ความเป็นมา
 1. มูลนิธิถันยรักษ์ ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขได้ดำเนินการโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านมใน phase แรกตั้งแต่ปี 2556-2560 และ Phase 2 ตั้งแต้ปี 2561-2565
 2. การพัฒนาผู้สืบสานได้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะครูฝึก ที่จะไปฝึกผู้สืบสานได้แก่ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม. รวมถึงบุคคลอื่นๆที่มีเจตารมณ์เดียวกันที่จะสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้าน

เนื้อหาการอบรม 

 1. วันที่ 14 ก.ย.2562  
  1. ความรู้เกี่ยวกับมะเร็งเต้านม โดย รศ.ดร.นพ.สืบวงศ์ จุฑาภิสิทธิ ความรู้เกี่ยวกับมะเร็งเต้านม โดย รศ.ดร.นพ.สืบวงศ์ จุฑาภิสิทธิ
  2. Workshop การตรวจเต้านมด้วยตนเอง โดย นพ.เฉลิมเดช กรรณวัตน์ และทีมงานของศูนย์ถันยรักษ์
 2. วันที่ 15 กย.2562
  1. หลักการและเหตุผล และแนวทางการดำเนินการสำหรับอนาคตของโครงการสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม โดย นพ.ธรรมนิตย์ อังศุสิงห์ เลขาฯมูลนิธิถันยรักษ์ หลักการและเหตุผล และแนวทางการดำเนินการสำหรับอนาคตของโครงการสืบสานฯ โดย นพ.ธรรมนิตย์ อังศุสิงห์
  2. ผลงานที่ผ่านมาของโครงการสืบสานฯ โดย นพ.วัลลภ ไทยเหนือ ประธานโครงการ ผลงานที่ผ่านมาของโครงการสืบสารฯ โดย นพ.วัลลภ ไทยเหนือ
  3. การเก็บข้อมูลเพื่อวิเคราะห์และติดตาม โดย นพ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล การเก็บข้อมูลเพื่อวิเคราะห์และติดตาม โดย นพ.ชลทิศ อุไรฤกษ์กุล
  4. ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข นพ.เฉลิมเดช กรรณวัตร คุณจารุวรรณ จงวณิช
 3. วันที่ 16 กย.2562  มอบใบประกาศ และเยี่ยมชมและดูงาน ณ.ศูนย์ถันยรักษ์
 4. ภาพกิจกรรมที่สำคัญในการอบรม ภาพกิจกรรมในการอบรมครูฝึกผู้สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จย่าต้านภัยมะเร็งเต้านม 14-16 ก.ย.62

Link เพื่อดูภาพกิจกรรม