การสำรวจความรอบรู้ด้านสุขภาพของประชาชนอายุ 15 ปีขึ้นไป
Topic
1.ค่าเฉลี่ยของร้อยละ การเข้าถึง เข้าใจ สอบถาม ตัดสิน ปฏิบัติ จำแนกรายจังหวัด
2.ค่าเฉลี่ยของร้อยละ การเข้าถึง เข้าใจ สอบถาม ตัดสิน ปฏิบัติ จำแนกตามปัจจัย
3.การเข้าถึงข้อมูลเพื่อนำไปสูู่ความรอบรู้ด้านสุขภาพ (%)
4.การเข้าใจข้อมูล (%)
5.การทบทวนและสอบถาม (%)
6.การตัดสินใจ (%)
7.การนำไปปฏิบัติ (%)