เครื่องมื่อในการประเมินความเสี่ยงจากโรคหลอดเลือดของหัวใจหรือสมอง CVD Risk ประกอบด้วย

 1. Thai CVD Risk พัฒนาโดย แพทยศาสตร์รามาธิบดี
 2. Rama and EGAT Heart Score ประเมินโรคหลอดเลือดหัวใจ (Coronary heart Diease)การประเมินภาวะหลอดเลือดหัวใจตีบ Rama EGAT Heart Score
 3. Framingham 10 year RiskAdult Treatment Pannel III (ATPIII and Framingham 10 years risk score
 4. Metabolic Syndrome
 5. การประเมิน ATP major Risk และเป้าหมาย LDL ในการให้การรักษากลุ่มเสี่ยงต่างๆ
 6. CVD Risk ของต่างประเทศ ใช้ BMI หรือใช้ Lipid
 7. Coronary Heart Disease 10 years risk
 8. Hypertension 4 years risk
 9. Stroke 10 years Risk
 10. DM 8 years risk

หมายเหตุ

 1. นำข้อูลจากตารางของการศึกษาของ ThaiCVD risk ,Rama Egat heart score ,Framingham 10 years risk มาเป็น Input ในการพัฒนาโปรแกรมในการคำนวณใหม่
 2. ตั้งแต่ข้อ 3 เป็นต้นไป เป็นเครื่องมือของต่างประเทศ โดยตั้งแต่ข้อ 4 เป็นต้นไป นำสูตรที่ได้จากการศึกษาในต่างประเทศมาพัฒนาโปรแกรมในการคำนวณใหม่


การประเมินความเสี่ยงต่างๆ โดยใช้ตัวแปรของ ประวัติ การตรวจร่างกายและการทำ Lab ดังต่อไปนี้ เพื่อนำไปคำนวณหาความเสี่ยง ซึ่งจากการศึกษาในต่างประเทศ มีเครื่องมือในกาประเมินความเสี่บงมากมายสรุปได้ดังตาราง