลัย Sheffield ซึ่งเครื่องมือนี้สามารถคำนวณโดยผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่อยู่ใน website นอกจากนี้ยังมีเอกสารที่ใช้ในการคำนวณตามจำนวนปัจจัยเสี่ยงซึ่งท่านสามารถดาวน์โหลดเพื่อนำไปใช้งานได้
    การคำนวณ FRAX จะบอกถึงโอกาสเสี่ยงของการเกิดกระดูกสะโพกและกระดูกที่ตำแหน่งสำคัญหัก (ได้แก่ กระดูกสันหลังหักที่มีอาการทางคลินิก กระดูกสะโพก กระดูกต้นแขน และกระดูกแขน) ที่ระยะเวลา 10 ปี

OSTA (Osteoporosis Self Assessment Tool for Asian) เป็น Tool อย่างง่ายเพื่อคำนวณหา ความเสี่ยงของการเกิด Osteoposis โดยคำนวณจาก สูตร OSTA = 0.2 (ฺBody Weight (kg) - Age) ถ้าค่า <= -1 เป็น High Risk ถ้า >-1 แสดงว่า Low Risk

KKOS Score (Khon Kaen Osteoporosis Study Score) เป็น Tool เพื่อคัดกรองความเสี่ยงต่อ Osteoporosis คิดเป็นมหาิวิทยาลัยขอนแก่น ซึ่งใช้ตัวแปร 2 ตัวคืออายุ และน้ำหนักตัว มาคำนวณค่า ถ้าค่า <= -1 เป็น High Risk ถ้า >-1 แสดงว่า Low Risk ได้มีการทำศึกษาแล้วพบว่า KKOS score ให้ค่า Sensitivity และ Specificity ดีกว่า OSTA แต่มีวิธีการคิดที่ยุ่งยากกว่า

  1. Table FRAX-WHO Sex Age and BMI
  2. Table FRAX-WHO Sex Age and BMD T-score Femoral Neck